ภาษาไทย ม. 3 เรื่อง การเขียนอธิบาย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
19 ต.ค. 61
 | 17.9K views

การเขียนอธิบาย เรื่อง หลากหลายงานเขียน

 

 

     การเขียนอธิบาย เป็นการเขียนเพื่อการสื่อสารให้เกิดความกระจ่างแจ้งเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง


     กลวิธีการเขียนอธิบาย

     1. การเขียนอธิบายแบบยกตัวอย่าง เป็นการเขียนขยายความรู้และความคิดโดยให้ข้อมูลอย่างละเอียด มักมีคำว่า เช่น ได้แก่ อาทิ ตัวอย่างเช่น
     2. การเขียนอธิบายแบบนิยาม เป็นการให้ความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นคำศัพท์ ข้อความ สำนวนสุภาษิต เพื่อให้ผู้รับสารรู้และเข้าใจว่าสิ่งนั้นคืออะไร
     3. การเขียนอธิบายแบบกล่าวซ้ำด้วยถ้อยคำที่แปลกออกไป เป็นกลวิธีการเน้นย้ำหรือสรุปสาระสำคัญในตอนท้าย เพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจกระจ่างชัดเจน
     4. การเขียนอธิบายโดยการให้ข้อมูล
     5. การอภิปรายโดยการขยายความด้วยการให้เหตุผล เป็นการให้เหตุผลเพื่อช่วยขยายความทำให้การอธิบายเป็นเหตุเป็นผลน่าเชื่อถือ


สื่อ CAI Project เรื่อง หลากหลายงานเขียน
สื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)
โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 1 เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ
25.8K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 2 เรื่อง การเขียนอธิบาย
14.8K views
แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 4
24.5K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 ชุดที่ 13
40.4K views
แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 2
24.9K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 ชุดที่ 8
34.2K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 1 เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ
25.8K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 2 เรื่อง การเขียนอธิบาย
14.8K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 4
24.5K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 ชุดที่ 13
40.4K views
แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 2
24.9K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 ชุดที่ 8
34.2K views