บทเรียนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง การปฏิบัติตนดี
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 26 ก.พ. 62
6.6K views


สาระการเรียนรู้1.หน้าที่ชาวพุทธ
     - มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนสถาน คือ วัด แบ่งเป็น วัดหลวงและวัดราษฎร์วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
เป็นพระอารามหลวงที่รัชกาลที่ ๒ ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ วัดเอนกดิษฐาราม จังหวัดนนทบุรี
เป็นวัดราษฎร์ที่ชาวบ้านได้สร้างถวายขึ้นด้วยจิตศรัทธา 

 

     - ช่วยกันดูแลรักษาศาสนสถาน
 


 
                                                                          


     - แสดงความเคารพต่อศาสนสถาน
 


2.มรรยาทชาวพุทธ
     - ปฏิบัติตนให้เหมาะสมต่อพระสงฆ์ ทั้งการแต่งกาย การสนทนา การทำความเคารพ (กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์) รวมไปถึงการยืน เดิน นั่ง ต่อหน้าพระสงฆ์

                

                                                                                                         การแสดงความเคารพ เมื่อเดินสวนทางกับพระ    

                     

                                                                                                                


3.ศาสนพิธี คือ พิธีกรรมทางศาสนา
     - การอาราธนามี 3 แบบได้แก่ อาราธนาศีล อาราธนาธรรม อาราธนาพระปริตร
 


     - วันธรรมสวนะ คือ วันพระ ควรเข้าวัดไปฟังเทศน์ฟังธรรม
 


4. การบริหารจิตและเจริญปัญญา
     - ควรมีสติสัมปชัญญะ สมาธิ และปัญญา เพื่อทำให้จิตใจสงบมั่นคงในการศึกษาเล่าเรียน เราจำเป็นต้องใช้สมาธิ เพื่อจะได้เข้าใจในสิ่งที่เรียน


     - สวดมนต์และแผ่เมตตา


     - สำรวมจิต ฝึกสมาธิ
     - ฝึกการยืน เดิน นั่ง นอนอย่างมีสติ ฝึกกำหนดความรู้สึก

                                    

                                                                                  ในการศึกษาเล่าเรียน เราต้องฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน จึงจะได้ผลดี


Key word
     ชฎิล 3 พี่น้อง     นักบวชที่นับถือลัทธิบูชาไฟ 3 พี่น้อง ซึ่งได้แก พี่ชายชื่ออุรุเวลกัสสปะ มีบริวาร 500 คน คนกลางชื่อนทีกัสสปะ มีบริวาร 300 คน และคนน้องชื่อคยากัสสปะ มีบริวาร 100 คน

     เทวทูต4             ได้แก่ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ ซึ่งเป็นสภาพความเป็นจริงของมนุษย์ทำให้คนเป็นทุกข์ จึงทำให้พระพุทธตัดสินใจออกผนวชเพื่อหาหนทางให้พ้นจากความทุกข์

     พระอัครสาวก      พระสาวกที่เป็นเลิศ ได้แก่ อุปติสสะและโกลิตะ โดยต่อมาหลังจากบวชได้มีชื่อเรียกใหม่ว่า พระสารีบุตรเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวา และ พระโมคคัลลานะเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายตามลำดับ

     พระอัลลอฮ์          เป็นพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวในศาสนาอิสลาม


แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
11.9K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันกองทัพไทย
2.4K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง มารยาทงามแบบไทย
17.7K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง สิทธิพื้นฐาน
13.1K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ชาติไทย
9K views
ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ป. 4 ชุดที่ 3
145.8K views