Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ หยั่งรากลึกธรรมะสู่หัวใจกุลบุตรหลากหลายเชื้อชาติ ซึมซับบทเรียนชีวิตล้ำค่า Compassion & Kindness : Learn – Live – Love – Let go

Posted By SataBhisha | 02 ส.ค. 61
2,674 Views

  Favorite


โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ

หยั่งรากลึกธรรมะสู่หัวใจกุลบุตรหลากหลายเชื้อชาติ

ซึมซับบทเรียนชีวิตล้ำค่า “Compassion & Kindness : Learn – Live – Love – Let go”
 

ที่มา : www.truelittlemonk.com

 

ปิดฉากความประทับใจไปแล้วกับโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ สารคดีเรียลลิตี้ธรรมะภาคภาษาอังกฤษครั้งแรกของโลก จัดโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ซึ่งตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์แห่งการเรียนรู้และปฏิบัติธรรม จนมาถึงพิธีลาสิกขา ณ วัดป่าไทรงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เห็นได้ชัดเจนว่าเหล่าสามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ ได้รับการขัดเกลาจิตใจ สามารถเข้าใจและเข้าถึงธรรมะได้อย่างน่าอัศจรรย์ และยิ่งไปกว่านั้น บทเรียนชีวิตอันล้ำค่าที่กุลบุตรทั้ง 12 ได้เรียนรู้จากการศึกษาและปฏิบัติธรรม สามารถส่งต่อมายังผู้ชมที่ติดตามรายการได้จริง ซึ่งนอกจากชาวไทยแล้ว ยังมีผู้สนใจจากกว่า 110 ประเทศทั่วโลกเข้ามาติดตามรายการที่เปิดให้รับชมแบบออนไลน์อีกด้วย
 

สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ เป็นโครงการที่ต่อยอดจากโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ภาคภาษาไทย ซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อร่วมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามให้เยาวชนรุ่นใหม่ อีกทั้งร่วมเป็นสื่อหนึ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ระดับสากล ด้วยการถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตจริงขณะบรรพชาของสามเณรหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรม อาทิ อังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เคนยา จีน เนปาล และไทย เพื่อให้ผู้ชมรายการทั้งในไทยและต่างประเทศได้เรียนรู้หลักธรรมไปพร้อมกับเหล่าสามเณร

 

ที่มา : TRUE LITTLE MONK


ในโอกาสนี้ พระครูนิโครธธรรมาภรณ์ (หลวงตาเอนก ยสทินฺโน) เจ้าอาวาสวัดป่าไทรงาม พระอาจารย์ใหญ่ประจำโครงการ กล่าวถึงการฝึกสามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ ตลอด 4 สัปดาห์ ว่า
“ปีนี้ มีความพิเศษที่ลูกหลานชาวต่างชาติได้หล่อหลอมจิตใจเข้ามาสู่พุทธธรรมในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ นับเป็นนิมิตหมายอันดี ถือเป็นสิริมงคลแห่งความดีที่ทุกคนควรภาคภูมิใจที่เหล่าสามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ ได้มีโอกาสเรียนรู้ธรรมะ ได้รับมรดกโดยตรงจากพระพุทธองค์ซึ่งได้ตรัสรู้ชอบ มอบตะเกียงธรรมแห่งแสงสว่าง มอบปริญญาแห่งปัญญาให้แก่พุทธบริษัท โดยครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ทุกรูป มาร่วมสอนซึ่งเปรียบเหมือนช่างฝีมือดีที่มาช่วยขัดเกลาจิตใจให้แก่สามเณรทั้งหลาย ให้ลูกหลานเหล่านี้ เติบโตเป็นคนดีในภายภาคหน้า

ทั้งนี้ ทุกสิ่งสำเร็จลุล่วงได้ในวันนี้ เกิดจากการพลังศรัทธาและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน จึงขออนุโมทนาบุญ และขอให้ทุกคนน้อมนำหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางไปปรับใช้ในชีวิตต่อไป”
 

ที่มา : TRUE LITTLE MONK

 

ที่มา : TRUE LITTLE MONK


 

ที่มา : TRUE LITTLE MONK


นางวรรณี เจียรวนนท์ รอสส์ ในฐานะประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน กล่าวว่า
“ช่วงเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา สามเณรทั้ง 12 รูปซึ่งล้วนต่างภาษาวัฒนธรรม ได้พบกับบททดสอบชีวิตต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักสำหรับผู้เยาว์ในวัยเพียง 8-12 ปี ที่ไม่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนา ต้องเข้ามาฝึกฝน ศึกษาปฏิบัติธรรม ขอแสดงความชื่นชมแก่เหล่าสามเณรนานาชาติทั้ง 12 รูปที่สามารถก้าวผ่านช่วงเวลาบวชเรียน 1 เดือนเต็ม ทำสิ่งที่เป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ชีวิต คือการทดแทนพระคุณบุพการี ผู้มีพระคุณ อีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้รับชมทั่วโลก ได้เรียนรู้ธรรมะไปพร้อมกับสามเณรด้วย ขอกราบนมัสการขอบคุณในความเมตตาของพระอาจารย์ทุกรูปทั้งไทยและต่างประเทศที่ให้การอบรม สอนสามเณรนานาชาติ รวมถึงขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เปิดโอกาสให้ลูก ๆ มาร่วมรายการ หวังว่าโครงการนี้ จะมีส่วนช่วยเผยแผ่องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งหล่อหลอมสังคมให้เกิดสันติสุข”

 

ที่มา : TRUE LITTLE MONK

 

นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวเพิ่มเติมว่า
“โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม เกิดจากพลังแห่งความศรัทธาซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง โดยครั้งนี้ ได้จัดขึ้นในภาคภาษาอังกฤษ มีสามเณรจากหลากหลายเชื้อชาติ เรียนรู้ธรรมะภายใต้แนวคิด “Compassion & Kindness : Learn – Live – Love –  Let go” เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของการเป็นผู้ให้ด้วยใจที่เมตตา กรุณาตามหลักศาสนาพุทธ ซึ่งการที่เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้หลักธรรมเหล่านี้ตั้งแต่เล็ก ๆ ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก เพราะจะเป็นรากฐานสำคัญในการบ่มเพาะ ให้เยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมในอนาคต ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจากทุกภาคส่วน ตลอดจนผู้ชมที่ติดตามรายการและเป็นกำลังใจมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะผู้จัดโครงการฯ จะเดินหน้าสานต่อและสร้างสรรค์โครงการให้สมบูรณ์แบบและดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป”

 

ที่มา : TRUE LITTLE MONK


ส่วนหนึ่งที่สะท้อนถึงผลลัพธ์ของการเรียนรู้ธรรมะตลอดการบรรพชาของเหล่าสามเณรในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ ก็คือการบรรยายธรรมในหัวข้อ “Compassion & Kindness : Learn– Live – Love – Let go” ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มและความภาคภูมิใจแก่บุพการี ผู้ร่วมพิธีลาสิกขา ตลอดจนผู้ชมรายการทั่วโลกเป็นอย่างมาก

 

ที่มา : TRUE LITTLE MONK

 

สามเณรใจเด็ด เด็กชายแม็คซั่ม เบนบริดจ์ อายุ 9 ปี เชื้อชาติออสเตรเลีย / ไทย ซึ่งปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย และได้เดินทางมาร่วมโครงการในครั้งนี้ ได้บรรยายธรรมเรื่อง “ขันติ” ให้รู้จักอดทนต่อกิเลส การที่เราจะมีขันติได้ ต้องฝึกฝนตนเองอย่างมาก ถ้าโลกนี้ไม่มีขันติ ก็จะมีแต่ความวุ่นวาย พ่อแม่เองยังต้องอดทนในการดูแล อบรม สั่งสอนลูก ๆ สามเณรเมื่อได้บวชแล้วก็ได้เรียนรู้มากขึ้น เมื่อกลับบ้านไปแล้วก็จะพยายามฝึกอดทนอดกลั้น เช่น เล่นเกมให้น้อยลง หากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทำให้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังให้แง่คิดแก่ผู้ฟังบรรยายธรรมให้มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอันนำไปสู่ความสำเร็จ อีกทั้ง ยังเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมพิธีลาสิกขา ซักถามปัญหาธรรม และเชิญชวนให้ทุกคน ร่วมทำสมาธิอีกด้วย

 

ที่มา : TRUE LITTLE MONK


ขณะที่ สามเณรปราติก โปเคร เชื้อสายเนปาลในวัย 9 ปี ถ่ายทอดธรรมะ เรื่อง “วิริยะ – ความพากเพียร เพื่อบรรลุผลสำเร็จ” โดยให้แง่คิดว่า
ถ้าเราต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตก็ต้องมีวิริยะ ถ้ามีแต่ความตั้งใจ แต่ไม่มีความเพียรก็ยากที่จะบรรลุได้ และเราควรมีความเพียรในเรื่องที่ถูกต้องด้วย ตอนบวชก็ต้องตั้งมั่นและพยายามตื่นแต่เช้าเพื่อออกบิณฑบาตโปรดญาติโยม ตอนฝึกปักกลด ก็ต้องต่อสู้กับความกลัวและไม่ย่อท้อ พร้อมเผยว่าหลังจบพิธีลาสิกขา เมื่อได้กลับไปใช้ชีวิตปกติ ก็อยากจะแนะนำเพื่อน ๆ ชาวต่างชาติได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาให้มากขึ้น ฝึกนั่งสมาธิเพื่อควบคุมอารมณ์และจิตใจ และหากมีโอกาส ก็อยากกลับมาบวชอีกครั้งเพื่อเรียนรู้ธรรมะกับพระอาจารย์

 

ที่มา : TRUE LITTLE MONK

 

ทั้งนี้ ความสำเร็จของโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ ยังสะท้อนมาจากความรู้สึกของผู้ปกครองของเหล่าสามเณรด้วยเช่นกัน คุณพ่อโจนาธาน และคุณแม่มนต์มีนา เบนบริดจ์ ของเด็กชายใจเด็ด แม็คซั่ม กล่าวเสริมว่า
“โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ ช่วยขัดเกลาด้านอารมณ์ของลูกชาย ให้มีสติรู้เท่าทัน สามารถจัดการกับความรู้สึกตัวเองได้ดีขึ้น เข้าใจเรื่องความอดทนมากขึ้น เห็นได้ชัดว่า 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา ลูกชายนิ่งและสำรวมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และเมื่อได้ฟังธรรมของสามเณรใจเด็ดได้บรรยายแล้ว เห็นถึงความกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะชวนผู้ฟังมีส่วนร่วมกับการสนทนาธรรมครั้งนี้ และยิ่งไปกว่านั้น รู้สึกภูมิใจที่ลูกชายได้รับบทเรียนที่มีค่าจากการศึกษาธรรมะ แม้คุณพ่อ จะไม่มีความรู้และความเข้าใจมากนักเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา แต่ก็พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนสิ่งที่ลูกชายได้เรียนรู้จากการบวชในครั้งนี้”

 

ที่มา : TRUE LITTLE MONK


นางตูลาซี โปเคร คนไทยเชื้อสายเนปาล ซึ่งเป็นคุณแม่ของเด็กชายปราติก  กล่าวว่า
“ตั้งใจอยากให้ลูกเข้ามาศึกษาธรรมะ เพื่อให้มีสมาธิในการเรียน รู้จักผิดชอบชั่วดี เพราะเชื่อมั่นว่าศาสนาเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เขาเป็นคนดี มีศีลธรรม สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการบวช ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต การได้เข้ามาร่วมโครงการนี้กับเพื่อน ๆ ชาวต่างชาติ ยิ่งย้ำให้เห็นชัดว่าพระพุทธศาสนา มีหลักคำสอนที่มีเหตุมีผล เป็นสากล สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับคนทุกเชื้อชาติทุกวัฒนธรรม  และยิ่งไปกว่านั้น เมื่อได้ฟังลูกบรรยายธรรมแล้ว ก็รู้สึกชื่นใจและภูมิใจที่เขาทำได้ดี เข้าใจพระพุทธศาสนา มีความอดทนและความเพียรมากขึ้น”

 

ที่มา : TRUE LITTLE MONK

 

โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ นับเป็นมิติใหม่แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ระดับสากลที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี  อีกทั้ง ยังได้สร้างกุลบุตรที่ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เปรียบเสมือนอัญมณีล้ำค่าที่ได้รับการเจียระไนอย่างพิถีพิถัน พร้อมแล้วที่จะกลับคืนสู่อ้อมอกผู้ปกครอง และเติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไป
 

ที่มา : TRUE LITTLE MONK

 

ทั้งนี้ ผู้สนใจ สามารถติดตามภาพความประทับใจของโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ สารคดีเรียลลิตี้ธรรมะภาคภาษาอังกฤษครั้งแรกของโลก และรับชมรายการย้อนหลังผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.truelittlemonk.com, www.facebook.com/TrueLittleMonk และ www.youtube.com/TrueLittleMonk   

 

ที่มา : TRUE LITTLE MONK


ยิ่งไปกว่านั้น เตรียมรับชมรายการย้อนหลังพร้อมซับไทเทิลภาษาไทยได้ในเดือนกันยายนนี้ ทางช่องเรียลลิตี้ ทรูวิชั่นส์ 60, 99 และช่องเรียลลิตี้ เอชดี ทรูวิชั่นส์ 119 หรือ 333 รวมทั้ง ยังสามารถติดตามข่าวสารของโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ ได้ทาง www.facebook.com/truelittlemonk อีกด้วย
 

ที่มา : TRUE LITTLE MONK

 

แหล่งข้อมูล
True Little Monk
เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • SataBhisha
  • 0 Followers
  • Follow