บทเรียนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พระพุทธ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 26 ก.พ. 62
4.3K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

1. ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
          – เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
          – วัดเป็นศูนย์รวมการทำความดีและพัฒนาจิตใจ
          – วัดเป็นสถานที่ประกอบศาสนพิธี
          – วัดเป็นแหล่งทำกิจกรรมทางสังคม
2. พระพุทธประวัติ
          คือ ประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพาน
          สรุปพุทธประวัติ พระองค์ทรงออกผนวชเมื่อพระชนมายุ 29 พรรษา
                    – ตรัสรู้ เมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา โดยการนั่งสมาธิ ทำจิตใจให้สงบ และทรงใช้ปัญญาจนรู้แจ้งเห็นจริงที่เรียกว่า ตรัสรู้อริยสัจ 4
          การประกาศธรรม เสด็จไปป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสีเพื่อแสดงธรรมชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตนสูตร แก่ ปัญจวัคคีย์ เป็นปฐมเทศนา
                    – โปรดชฎิล 3 พี่น้องและบริวาร
                    – โปรดพระเจ้าพิมพิสาร
                    – โปรดพระอัครสาวก
                    – แสดงโอวาทปาติโมกข์
3. ชาดก
          คือ เรื่องราวของพระโพธิสัตว์ในชาติต่างๆ ก่อนจะมาเป็นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้าย โดยชาดกจะให้คติสอนใจและข้อคิดเช่น
                    – กุฏิทูสกชาดก ให้ข้อคิด คือ ไม่คบคนพาล
                    – มหาอุกกุสชาดก ให้ข้อคิด คือ บุคคลพึงคบมิตรสหายและเจ้านายไว้
4. ประวัติศาสดาของศาสนาต่าง ๆ
          – นบีมุฮัมมัด เป็นศาสดาศาสนาอิสลามขณะนั่งสงบจิตบนเขาหิรอฮ์ มีเทวทูตนำโองการของอัลลอฮ์มาบอกว่า พระเจ้ามีเพียง อัลลอฮ์ และอัลลอฮ์ให้มุฮัมมัดเป็นนบี จากนั้น 2–3 เดือน ก็ได้ประทานโองการเป็นครั้งที่ 2 เพื่อให้นบีมุฮัมมัดเผยแผ่ศาสนาแก่ปวงชนประกาศคำสอน 23 ปี และสิ้นชีวิตเมื่ออายุ 63 ปี
          – พระเยซูคริสต์ เป็นศาสดาศาสนาคริสต์ การแสดงธรรมที่ประชาชนฟังมากที่สุดคือ การเทศนาบนภูเขา ซึ่งเป็นความศรัทธาและปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้า
แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พระมหากษัตริย์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตอน 1
36.1K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ไทยฉบับย่อ - สมัยรัตนโกสินทร์
19.7K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง สรรพสิ่งในธรรมชาติ
4.8K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง การแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์
22.8K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
9.8K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก
10.6K views