บทเรียนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พระสงฆ์
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 25 ก.พ. 62
2.9K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้
1. พุทธสาวก
– สามเณรบัณฑิต เป็นพุทธสาวกที่มีคุณธรรมเด่นด้านเป็นคนช่างสังเกตและชอบซักถาม2. ชาวพุทธตัวอย่าง
– พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นแบบอย่างด้านความเสียสละและความกตัญญูกตเวที
– เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีเป็นแบบอย่างด้านการมีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำ


แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th   

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันพิพิธภัณฑ์ไทย
3.7K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันสำคัญทางพุทธศาสนา
4.2K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 6 ชุดที่ 3
42.1K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง พัฒนาการมนุษยชาติ
5K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี
9.4K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง คำสอนของศาสนาต่าง ๆ
4.7K views