หลักการแต่งโคลงสี่สุภาพ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 26 มิ.ย. 59
6.4K views

หลักการแต่งโคลงสี่สุภาพ
          โคลงสี่สุภาพเป็นบทร้อยกรองที่มีความไพเราะมาก  ผู้แต่งจำเป็นจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของฉันทลักษณ์  การเลือกใช้คำ  การสรรคำที่ทำให้เกิดภาพและมีความหมายชัดเจน  นอกจากนี้ยังต้องแสดงความคิด  ความรู้สึกต่อเรื่องราวที่นำมาแต่งโคลงสี่สุภาพด้วย  โดยจัดลำดับความคิดให้เป็นลำดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบ  ดังนี้

          1.  การใช้คำในการเขียน  ควรเป็นคำที่อยู่ในระดับเดียวกัน  ไม่ควรเขียนโดยใช้คำต่างระดับเกินไป  เพราะจะทำให้โคลงที่แต่งนั้นขาดความอลังการทางภาษา  เช่น  หากกใช้คำว่า  ทาน  รับประทาน  ไปแล้ว  ก็ไม่ควรเขียนคำว่า  กิน  ให้ปรากฏในโคลงบทนั้น ๆ  ผู้อ่านจะเสียอรรถรสในการอ่านได้

          2.  หากมีการเปรียบเทียบที่มีอุปมาโวหาร  การเปรียบเทียบนั้นต้องมีให้ครบทั้งอุปมา  ลักษณะ  อาการ  ประเภท  และอุปไมย

          3.  หลักสำคัญในการแสดงเหตุผลหรือความเชื่อมโยง  ต้องมีความถูกต้องในข้อมูล  หรือทำให้เห็นภาพที่ชัดเจน  เช่น  เราอาจบอกว่า  ใจกว้างดั่งมหาสมุทร  ผิวขาวราวกับแตงร่มใบ  หากในบาทที่ 1  บอกสภาพความเป็นไป  บาทที่ 2  ก็ต้องบอกสาเหตุที่มาของสภาพนั้นให้ผู้อ่านทราบ  บาทที่ 3  มีการเปรียบเทียบ  บาทที่ 4 ต้องสรุปให้จบเรื่อง
                    บาทที่ 1          สวรรค์ชั้นพรหมโลก 16  ชั้นนั้นสุงมากกว่าฟ้าทั้งหลาย
                    บาทที่ 2          แม้แต่พญาครุฑจะกางปีกขึ้นไปก็ไม่อาจบินข้ามพ้นไปได้
                    บาทที่ 3          มีสิ่งหนึ่งที่สูงกว่าสวรรค์ขั้นพรหมโลก  ซึ่งมองเห็นได้  เพราะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่  มีอานุภาพมาก
                    บาทที่ 4          คือพระเจ้าแผ่นดินซึ่งเปี่ยมด้วยพระบุญญาที่เลิศล้ำ  ปกครองประเทศชาติ  (ในที่นี้หมายถึง  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช)
          จะเห็นว่า  การแสดงความสมเหตุสมผลนั้นราบรื่น  เพราะมีการชี้ชัดให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพได้ตรงตามที่ต้องการสื่อความหมาย  ไม่วกวน  ไม่สับสน  โดยเฉพาะการสรุปความ  หรือการเฉลยในบาทที่ 4 นั้น ผู้อ่านจะรู้ได้ทันทีว่ากำลังกล่าวถึงผู้ใดอยู่

          4.  การเล่นสัมผัสข้ามวรรค  ถือเป็นพรสวรรค์ในการสรรคำของกวี  เพราะการที่จะเขียนโคลงให้ไพเราะนั้น  นอกจากต้องแม่นยำตำแหน่ง  เอก  โท  แล้ว  คลังคำที่จะเลือกมาต่อความในบาทเดียวกันก็ช่วยให้เกิดความเสนาะในเสียงอ่านได้

          การแต่งโคลงสี่สุภาพจะต้องอาศัยการสร้างแนวคิดเพื่อลำดับเนื้อหา  แล้วสรรคำที่มาใช้ให้เหมาะสมและมีระดับเดียวกันจึงจะทำให้โคลงสี่สุภาพมีความงามทั้งรสคำและรสความ  ดังนั้นจึงควรหมั่นฝึกซ้อมการแต่งโคลงสี่สุภาพเป็นประจำเพื่อให้เกิดความชำนาญและสร้างสรรค์ผลงานให้ดียิ่งขึ้น
                                                


ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
บุญลักษณ์  เอี่ยมสำอางค์  เกื้อกมล  พฤกษประมูล และโสภิต  พิทักษ์. ภาษาไทย  หลักการใช้ภาษาและการใช้ภาษา ม.4. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
วิชาภาษาไทย ม. ปลาย เรื่อง ระดับภาษา
782 views
ภาษาไทย
วิชาภาษาไทย ม. ปลาย เรื่อง คำราชาศัพท์
699 views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบ GAT ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่3
12K views
ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาไทย ปี 2557 ชุดที่ 1
5.9K views
แนวข้อสอบ O-NET 2556
95.9K views
แนวข้อสอบ ภาษาไทย เรื่อง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 1
79.3K views