Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

คุณพ่อคุณแม่เตรียมพร้อม 31 พ.ค. 62 เปิดลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาทแล้ว

Posted By Plook Parenting | 13 พ.ค. 62
9,481 Views

  Favorite

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีมติสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่ 0-6 ปี เดือนละ 600 บาท โดยให้ผู้ที่มีสิทธิเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. ถึง 31 ก.ค. 2562

 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแต่ 0 - 6 ปี จำนวน 600 บาทต่อเดือน โดยเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 31 พ.ค. 62 ไปจนถึงวันที่ 31 ก.ค. 62 โดยเด็กที่ได้รับสิทธิจะต้องตรงกับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 

ภาพ : Shutterstock

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ

1. เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 61 ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิรายเดิมจะได้รับเงินต่อเนื่องจนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์

2. เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 61 ที่มีคุณสมบัติครบ แต่ไม่เคยได้รับสิทธิมาก่อนให้ไปลงทะเบียนที่ท้องถิ่น

3. เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 กรณีมาลงทะเบียนในปีงบประมาณ 2562 จะได้รับสิทธินับจากวันที่เด็กเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ แต่หากลงทะเบียนหลังจากวันที่ 30 ก.ย. 62 ไปแล้ว จะได้รับเงินนับจากวันที่ลงทะเบียนเป็นต้นไป จนถึงอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์

 

ภาพ : @CSGProjectOfficial

 

การตรวจสอบสถานะสิทธิ

1. หน่วยรับลงทะเบียน (กรณีคุณแม่ที่ลงทะเบียนระหว่างตั้งครรภ์ ให้นับวันที่ส่งสูติบัตร)

- สำนักงานเขต ในกรุงเทพมหานคร

- สำนักงานเทศ หรือ อบต.

- ศาลาว่าการเมืองพัทยา ในเมืองพัทยา

2. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด (พมจ.) ที่ลงทะเบียนไว้

3. ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 

ภาพ : @CSGProjectOfficial

 

สถานที่สำหรับลงทะเบียนรับสิทธิ

1. ผู้มีสิทธิที่อาศัยอยู่ใน กทม. สามารถลงทะเบียนยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตตามภูมิลำเนา

2. ผู้ที่อาศัยอยู่ในส่วนภูมิภาค ให้ยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตามภูมิลำเนา

3. ผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองพัทยา สามารถลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

4. กรณีทำงานหรืออาศัยอยู่ต่างประเทศ อนุโลมให้ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตในกรุงเทพฯ, เมืองพัทยา หรือเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ที่อาศัยอยู่จริง

 

เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน

1. แบบลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ (ดร.01) (รับที่สถานที่ลงทะเบียน)

2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) ที่ได้รับการรับรองแล้ว

3. สำเนาบัตรประชาชนของคุณแม่ คุณพ่อ หรือผู้ปกครอง (กรณีลงทะเบียนแทน)

4. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

5. สำเนาเอกสารการฝากครรภ์ หรือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก

6. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (นำมายื่นหลังคลอด)

7. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (กรณีต้องการรับเงินผ่านบัญชี) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สะสมทรัพย์ เผื่อเรียก และกระแสรายวัน ของธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (นอกเหนือจากบัญชีธนาคารหลัก 3 ธนาคารนี้ จะต้องผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น)

8. สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ถ้ามี)

 

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถรับเงินด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) หรือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) หรือรับผ่านบัญชีธนาคาร

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โทร : 0-2255-5850-7 ต่อ 121,122,123 ,147 และ 0-2651-6534

โทรสาร : 0-2253-9119

Facebook : โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

Website : www.csg.dcy.go.th

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Plook Parenting
  • 0 Followers
  • Follow