Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

อัศจรรย์ วันวิสาขบูชา 3 เหตุการณ์ กับ ธรรมะแห่งความจริง ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง แก่พุทธศาสนิกชน

Posted By มหัทธโน | 05 พ.ค. 63
2,502 Views

  Favorite

วันวิสาขบูชา 3 เหตุการณ์ อัศจรรย์ธรรมะแห่งความจริง
ที่องค์พระพุทธเจ้าทรงแสดงแด่พุทธศาสนิกชนทุกคน ผ่าน 3 เหตุการณ์ ในชีวิตของพระองค์

ท่ามกลางแสงจันทร์กระจ่างในคืนเพ็ญกลางเดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติ เมื่อกว่า 2600 ปีล่วงมาแล้ว

ภาพ : ทรูปลูกปัญญา


รวมอัศจรรย์วันวิสาขบูชา 

1) เกิดเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ แม้ต่างปีกัน แต่ตรงกับคืนเดียวกันอย่างน่าอัศจรรย์

2) ธรรมะที่เกิดขึ้นใน 3 เหตุการณ์ ล้วนเป็นสัจจะ ความจริง ที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ เรียกว่า เป็นสัจธรรมทั้งหมด 

3) เป็นวันที่ทรงปราบมาร ได้อย่างสิ้นเชิง ราบคาบ 

 

เหตุการณ์ที่ 1 : วันแห่งการเกิด

สัจธรรมแรกที่ทรงแสดง คือ ธรรมะแห่งความจริงที่ไม่มีใครหลีกพ้น

"เกิด - แก่ - เจ็บ - ตาย"

คืนวันเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 80 ปี ตรงกับวันศุกร์ ปีจอ 
ณ ลุมพินีวัน สวนป่าซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์และเมื่อเทวทหะ พระนางสิริมหามายาทรงมีพระประสูติกาลพระโอรส ซึ่งหลังจากนั้น 5 วัน ได้รับการถวายพระนามว่า “ สิทธัตถะ” และกาลต่อมาได้เสด็จออกผนวชจนเป็นศาสดาเอกของโลก
 

ภาพ: https://sites.google.com/site/sangkhmp2/2-phuthth-prawati


พุทธพจน์ ณ วันประสูติ - พระอาสภิวาจา

เราเป็นผู้เลิศในโลก
เราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลก
เราเป็นผู้ประเสริฐสุดในโลก
ชาตินี้เป็นชาติที่สุด
บัดนี้ ความเกิดใหม่ย่อมไม่มี

พระไตรปิฎก ฉบับหลวง ๑๔/๓๗๗/๑๙๙
......................................................................................
 

เหตุการณ์ที่ 2 : วันแห่งการตรัสรู้ 
 

อัศจรรย์ธรรมะที่ 2 คือ ทรงรู้แจ้ง ความจริงอันประเสริฐ "อริยสัจ 4"  
"ทุกข์ - สมุทัย - นิโรธ - มรรค"

จึงทรงปราบมารได้สิ้นเชิง 

คืนเพ็ญกลางเดือน 6 อีก 35 ปีต่อมา 
เจ้าชายสิทธัตถะทรงออกผนวชและจาริกมาประทับ ณ โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา เมืองอุรุเวลาเสนานิคม ทรงค้นพบสัจธรรมอันยิ่งใหญ่ นับเป็นปฐมกาลของศาสนาพุทธ ซึ่งจักทรงนำออกสั่งสอนปวงชนในเวลาต่อมา
 

ภาพ: ความรู้เรื่องอริยสัจ 4
สืบค้นจาก https://sites.google.com/site/social054/bth-thi-1/hawkhx-yxy-1-2

 

พุทธวจนะ ขณะทรงตรัสรู้ - พระอุทานคาถา

เราแสวงหานายช่างผู้สร้างเรือน
เมื่อไม่ประสบ จึงได้ท่องเที่ยวไป
สู่สงสารมีชาติเป็นอเนกจำนวนมาก
ความเกิดบ่อย ๆ เป็นทุกข์

แน่ะ นายช่างผู้สร้างเรือน
เราพบท่านแล้ว ท่านจะสร้างเรือนอีกไม่ได้
ซี่โครงทุกซี่ของท่านเราหักเสียแล้ว
ยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้ว

จิตของเราถึงธัมม์
ปราศจากเครื่องปรุงแต่งแล้ว
เพราะเราได้บรรลุธัมม์เป็นที่สิ้นตัณหาแล้ว 


คาถาธรรมบท ชราวรรค พระไตรปิฎก ฉบับหลวง ๒๕/๒๑/๒๕

......................................................................................

 

เหตุการณ์ที่ 3 : วันแห่งการปรินิพพาน
กับความจริงที่ทรงแสดง ด้วยสังขารของพระองค์เอง "สังขารไม่เที่ยง" เพื่อเตือนพุทธศาสนิกชนให้ไม่ประมาท

"อนิจจัง - ทุกขัง - อนัตตา" 

คืนวันเพ็ญเดือน 6 อีก 45 ปีต่อมา พระพุทธเจ้าในพระชนมายุ 80 พรรษา
พระองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพานลงขณะบรรทมอยู่ระหว่างต้นรังคู่หนึ่งในสาลวโนทยาน เมืองกุสินาราของเหล่ามัลลกษัตริย์

 

ภาพ : TNN News สืบค้นจาก https://www.tnews.co.th/religion/320061/

 

พุทธโอวาทปรินิพพาน - พระปัจฉิมโอวาท

ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บัดนี้ เราขอเตือนพวกเธอว่า
สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา
พวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด

ปรินิพพานสูตร พระไตรปิฎก ฉบับหลวง ๑๕/๖๒๐/๑๙๒

 

ที่มา : http://uttayarndham.org

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • มหัทธโน
  • 4 Followers
  • Follow