บทเรียนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง การปฏิบัติตนดี
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 25 ก.พ. 62
3.9K views


สาระการเรียนรู้


1. หน้าที่ชาวพุทธหรือพุทธศาสนิกชน เป็นหน้าที่ของชาวพุทธที่ควรปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม ได้แก่
     บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน
 


          - รักษาความสะอาด

                               

                                                  

          - ไม่ทำลายทรัพย์สิน
 


          - บริจาค เพื่อบำรุงรักษาวัด
          - เข้าร่วมกิจกรรม
 


     การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ซึ่งผู้แสดงตนเป็นพุทธมามกะได้ต้องมีอายุ 7 ปีขึ้นไป มีระเบียบพิธีปฏิบัติ ดังนี้
     ขั้นเตรียมการ
          - มอบตัว
          - จัดสถานที่

     ขั้นพิธีการ
          - ตัวแทนนักเรียนจุดธูปเทียนและกล่าวนำคำบูชาพระรัตนตรัย
          - ตัวแทนนักเรียนถวายเครื่องสักการะ
          - กล่าวนมัสการพระพุทธเจ้า และกล่าวคำปฏิญาณตน
          - กล่าว“สาธุ”
          - ตัวแทนนักเรียนกล่าวคำอาราธนาศีล และสมาทานศีล
          - ตัวแทนนักเรียนถวายเครื่องไทยธรรม กรวดน้ำ รับพร

2. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี
     วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่
     - วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า
 

                                                                             


     - วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่ทรงแสดงปฐมเทศนา มีพระสงฆ์รูปแรกเกิดขึ้น และ เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์ 3
 


     - วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันที่มีพระสงฆ์ 1,250 องค์ มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ซึ่งพระสงฆ์ทั้งหมด พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ และ เป็นพระอรหันต์ทั้งหมด
 


     - วันอัฏฐมีบูชา ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า
 


     ศาสนพิธี เป็นพิธีกรรมทางศาสนา เช่น บูชาพระรัตนตรัย ซึ่งมีคำกล่าวบูชาดังนี้
     - คำนมัสการพระพุทธเจ้า

3. การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส
     - ความหมายและประโยชน์ของสติ สติ คือ ความระลึกได้
 


     - การฟังเพลงและร้องเพลงอย่างมีสติ
     -การเล่นและการทำงานอย่างมีสติขณะที่เราเล่นอะไรก็ตาม เราต้องเล่นอย่างมีสติ คือ ระมัดระวัง ไม่ประมาท


     - การฝึกให้มีสติในการฟัง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน
 

                                                                                   


แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันพิพิธภัณฑ์ไทย
3.7K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันสำคัญทางพุทธศาสนา
4.1K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง โอวาท 3
13.1K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง พุทธประวัติ
28.9K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข
6.6K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง ศาสนาของเรา
7.5K views