พระพุทธศาสนา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 12 ต.ค. 61
4K views

     ศาสนา คือ คำสอนขององค์ศาสดา ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งศาสนา ศาสนาทุกศาสนามุ่งสอนให้คนทำความดี เพื่อให้เกิดความสงบสุขในการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม
     องค์ประกอบสำคัญของศาสนามี ๕ ประการ ได้แก่ องค์พระศาสดา คัมภีร์ สาวก ศาสนสถาน และพิธีกรรม
     คนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาศนา นอกจากนั้นก็ยังมีคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์(ฮินดู) และศาสนาสิกข์ กระจายอยู่ทั่วไป
     ในประเทศไทยของเรา มีผู้นับถือศาสนาแตกต่างกัน เพราะคนไทยทุกคนมีเสรีภาพในการเลือกนับถือศาสนาใดก็ได้ ไม่มีการบังคับ
     พระพุทธศาสนา
     พระพุทธศานาเป็นศาสนาประจำชาติไทย เพราะคนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา ประวัติพระพุทธศาสนาที่เราควรเรียนรู้ มีดังนี้
     สถานที่เกิด พระพุทธศาสนาถือกำเนิดในประเทศอินเดีย
     ศาสดาและประวัติความเป็นมา  ศาสดาของพระพุทธศาสนา คือ พระพุทธเจ้า พระองค์มีพระนามเดิมว่า เจ้าชายสิทธัตถะ เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ กษัตริย์ผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์และพระนางสิริมหามายา
     ในช่วงที่เจ้าชายสิทธัตถะเริ่มย่างเข้าสู่วัยหนุ่มพระองค์ทรงเริ่มครุ่นคิดเกี่ยวกับความจริงของสภาพชีวิตต่าง ๆ ว่าถูกความทุกข์ครอบงำ วันหนึ่งขณะที่พระองค์ประพาสอุทยานพระองค์ทรงเห็นคนแก่ คนเจ็บป่วย และคนตาย ทำให้พระองค์รู้สึกตกพระทัยและคิดว่าทุกคนรวมทั้งพระองค์ก็จะต้องแก่ ต้องเจ็บ และต้องตายด้วย พระองค์ทรงครุ่นคิดถึงวิธีที่จะทำให้รอดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้ ต่อมาพระองค์ทรงเห็นนักบวช (สมณะ) และเห็นความสงบสุขของนักบวชพระองค์ทรงคิดว่า การออกบวชน่าจะเป็นหนทางที่จะทำให้พระองค์ค้นหาทางดับทุกข์ได้ พระองค์จึงออกผนวช เมื่อพระชนมายุ ๒๙ พรรษา
     หลังจากออกผนวชแล้ว พระสิทธัตถะได้ทรงแสวงหาวิถีทางแห่งการดับทุกข์ด้วยการบำเพ็ญเพียรเป็นเวลา ๖ ปี  พระองค์จึงตรัสรู้ธรรมที่เรียกว่า อริยสัจ ๔ หรือความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ
     หลังจากตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าออกสั่งสอนประชาชน ทำให้มีผู้นับถือพระพุทธศาสนาอย่างมากมาย พระพุทธเจ้าได้ทรงเผยแผ่หลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงค้นพบให้กับประชาชนเป็นเวลานานถึง ๔๕  ปี พระองค์จึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน รวมพระชนมมายุ ๘๐ พรรษา
     คัมภีร์ทางศาสดา คัมภีร์สำคัญของพระพุทธศาสนา คือ พระไตรปิฎก เป็นคัมรีภ์ที่ได้รวบรวมหลักธรรมคำสอนต่าง ๆ ของพระพุทธศาสนา และแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ คัมภีร์พระไตรปิฎกที่แปลเป็นภาษาไทย มีจำนวนทั้งหมด ๔๕ เล่ม
     หลักคำสอนที่สำคัญ หลักคำสอนของพระพุทธศาสนามีมากมายแต่สามารถสรุปลงในหลักธรรมสำคัญ ที่เรียกว่า หัวใจพระพุทธศาสนา หรือ โอวาท ๓ ได้แก่
     ๑) การละเว้นจากการทำความชั่วทั้งทางกาย วาจา และใจ
     ๒) การทำความดีให้ถึงพร้อมทั้งทางกาย วาจา และใจ
     ๓) การทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์
     พิธีกรรมสำคัญ  พิธีกรรมที่สำคัญของพระพุทธศาสนา มีหลายประการ เช่น
     ๑) การทำบุญตักบาตรแก่พระภิกษุในตอนเช้า และในวันสำคัญทางศาสนา
     ๒) การเข้าร่วมพิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางศาสนา
     ๓) การบวชสามเณรให้กับเด็กชายที่มีอายุครบ ๗ ปี ขึ้นไป
     ๔) การบวชพระของชายที่มีอายุครบ ๒๐ ปี ขึ้นไป
     ๕) การสมาทานรักษาศีลอุโบสถ รักษาศึล ๕ ในวันพระและวันสำคัญทางศาสนา

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก  :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2 . พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน

 

 

 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันพิพิธภัณฑ์ไทย
3.5K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันสำคัญทางพุทธศาสนา
3.7K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ป. 2 ชุดที่ 1
86.9K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ชั้น ป. 2 เรื่อง ชาติไทย
13.5K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 2 เรื่อง ชุมชนของเรา ชุดที่ 2
28.6K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 2 ชุดที่ 6
12.5K views