Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Posted By Plookpedia | 15 ก.พ. 60
2,029 Views

  Favorite

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นระบบของกรรมวิธี ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีประโยชน์ ดังนี้

๑. การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนสำคัญในการวางแผนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และจะช่วยให้การมองปัญหาต่างๆ ได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น นอกเหนือจาก การมองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และความต้องการของสังคมเป็นประเด็นหลักอย่างที่เคยปฏิบัติกันมา ซึ่งก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม แก่ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมาก

๒. การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นวิธีการที่มีระบบที่จะช่วยพิจารณาว่า โครงการที่กำลังจะเกิดขึ้น อาจก่อให้เกิดผลเสีย ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ในระดับมากหรือน้อยเพียงใด และหากมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขึ้น ไม่ว่าระดับใด ผู้ประกอบการจะต้องมีมาตรการในด้านการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น อย่างเหมาะสม ก่อนดำเนินการ

๓. การใช้ระบบวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่า ได้คาดการณ์ประเด็นปัญหาสำคัญ ที่เกิดขึ้น อย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ และได้กำหนดวิธีป้องกัน และแก้ไขปัญหาไว้ก่อนตั้งแต่ขั้นเตรียมโครงการ รวมทั้ง สามารถช่วยในการเลือกมาตรการ ที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ผนวกไว้ในแผนงานของโครงการ ซึ่งจะยุ่งยากน้อยกว่าการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นภายหลังในบางกรณีที่ไม่ได้มีการศึกษาผลกระทบ และพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ก่อนที่ปัญหาอาจรุนแรง จนจะนำไปสู่การล้มเลิกโครงการหรือก่อให้เกิดอุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้

๔. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการลงทุนหรือพัฒนาโครงการ การเตรียมแผนงาน และแผนการเงินในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นไปได้และไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอันมีคุณค่า นอกจากนี้ยังสามารถใช้ผลการศึกษาเป็นข้อมูลที่ให้ความกระจ่างต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความขัดแย้ง เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้ด้วย

๕. การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางกำหนดแผนงาน การติดตามตรวจสอบผลกระทบต่างๆ ทั้งที่เกิดขึ้น ภายหลังจากได้มีการก่อสร้าง และดำเนินการ ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนในการดำเนินโครงการด้วย

๖. แม้ว่าจะมีการเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจเพียงใดก็ตาม หากขาดการบริหารทรัพยากรและการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ย่อมไม่มีหลักประกันระยะยาวว่า จะมีทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการใช้ที่ยาวนานต่อไปได้

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 1 Followers
  • Follow