บทเรียนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พระพุทธ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 26 ก.พ. 62
15.8K views


สาระการเรียนรู้
 1. ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
     - ศาสนาประจำชาติ
     - เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
 

                                                                                          


     - วัดเป็นศูนย์รวมการทำความดี แหล่งทำกิจกรรมและประกอบศาสนพิธี
 2. พุทธประวัติ คือประวัติของพระพุทธเจ้า สรุปได้ดังนี้
     - นามเดิมว่าสิทธัตถะ ประสูติวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6
      - ออกผนวชเพราะได้เห็นเทวทูต4
 

                                                                                                    


     - ตรัสรู้อริยสัจ4 ในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6
 


     - แสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ด้วยธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เกิดพระสงฆ์องค์แรก
       การประกาศหลักธรรมของพระพุทธเจ้า
       - โปรดชฎิล 3 พี่น้อง
 


       - โปรดพระเจ้าพิมพิสาร
 


       - โปรดพระอัครสาวก
        - แสดงโอวาทปาฏิโมกข์
 


3. ชาดก
       - กุฏิทูสกชาดก สอนว่า เพื่อนย่อมไม่มีอยู่ในคนพาลลิงพาลพูดโต้ตอบกับนกขมิ้นด้วยความโกรธ


       - มหาอุกกุสชาดก สอนว่า ควรสร้างมิตรสหายเอาไว้


4. ประวัติศาสดาของศาสนาต่างๆ

     ศาสนาอิสลาม
 


     - นบีมูฮัมหมัดเป็นศาสดา เกิดที่เมืองเมกกะ
     - มีเทวทูตมาจากพระอัลลอฮ์มาแจ้งให้เผยแพร่ศาสนา
     - สร้างเมืองมะดีนะฮ์และกำหนดวันศุกร์เป็นวันบริสุทธิ์
      ศาสนาคริสต์
 


     - พระเยซูเป็นศาสดา เกิดที่เมืองเบธเลเฮ็ม
     - ประกาศศาสนา 3 ปี
     - สิ้นพระชนม์โดยทรงถูกตรึงไม้กางเขน หลังจากนั้น 3 วันได้ฟื้นเพื่อมอบพันธกิจและเสด็จสู่สวรรค์
 


แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พระมหากษัตริย์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตอน 1
36.2K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ไทยฉบับย่อ - สมัยรัตนโกสินทร์
19.8K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ภูมิศาสตร์น่ารู้
26.9K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4
87.8K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ศาสนพิธี
23.2K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง สุโขทัย
40.5K views