บทเรียนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
25 ก.พ. 62
 | 4.2K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 

ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย

 

1. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ (พ่อขุนบางกลางหาว)
ทรงเป็นผู้ก่อตั้งราชวงศ์พระร่วงแห่งอาณาจักรสุโขทัย เมื่อพ่อขุนบางกลางหาวร่วมมือกับพ่อขุนผาเมือง รวบรวมคนไทยขับไล่ขอมสบาดโขลญลำพงสำเร็จ จากนั้นพ่อขุนผาเมืองได้อภิเษกให้พ่อขุนบางกลางหาวเสวยราชย์เป็นกษัตริย์ ทรงพระนามว่า พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ นับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์พระร่วงแห่งสุโขทัย

ทรงทำสงครามชนะขุนสามชน และทรงพยายามขยายอาณาเขตอาณาจักรสุโขทัยออกไป ทรงส่งเสริมการค้ากับต่างประเทศ

 

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์


2. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)
เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในราชวงศ์อู่ทองของอาณาจักรอยุธยา พระองค์ได้สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมื่อ พ.ศ. 1893 ทรงจัดระเบียบการปกครองส่วนกลางเป็นแบบจตุสดมภ์
ทรงขยายอำนาจไปยังอาณาจักรสุโขทัยและอาณาจักรเขมร ทรงส่งทูตไปเจริญไมตรีและทำการค้ากับจีน โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดพุทไธศวรรย์ขึ้นเป็นพระราชานุสรณ์ ซึ่งเป็นบริเวณที่ประทับเมื่อเสด็จมาตั้งมั่นอยู่ก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี

 

สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 พระเจ้าอู่ทอง


3. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
มีพระนามเดิมว่า สิน ทรงเห็นว่าเมืองธนบุรีมีทำเลเหมาะสมกว่ากรุงศรีอยุธยา จึงทรงย้ายราชธานีมาอยู่ที่เมืองธนบุรี ประชาชนและข้าราชการได้อัญเชิญพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ เฉลิมพระนามว่า สมเด็จพระบรมราชาที่ 4 แต่ประชาชนนิยมเรียกว่า พระเจ้าตากสินหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

ทรงทำสงครามเพื่อป้องกันอาณาจักรและขยายอำนาจ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ฟื้นฟูด้านวรรณกรรม นาฏศิลป์ และการละครขึ้นใหม่ ทรงรวบรวมพระไตรปิฎกมาคัดลอกไว้ ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์วัด

 

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


4. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ร.1)
มีพระนามเดิมว่า ทองด้วง สมัยกรุงธนบุรีมีบรรดาศักดิ์เป็นสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึก ช่วงปลายธนบุรีพระองค์ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงพระนามว่า สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
ทรงปกครองตามอย่างอยุธยาแต่ปรับปรุงบางอย่างให้รัดกุมขึ้นและทรงชำระกฎหมายตราสามดวงไว้เป็นหลักตัดสินคดีความ ทรงขยายอำนาจไปยังรัฐใกล้เคียง ทั้งในลักษณะทำสงครามและให้ความคุ้มครอง สำหรับพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 ส่วนใหญ่เป็นบทละคร ทรงให้ทำสังคายนาพระไตรปิฎก โปรดเกล้า ฯ สร้างพระวิหารวัดสุทัศนเทพวรารามเพื่อประดิษฐานพระศรีศากยมุนีที่อัญเชิญมาจากสุโขทัย และโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดโบราณ แล้วพระราชทานนามใหม่

 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

 

แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันพิพิธภัณฑ์ไทย
4.4K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันสำคัญทางพุทธศาสนา
5K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
7.1K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง พระไตรปิฎกและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
19.2K views
ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ป. 3 ชุดที 4
63.2K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง รับ-จ่าย ต้องเรียนรู้
17.5K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันพิพิธภัณฑ์ไทย
4.4K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันสำคัญทางพุทธศาสนา
5K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
7.1K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง พระไตรปิฎกและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
19.2K views
ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ป. 3 ชุดที 4
63.2K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง รับ-จ่าย ต้องเรียนรู้
17.5K views