Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

การแพทย์

Posted By Plookpedia | 20 ธ.ค. 59
1,311 Views

  Favorite

คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ ประมาณร้อยละ ๘๐ หรือพูดอย่างง่ายๆ ว่า คนไทย ๘๐ คนใน ๑๐๐ คน มีอาชีพทางการเกษตร ทำนา ทำไร่ ทำสวนหรือเลี้ยงสัตว์ คนไทยส่วนใหญ่เหล่านี้ตั้งบ้านเรือนกระจายกันอยู่ทั่วประเทศ บางแห่งอยู่ไกลจากตัวเมืองมาก บางแห่งอยู่บนภูเขา หรือในหุบเขา ซึ่งยากที่จะไปถึง

เมื่อผู้ที่อยู่ห่างไกลเช่นนี้เจ็บป่วย มีความจำเป็นต้องเดินทาง มารักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอ หรือในจังหวัด ต้องเสียเวลาในการเดินทาง และเสียเงินเสียทองมาก บางคนเจ็บหนักไปไม่ถึงโรงพยาบาล ต้องเสียชีวิตไปอย่างน่าเสียดาย 


 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยประชาชนคนไทยในเรื่องนี้ จึงได้ทรงให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนยารักษาโรค เดินทางไปยังท้องถิ่นห่างไกลเหล่านั้น เพื่อตรวจและรักษาผู้เจ็บป่วย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เช่นนี้ มีชื่อเรียกว่า "หน่วยแพทย์พระราชทาน"

นอกจากหน่วยแพทย์พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้ทรงช่วยเหลือทหาร ตำรวจ และผู้ทำหน้าที่ป้องกัน ประเทศ ซึ่งต้องบาดเจ็บและพิการเนื่องจากการสู้รบ โดยจัดหา แขนเทียม ขาเทียม ใส่ให้แทน กับทั้งยังฝึกอาชีพ ที่เหมาะสมให้อีกด้วย นับได้ว่าพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่อประชาชนคนไทย

 

 

คนในชนบทห่างไกล ยังมีสุขภาพอนามัยไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้เจ็บป่วย และเกิดโรคระบาดขึ้นบ่อยครั้ง สาเหตุของเรื่องนี้ เนื่องมาจาก การขาดความรู้ ความยากจน กินอาหารไม่ถูกส่วน ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ ขาดแคลนแพทย์และยารักษาโรค

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงซักถามอาการของผู้ป่วยพิการด้วยความห่วงใย


การช่วยให้คนไทยในชนบทห่างไกลมีสุขภาพดีขึ้น ทำได้โดยหาวิธีให้เขาเหล่านั้น รู้จักปฏิบัติตนเอง ๑๐ ประการ ซึ่งได้แก่ 

๑. ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัยที่ดี 

๒. รู้จักกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ อาหารที่ถูกสุขลักษณะ คือ อาหารครบทุกอย่างที่เป็นประโยชน์ มีปริมาณครบส่วนตามที่ร่างกายต้องการ เป็นอาหารที่สะอาด ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง เติบโต และไม่เป็นโรค 

๓. ดื่มน้ำที่สะอาด ซึ่งจะช่วยป้องกันโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคบิด อหิวาตกโรค ไข้รากสาด ฯลฯ 

๔. รู้จักรักษาอนามัยแม่และเด็ก และรู้จักวางแผนครอบครัวอย่างถูกต้อง ซึ่งจะทำให้เด็กเกิดใหม่สมบูรณ์ และแข็งแรง

๕. เข้าใจ และรู้ประโยชน์ของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยการฉีดวัคซีน ซึ่งจะทำให้สามารถป้องกันโรคให้แก่ร่างกายได้

๖. รู้จักวิธีป้องกัน และควบคุมโรคระบาดในท้องถิ่น โดยการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ไม่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะลงในแหล่งน้ำที่ใช้ร่วมกัน ฯลฯ 

๗. รู้วิธีรักษาพยาบาลที่จำเป็นเบื้องต้น 

๘. รู้จักใช้ยารักษาโรคที่จำเป็นอย่างถูกต้อง และมียาดังกล่าวอยู่ในทุกหมู่บ้าน 

๙. ดูแลรักษาสุขภาพของช่องปากและฟันอย่างถูกวิธี 

๑๐. รู้จักรักษาสุขภาพจิตของตนเอง และครอบครัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุขภาพของประชาชน จึงทรงสอดส่องดูแล ความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะในชนบทห่างไกล โดยจัดให้มีหน่วยแพทย์พระราชทาน ออกไปรักษาประชาชนห่างไกลที่เจ็บป่วย ฝึกอบรมประชาชน ให้มีความรู้ความสามารถ ในการช่วยเหลือตนเอง และครอบครัว ตลอดจนชุมชนในด้านสุขภาพ จัดหาแหล่งน้ำ เพื่อให้มีน้ำสะอาดไว้ดื่ม และใช้ในงานเกษตร ส่งเสริมสนับสนุนให้เพาะปลูกพืชทดแทน และเลี้ยงโคนม เพื่อให้ประชาชนได้มีอาหารที่ดี

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป

Content

1
หลักการสาธารณสุข
หลักการสาธารณสุข ศาสตราจารย์ชารลส์-เอดวาร์ด เอ วินสโลว์ (Charles-Edward A. Winslow) ผู้มีชื่อเสียงทางด้านสาธารณสุข ได้ให้คำจำกัดความของคำว่า การสาธารณสุข ไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๔ ว่า การสาธารณสุขเป็นวิทยาการ และศิลปะแห่งการป้องกันโรค การทำให้อายุยืนยาว การส่ง
274 Views
2
ความหมายของการสาธารณสุขมูลฐาน
ความหมายของการสาธารณสุขมูลฐาน การสาธารณสุขมูลฐาน เป็นกลวิธีทางสาธารณสุขที่พัฒนาขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณสุขของรัฐที่มีอยู่เดิม โดยให้ความสำคัญในการดำเนินงานระดับตำบล และหมู่บ้าน ด้วยการผสมผสานการให้บริการทั้งทางด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภา
642 Views
3
ประวัติของหน่วยแขนขาเทียม และศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ประวัติของหน่วยแขนขาเทียม และศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๙ - ๒๕๑๐ ได้มีการ ส่งหน่วยทหารหาญของชาติ มีชื่อว่า จงอางศึก ไปรบในสมรภูมิเวียดนาม ผู้บาดเจ็บจากภารกิจนี้ ได้ถูกส่งกลับมารักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นครั้งแรก เ
375 Views
4
การบริการสวัสดิการ
การบริการสวัสดิการ นอกจากบริการทางด้านรักษาพยาบาล ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีการบริการเกี่ยวกับสวัสดิการในแง่ต่างๆ ดังนี้ ๑. สิทธิพิเศษด้านกำลังพลในการปฏิบัติ ราชการสนาม เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ หน่วยงานด้านกำลังพลระดับต่างๆ ของส่วนรา
355 Views
5
การบริการอวัยวะแขน ขาเทียม และศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน
ทหารพิการกำลังฝึกใช้ขาเทียม การบริการอวัยวะแขน ขาเทียม และศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน สำหรับผู้ที่บาดเจ็บพิการจากการสูญเสีย แขนหรือขา เมื่อรักษาบาดแผลจนหายแล้ว และได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ของร่างกายส่วนที่เหลือดีพอ ก็จะได้รับการบริการจากหน่วยแขน ขา เทียม
325 Views
6
การฟื้นฟูสมรรถภาพของทหารบาดเจ็บและพิการ
การฟื้นฟูสมรรถภาพของทหารบาดเจ็บและพิการ เป็นงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ซึ่ง เป็นสาขาหนึ่งของวิชาแพทย์ที่เกิดหลังจากเกิด สงครามโลกครั้งที่ ๑ แล้วเจริญพัฒนามากขึ้น หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เนื่องจากมีทหารพิการ จากการสู้รบเป็นจำนวนมาก ทำให้ทุกคนเห็นความสำคัญ ในการที
302 Views
7
หน่วยงานหรือองค์การบริการตอบแทน ผู้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช หน่วยงานหรือองค์การบริการตอบแทน ผู้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ ๑. โรงพยาบาลในสังกัดของกรมการแพทย์ ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ และโรงพยาบาลตำรวจ รวมทั้งสถานพักฟื้น สำหรับผู้บาดเจ็บ เช่น สถานพักฟื้นบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ๒. โรงพยาบาล
472 Views
8
การดำเนินการบริการตอบแทนผู้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ
การดำเนินการบริการตอบแทนผู้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ ๑. การรักษาพยาบาลขั้นแรกในสนาม สำหรับผู้บาดเจ็บจากการปะทะต่อสู้กับอริราชศัตรู มีจุดประสงค์ เพื่อช่วยชีวิตให้ผู้บาดเจ็บพ้นขีดอันตราย พร้อมที่จะนำส่งไปยังโรงพยาบาลแนวหลัง เพื่อรักษาในขั้นต่อไป ในกรณีที่มีแผ
274 Views
9
คุณสมบัติของผู้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ
คุณสมบัติของผู้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ ตามระเบียบของทางราชการกระทรวงกลาโหม ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ ป้องกันประเทศไว้ดังนี้คือ ๑. ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ หรือบุคคล ที่ทำการป้องกันหรือกำลังปราบปรามการกระทำ อันเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือปลอดภัย
279 Views
10
การบริการตอบแทนผู้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ
การบริการตอบแทนผู้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ ชาติไทยมีเอกราช ความร่มเย็น และความสมบูรณ์พูนสุขจนถึงทุกวันนี้ ก็เพราะบรรพบุรุษของไทยได้เสียสละชีวิต และเลือดเนื้อ ต่อสู้ขับไล่ข้าศึกที่มารุกราน เพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ให้เรา ในปัจจุบันมีข่าวเป็นครั้งคราวว่า บ
276 Views
11
บทสรุป
พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางด้านการแพทย์มีส่วนสำคัญยิ่งใน การสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน พระองค์ได้ทรงปฏิบัติมาเป็นเวลานานตั้งแต่เสด็จเยี่ยม ราษฎรสมัยแรกต้นราชกาล สิ่งที่พระองค์ทรงบำเพ็ญ เป็นแรงดลใจ ให้รัฐบาลและฝ่ายอื่นๆ สนใจ เรื่องนี้อย่า
289 Views
12
ความสำคัญของบริการทางการแพทย์ และการสาธารณสุขในชุมชน
ความสำคัญของบริการทางการแพทย์ และการสาธารณสุขในชุมชน ใน พ.ศ. ๒๕๒๐ องค์การอนามัยโลก ได้มีการประชุมคณะกรรมการใหญ่ และกำหนดนโยบายที่แน่ชัดว่า ภายใน ๒๐ ปี ข้างหน้า ประชาชนทุกคนในโลก โดยเฉพาะในประเทศด้อยพัฒนา ควรมีสิทธิเท่าเทียมกันในเรื่องสุขภาพอนามัยที่ดีของ
323 Views
13
โครงการตามพระราชดำริด้านการแพทย์
โครงการตามพระราชดำริด้านการแพทย์ โครงการแพทย์หลวงเคลื่อนที่พระราชทาน เกิดขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๑๐ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐาน ประทับแรม ณ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
461 Views
14
แนวคิดของการสาธารณสุขมูลฐาน
แนวคิดของการสาธารณสุขมูลฐาน แนวคิดในเรื่องการสาธารณสุขมูลฐาน ของประเทศไทย เกิดจากประสบการณ์ของประเทศเราเอง แนวคิดของสากลประเทศสอดคล้อง และสนับสนุนแนวคิดของประเทศไทยเราว่า ได้ดำเนินการมาแล้วอย่างถูกทิศทาง (ผู้ที่สนใจอาจจะหารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสาร
487 Views
15
องค์ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน
องค์ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน งานสาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทยมีความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการที่แท้ จริงของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบท ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๘๐ ของประเทศ และยังมีความเชื่อมโยงกับงานบริการสาธารณสุข ซึ่งรัฐได้จัดให้แก
656 Views
16
หลักการและเหตุผลของการสาธารณสุขมูลฐาน
หลักการและเหตุผลของการสาธารณสุขมูลฐาน ตามนโยบายการเร่งรัดพัฒนาชนบท ที่จะทำให้ประชาชนในชนบทส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งมีฐานะยากจน ด้อยการศึกษา และมีสถานภาพทางสุขภาพต่ำ ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นนั้น รัฐบาลถือว่า สุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะเอื้ออำนวย
408 Views
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 1 Followers
  • Follow