บทเรียนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พระสงฆ์
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 25 ก.พ. 62
3.2K views


สาระการเรียนรู้


1. พุทธสาวก เป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนจนบรรลุธรรม ถ้าเป็นหญิงเรียกว่า พุทธสาวิกา
     - สามเณรบัณฑิต เป็นพุทธสาวกที่มีคุณธรรมเด่นในเรื่องการเป็นคนช่างสังเกตและชอบซักถาม
 


2. ชาวพุทธตัวอย่าง เป็นบุคคลที่นับถือพระพุทธศาสนา แต่เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต ได้แก่
     - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นแบบ อย่างที่ดีให้กับประชาชนโดย เฉพาะ ในด้านพระพุทธศาสนา และ ทรงเสียสละและกตัญญูกตเวที
 
     -เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม ณ นคร) เป็นแบบอย่างในด้านการมีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยและการสวดมนต์ไหว้
พระเป็นประจำ คุณธรรมความดีของบุคคลเหล่านี้เราควรนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
 

 


แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันพิพิธภัณฑ์ไทย
3.7K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันสำคัญทางพุทธศาสนา
4.1K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง คำสอนของศาสนาต่าง ๆ
4.7K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา เรื่อง ชีวิตพอเพียง ชั้น ป.1 ชุดที่ 1
4.3K views
แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง จริยศึกษา ชุดที่ 1
8K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง พุทธประวัติ
15.8K views