Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

ไวรัส

Posted By Plookpedia | 03 ก.ค. 60
2,899 Views

  Favorite

สิ่งมีชีวิต ย่อมมี เกิด (เพิ่มจำนวน) แก่ เจ็บ (ผิดปกติ) และตาย (หมดความสามารถในการเพิ่มจำนวน และเสื่อมสลาย) 

การเพิ่มจำนวนสิ่งมีชีวิตนั้น สิ่งมีชีวิตต้องใช้พลังงาน สิ่งที่มีชีวิตได้ พลังงานจากอาหาร 

ไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องเข้าไปอาศัยในสิ่งมีชีวิต เพื่อผลิตเพิ่มจำนวนไวรัส นอกจากนี้ไวรัสทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นผิดปกติ ถ้าสิ่งมีชีวิตผิดปกติแต่น้อยก็ดูเหมือนปกติ ถ้าผิดปกติมากก็จะแสดงอาการเป็นโรค

ไวรัสส่วนใหญ่ทำให้เกิดโรค ไวรัสมีขนาดเล็กมาก ตัวอย่าง เช่น โปลิโอไวรัส หากเรียงกันหนึ่งล้านตัว จะมีความยาวเพียง ๒.๕ มิลลิเมตร ไวรัสปากเท้าเปื่อย สองล้านห้าแสนตัว เรียงกันยาวประมาณ ๑ นิ้ว สำหรับไวรัสขนาดโต จะมีขนาด ๑๕๐ เท่าของไวรัสขนาดเล็ก การศึกษารูปร่างไวรัสจึงต้องใช้กล้องส่องขยายให้เห็นใหญ่ขึ้นถึงสามหมื่นเท่า กำลังขยายขนาดนี้ สามารถทำให้ไข่คางคกเห็นโตเท่าลูกปิงปอง ไวรัสมีหลายชนิด รูปร่าง ขนาด ต่างๆ กัน แต่ละชนิดทำให้เกิดโรคต่างๆ กันไป ตัวอย่างของโรคมนุษย์ ที่เกิดจากไวรัส ได้แก่ โรคหวัด อีสุกอีใส โรคโปลิโอ และคางทูม เป็นต้น

ไวรัสที่ทำให้เกิดโรคในมนุษย์บางชนิดจะทำให้เกิดโรคเฉพาะในมนุษย์อย่างเดียว แต่บางชนิดก็ทำให้เกิดโรคได้ทั้งมนุษย์และสัตว์ ส่วนไวรัสบางชนิดทำให้เกิดโรคเฉพาะในสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่ง แต่บางชนิดก็ทำให้เกิดโรคขึ้นได้ในสัตว์หลายชนิด มิหนำซ้ำบางชนิดยังอาจทำให้เกิดโรคติดต่อมาถึงมนุษย์ได้ด้วย เช่น โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ ไวรัสที่ทำให้เกิดโรค ในพืช มักทำให้เกิดโรคแต่เฉพาะพืชเท่านั้น ไม่ติดต่อมาถึงมนุษย์และสัตว์ด้วย เช่น ไวรัสของกล้วยไม้ทำให้ต้นกล้วยไม้เป็นโรค ไวรัสของแมลงจะทำให้แมลงเป็นโรค

คนที่ป่วยเป็นโรคเนื่องจากไวรัสอาจทำให้ผู้อื่นติดโรคได้ ไวรัสอาจจะออกจากตัวผู้ป่วยทางลมหายใจ หรือทางน้ำลาย น้ำมูก หรืออาจออกไปทางอุจจาระ ปัสสาวะ ไวรัสอาจจะเข้าไปในร่างกายของ มนุษย์ได้หลายทางด้วยกัน เช่น ทางลมหายใจ ทางปาก ทางแผล หรือรอยถลอกของผิวหนัง และโดยการกัดของแมลง ยุง หรือเห็บ ที่มีเชื้อไวรัส

แม้ว่าไวรัสจะทำอันตรายรุนแรงแก่มนุษย์ก็ตาม คนบางคนที่ได้รับเชื้อไวรัส มักจะมีอาการเล็กน้อย ทำให้เป็นอุปสรรคในการควบคุม โรคระบาด เพราะมนุษย์ที่มีอาการโรคอย่างอ่อนนี้ จะเป็นผู้ที่แพร่เชื้อไวรัสให้แก่ประชาชนได้อย่างง่ายดาย และกว้างขวาง โดยไม่รู้ตัว อย่างไรก็ดี เราสามารถนำไวรัส บางชนิดมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เหมือนกัน โดยทำให้ไวรัสอ่อนกำลังลงจนไม่ทำให้เกิดอาการของโรค และเกิดการระบาดติดต่อแพร่ออกไป เพื่อใช้เป็นวัคซีนป้องกันโรคไวรัสนั้น เช่น วัคซีนโปลิโอ วัคซีนหัด วัคซีนไข้เหลือง วัคซีนฝีดาษ วัคซีนคางทูม วัคซีนหัดเยอรมัน 

ไวรัสที่เป็นคุณแก่มนุษย์ ได้แก่ ไวรัสที่ฆ่าแมลง และตัวบุ้งที่ทำลายพืช โดยไม่ทำให้มนุษย์หรือสัตว์เป็นโรค เป็นต้น

 

 

ไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างและลักษณะแตกต่างจาก เซลล์ของพืชและสัตว์ มีขนาดเล็กมาก ดังนั้นการศึกษาโครงสร้าง และลักษณะของไวรัส จึงต้องส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ซึ่งขยายได้ถึงกว่าสามหมื่นเท่า ภายในตัวของไวรัสไม่มีสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีพอย่างครบถ้วน เช่น ไม่มีหน่วยสร้างพลังงาน สร้างสารต่างๆ เป็นต้น ดังนั้น ไวรัสจำต้องเข้าไปอาศัยอยู่ภายในเซลล์ หรือในเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต จึงจะเติบโตทวีจำนวนแพร่พันธุ์ได้

 

โรคไวรัสตับอักเสบ

 

ไวรัสมิได้มีสภาวะเป็นเซลล์อย่างบัคเตรี และไม่สามารถเพาะเลี้ยงด้วยอาหารของบัคเตรีได้ เพราะอนุภาคตัวของไวรัสนั้น มีกรดนิวคลีอิคปริมาณน้อยมาก และอาจจะเป็น ดี เอ็น เอ หรือ อาร์ เอ็น เอ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรดนิวคลิอิคนี้ห่อหุ้มไปด้วยโปรตีน หรือไลโปโปรตีน ซึ่งเกิดขึ้น หลังจากกรดนิวคลีอิคได้ทวีจำนวนมากมายแล้ว กรดนิวคลีอิคเท่านั้น ที่เป็นส่วนสำคัญที่สุดของไวรัส ไวรัสเจริญเติบโต และเพิ่มจำนวนได้ทางเดียว โดยต้องเข้าไปอยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตอื่น การแพร่พันธุ์เพิ่มจำนวนของไวรัสต้องมีระยะ ไวรัสคราส ซึ่งไม่มีสำหรับบัคเตรี และก็มิได้เป็นแบบขาดกลางตัวดังเช่นการทวีจำนวนบัคเตรี

ไวรัสมีหลายชนิดขนาดใหญ่เล็กไม่เท่ากัน ไวรัสขนาดใหญ่โตกว่าไวรัสขนาดเล็กประมาณ ๑๕๐ เท่า ไวรัสขนาดใหญ่อาจมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่ขยายได้พันเท่า ไวรัสทุกชนิดอาจมองเห็น และถ่ายรูปได้ เมื่อใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ไวรัสหลายชนิดที่เป็นตัวการทำให้จุลชีพ พืช สัตว์และมนุษย์เกิดโรค มีรูปร่างเป็นทรงกลม แต่ก็มีไวรัสบางชนิดมีรูปร่างเป็นแท่งยาว ไวรัสบางชนิดมีรูปร่างเหมือนลูกอ๊อด หรือลูกระเบิดมือชนิดมีด้าม ปัจจุบัน เฉพาะไวรัสของมนุษย์มีมากกว่า ๕๐๐ ชนิด กว่า ๖๐ ชนิดที่ทำให้มนุษย์มีอาการคล้ายโรคหวัด

 

ตามปกตินั้น จุลชีพเมื่อเข้าไปเจริญในสิ่งมีชีวิตแล้ว มักทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นผิดปกติ หรือเป็นโรค โรคไวรัสในมนุษย์ได้แก่ หวัด ไข้หวัดใหญ่ โรคโปลิโอ ฝีดาษ หัด คางทูม โรคไข้เลือดออก โรคอีสุกอีใส ฯลฯ โรคไวรัสในสัตว์ได้แก่ โรคลงแดงของวัวควาย โรคอหิวาต์สุกร โรคปากและเท้าเปื่อยของวัวควาย โรคนิวคาสเซิลในไก่ โรคพิษสุนัขบ้า โรคโพลิฮีดรัลในแมลง โรคมิคโซมาโตซีสในกระต่าย โรคเพลกเป็ด โรคออ เจสกี้ ฯลฯ โรคไวรัสในพืช ได้แก่ โรคใบยาสูบด่าง โรคใบยาสูบหด โรคไวรัสในต้นข้าวได้แก่ โรคข้าวใบเหลืองส้ม โรคไวรัสในต้นข้าวโพด โรคไวรัสในกล้วยไม้ โดยทั่วไป ไวรัสมักจะทำให้เกิดผลเสียหายทางด้านเศรษฐกิจ แต่ไวรัสบางชนิดอาจก่อให้เกิดผลดี เช่น ต้นดอกทิวลิปจะให้ดอกทิวลิปอย่างธรรมดา แต่ต้นมีไวรัสจะทำให้ดอกทิวลิปมีกระแต้ม หรือด่างผิดธรรมดา ปรากฏลวดลายสวยงาม แตกต่างจากที่เคยเป็น จึงทำให้มีราคาสูงขึ้น ในทวีปออสเตรเลียมีผู้เคยนำไวรัสมิคโซมาโตซีสมาใช้ เพื่อฆ่ากระต่ายที่จะไปแย่งกินหญ้าในบริเวณที่เลี้ยงแกะและวัว สถานีทดลองทางเกษตรบางแห่งได้ใช้โพลิฮีดรัลไวรัส ทำลายหนอนหรือบุ้ง ซึ่งเป็นตัวอ่อนของแมลงจำพวกผีเสื้อทำลายพืช ผัก เช่น หนอนเจาะสมอ ฝ้าย หนอนกระทู้หัวหอม หนอนใบผัก ปัจจุบันได้มีผู้นำไวรัสของแมลงทดลองฆ่าแมลงวัน ยุงไรแดง  ซึ่งจะเป็นแนวทางในการควบคุมแมลง ที่เป็นตัวพาหะนำเชื้อโรค

ไวรัสโรคไข้ทรพิษหรือฝืดาษ

 

 

การระบาดติดต่อของไวรัสเหมือนกับการระบาดติดต่อของจุลชีพทั่วไป ไวรัสบางชนิดของมนุษย์และสัตว์ติดต่อโดยการสัมผัสโดยตรง ไวรัสบางชนิดที่ทนทานตายยาก เมื่ออยู่นอกเซลล์อาจจะติดต่อโดยการใช้ภาชนะร่วมกัน หรือสิ่งมีชีวิตอื่นที่มีโอกาสสัมผัสนำไป ไวรัสบางชนิดติดต่อโดยทางปาก เช่น คางทูม บางชนิดโดยทางหายใจ เช่น โรคโปลิโอ หัด ไข้หวัดใหญ่ ไวรัสหลายชนิดของมนุษย์และสัตว์มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสิ่งมีชีวิตที่เป็นพาหะของโรค โดยไวรัสนั้น เข้าไปเจริญในเซลล์ ของแมลง ยุง เห็บ ฯลฯ ซึ่งมักจะเป็นตัวการในการแพร่เชื้อให้ระบาดได้ เช่น โรคไข้ฟลีโบโตมัสโดยแมลงฟลีโบโตมัส โรคไข้เลือดออกโดยยุงลาย โรคสมองอักเสบรุสเซียหน้าร้อนโดยเห็บ ไวรัสในพืชนอกจากจะมีการระบาดติดต่อแบบไวรัสมนุษย์และสัตว์แล้ว ยังมีเพลี้ยหรือแมลงอื่นๆ ที่ดูดกินน้ำในใบของพืช เป็นอาหาร ไวรัสบางชนิดที่อยู่ในดินมักอาศัยราหรือหนอนในดินเป็นพาหะ อันเป็นสภาวะที่แตกต่างไปจากไวรัสของมนุษย์และสัตว์

การควบคุมมิให้เกิดโรคไวรัสทำได้ยาก เพราะยาปฏิชีวนะที่ทำลายบักเตรีได้ดีนั้น ทำลายไวรัสไม่ได้ เนื่องจากไวรัสอาศัยอยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต การทำลายไวรัส จะมีผลกระทบกระเทือนไปถึงเซลล์ของสิ่งที่มีชีวิต ซึ่งอาจเป็นอันตรายได้ แม้ปัจจุบัน จะพบยาปฏิชีวนะ ที่หยุดยั้งการสังเคราะห์ไวรัสได้ การรักษาโรคไวรัสโดยใช้ยา ก็ยังทำไม่ได้ผลเป็นส่วนใหญ่ เพราะยาเหล่านั้นทำลายเซลล์ด้วย ดังนั้น วิธีควบคุมโรคไวรัสที่ดีที่สุด ได้แก่ การป้องกันโดยการฉีดวัคซีนที่ฆ่าไวรัสให้ตายแล้ว หรือวัคซีนที่ทำจากไวรัสพันธุ์พิเศษ ที่ฤทธิ์อ่อนมาก จนไม่ทำให้เกิดอาการโรค แต่สามารถกระตุ้นให้ร่างกายเกิดภูมิป้องกันโรค เช่น การควบคุมโรค โรคอหิวาต์สุกร โปลิโอ หัด โรคไข้เหลือง โรคฝีดาษ โรคลงแดงของ วัวควาย โรคนิวคาสเซิลของไก่ โรคพิษสุนัขบ้า

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป

Content

1
บทนำ
มนุษย์ทุกคนย่อมเคยเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อกันมาบ้างแล้ว คนสมัยโบราณบางหมู่เชื่อว่า การเจ็บป่วยเกิดขึ้น เพราะอำนาจภูตผีปีศาจ บางพวกก็เชื่อว่า การเจ็บป่วยเป็นผลจากพระผู้เป็นเจ้าลงโทษ เมื่อประมาณ ๔๐๐ ปีมาแล้ว ฟราคาสโตโร (Fracastoro) ชาวอิตาลี เป็นคนแรกที่เสนอแน
341 Views
2
คุณสมบัติทางกายภาพ
คุณสมบัติทางกายภาพ อนุภาคไวรัส มีขนาดตั้งแต่ ๑๐ มิลลิไมครอน ถึง ๒๕๐ มิลลิไมครอน* ถ้าทำให้อนุภาคไวรัสบริสุทธิ์ แต่ละไวรัส จะมีรูปร่างสัณฐานผลึกแบบต่างๆ กัน ภาพแสดงอนุภาคไวรัสที่มีเยื่อหุ้ม บางแห่งมิได้เขียนแคปโซเมียร์ เพื่อแสดงแแกนกรดนิวคลีอิคเป็นรูปหล
378 Views
3
คุณสมบัติทางเคมี
คุณสมบัติทางเคมี ปกติไวรัสทุกชนิดจะต้องประกอบด้วยกรดนิวคลีอิคและโปรตีน กรดนิวคลีอิคนั้นเป็นหน่วยสำคัญของชีวิต เพราะเพียงกรดนิวคลีอิคของไวรัสอย่างเดียวก็สร้างไวรัสสมบูรณ์ (complete virus or virion) ได้ หากเข้าไปเจริญในเซลล์แล้ว ส่วนโปรตีนนั้นเป็นส่วนที่ป
370 Views
4
คุณสมบัติทางชีววิทยา
คุณสมบัติทางชีววิทยา คุณสมบัติสำคัญทางชีววิทยาที่สนับสนุนว่าไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิต คือ ๑. ไวรัสมีกรดนิวคลีอิคซึ่งการสลับการเรียงตัวของนิวคลีโอไทด์ คือรหัสชีวิตอยู่ในสภาพของยีน ที่ควบคุมลักษณะทางกรรมพันธุ์ ๒. ไวรัสผลิตไวรัสใหม่ได้อาหารที่ใช้เพาะเลี้ยงบัคเต
410 Views
5
การเจริญพันธุ์ของไวรัส
การเจริญพันธุ์ของไวรัส ไวรัสทั่วไปตามธรรมชาติจำเป็นต้องเข้าไปเจริญ และทวีแพร่พันธุ์ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเท่านั้น โดยยีนของไวรัส และยีนของเซลล์ ที่เพาะเลี้ยงไวรัส ต้องมีกลไกสอดคล้องต้องกัน ไวรัสจะสามารถเจริญแพร่พันธุ์สร้างไวรัสใหม่ได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับชน
441 Views
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 1 Followers
  • Follow