ความรู้พื้นฐานการอ่านจับใจความสำคัญ
warunee
|
13 พ.ย. 57
 | 38.8K views

๑. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

             สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีทั้งหมดจำนวน ๖ เล่ม ดังนี้

                        เล่มที่ ๑ ความรู้พื้นฐานในการอ่านจับใจความสำคัญ

                        เล่มที่ ๒ วิธีอ่านจับใจความสำคัญของงานเขียนประเภทนิทาน

                        เล่มที่ ๓ วิธีอ่านจับใจความสำคัญของงานเขียนประเภทบทความ

                        เล่มที ๔ วิธีอ่านจับใจความสำคัญของงานเขียนประเภทสารคดี

                        เล่มที ๕ วิธีอ่านจับใจความสำคัญของงานเขียนประเภทข่าว

                        เล่มที่ ๖ วิธีอ่านจับใจความสำคัญของงานเขียนประเภทบทร้อยกรอง

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 1 เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ
23.1K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 2 เรื่อง การเขียนอธิบาย
13.7K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง นิราศภูเขาทอง ชุดที่ 2
82.5K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาว
55.7K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 ชุดที่ 1
30.7K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง สมิงพระรามอาสา
75.6K views