การบวกลบคูณหาร ป.6
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 06 มิ.ย. 57
9K views

การบวกลบคูณหาร ป.6 ตอนที่1
การบวกลบคูณหาร ป.6 ตอนที่2
การบวกลบคูณหาร ป.6 ตอนที่3
การบวกลบคูณหาร ป.6 ตอนที่4
การบวกลบคูณหาร ป.6 ตอนที่5
การบวกลบคูณหาร ป.6 ตอนที่6

จำนวนและตัวเลข

    จำนวน หมายถึง ปริมาณในทางคณิตศาสตร์ ซึ่งแสดงให้ทราบว่ามีมากหรือน้อยเพียงใด

    ตัวเลข หมายถึง สัญลักษณ์ที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมา เพื่อใช้แทนจำนวน

    ระบบจำนวนที่เรานิยมใช้ คือ ระบบตัวเลขฮินดูอารบิก ซึ่งประกอบด้วยเลขโดดสิบตัว ได้แก่ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

ตามค่าประจำหลัก

    การอ่านจำนวนที่เขียนแทนด้วยตัวเลขตั้งแต่เจ็ดหลักขึ้นไป ให้อ่านตัวเลขตั้งแต่หลักที่เจ็ดตามค่าประจำหลักเป็นล้าน สิบล้าน ร้อยล้าน... โดยใช้คำว่า ล้าน ในตอนท้ายของหลักล้านเพียงคำเดียว เช่น

                      จำนวน 34,096,125 อ่านว่า สามสิบสี่ล้านเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้า

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
ทิศและแผนผัง
184.5K views
คณิตศาสตร์
หลัก ค่าประจำหลัก ค่าของเลขโดด และการเขียนในรูปกระจาย
257.8K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ป.4
38.2K views
เรื่อง เงิน ป.4
37.5K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
46.3K views
เรื่อง จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 ป.4
17.1K views