Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

เปิดลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์เด็กแรกเกิด ถึง 30 ก.ย. 61 นี้

Posted By Plook Parenting | 17 ก.ย. 61
2,868 Views

  Favorite

เพื่อให้สอดรับกับโครงการช่วยเหลือเด็กแรกเกิดของรัฐบาล กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) จึงออกประกาศให้ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดประจำปี 2561 ลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 61 นี้

 

หลังจากรัฐบาลมีโครงการช่วยเหลือเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองยากไร้รายละ 400 บาท/เดือน เมื่อค่าครองชีพสูงขึ้น สำนักงานประกันสังคมจึงจัดให้มีการปรับเปลี่ยนจำนวนเงินเพิ่มให้เป็นรายละ 600 บาท/เดือน และขยายเวลาการจ่ายเงินอุดหนุนไปจนกระทั่งเด็กอายุครบ 3 ปี สามารถลงทะเบียนรับสิทธิได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

 

ภาพ : Shutterstock

 

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

1. หญิงตั้งครรภ์ที่มีรายได้รวมของสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ยแล้วไม่เกิน 36,000 บาท (ต้องมีสัญชาติไทยและอยู่ในครัวเรือนที่มีความยากจน โดยมีรายได้รวมสมาชิกในครอบครัวมาเฉลี่ยแล้ว จะต้องไม่เกิน 36,000 บาท ต่อคนต่อปี)

2. บุตรที่จะขอรับเงินอุดหนุน จะต้องมีสัญชาติไทย โดยบิดามารดา หรือคนใดคนหนึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยด้วย

3. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ

4. มีบิดามารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นสัญชาติไทย กรณีที่มารดาของเด็กเป็นคนต่างด้าวหรือไม่มีสัญชาติไทย แต่บิดามีสัญชาติไทย อนุโลมให้ผู้เป็นบิดา สามารถลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรแทนมารดาได้

 

สถานที่ลงทะเบียน

สำนักงานเขตตามภูมิลำเนา หรือเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีภูมิลำเนาอยู่ตามจริง

 

สิทธิ์ในการขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จะสิ้นสุดลงเมื่อ

1. เด็กมีอายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ เพราะได้มีกำหนดจะให้เงินอุดหนุนบุตรที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุครบ 3 ปีเท่านั้น

2. เด็กแรกเกิดเสียชีวิต พ่อแม่จะไม่สามารถขอรับเงินอุดหนุนบุตรได้

3. ผู้ที่ยื่นคำขอลงทะเบียน ได้ขอสละสิทธิ์จากการรับเงินอุดหนุนบุตร

4. ตรวจพบการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ จะทำการยกเลิกสิทธิ์นั้นทันที

 

เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน

1. แบบลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ฯ (แบบ ดร.01)

2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02)

3. สำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาของเด็ก

4. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาของเด็ก

5. สำเนาเอกสารแสดงการฝากครรภ์ หรือสำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้าที่ 1

6. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (ยื่นหลังคลอดบุตร) ที่ได้รับการรับรองแล้ว

7. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) โทร. 0 2651 6532

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Plook Parenting
  • 0 Followers
  • Follow