Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

การส่งเสริมการประกอบอาชีพสำหรับแรงงานที่พัฒนาฝีมือแล้ว

Posted By Plookpedia | 09 ก.พ. 60
1,021 Views

  Favorite

การส่งเสริมการประกอบอาชีพสำหรับแรงงานที่พัฒนาฝีมือแล้ว 

ในการพัฒนาอาชีพของประชาชน นอกจากจะจัดให้มีการพัฒนาฝีมือแรงงานในลักษณะต่างๆ ดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ผู้รับการฝึกฝีมือดี มีเจตคติ มีนิสัย มีความสามารถ และเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ และสามารถประกอบอาชีพได้ดีขึ้นตามที่กล่าวแล้ว ยังอาจส่งเสริมให้การประกอบอาชีพของผู้ได้รับการฝึก ประสบความสำเร็จ ในการใช้ความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น ได้อีกหลายประการ เช่น

๑. การจัด หรือการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ การรวมกลุ่มหรือชมรม เพื่อส่งเสริม และหรือกำหนดปริมาณ คุณภาพ และมาตรฐานของการผลิต ให้เหมาะสม และตรงตามความต้องการของตลาด เพื่อแสวงหาตลาด กำหนดราคา และแสวงหาเงินทุน

 

การฝึกอบรมวิชาชีพหัตถกรรมด้านการสานกระเป๋า

 

 

๒. การส่งเสริมให้มีหน่วยกลาง เพื่อแจกจ่ายงานให้ประชาชนโดยทั่วไปในชนบท ได้มีส่วนร่วมในการใช้ฝีมือแรงงาน ในช่วงเวลาที่เหมาะสม กับที่กลุ่มบุคคล หรือแต่ละบุคคลจะมีส่วนร่วมได้ ซึ่งประชาชนในชุมชนอาจทำงานเต็มเวลา หรือเฉพาะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ ตามสภาพของงาน และของแต่ละบุคคลที่จะร่วมในเครือข่ายของงาน หน่วยงานกลางนี้ อาจเป็นทั้งผู้จัดการ ผู้สนับสนุน ด้านการเงิน ผู้ช่วยเหลือทางเทคนิค ผู้กำหนด ควบคุมมาตรฐาน ผู้ออกแบบ ผู้แสวงหา และจัดการด้านการตลาด และการป้อนวัตถุดิบพร้อมกันไปก็ได้

 

การประดิษฐ์ดอกไม้

 

 

๓. การส่งเสริมให้มีระบบการควบคุม สนับสนุน ป้องกันดูแล ให้การใช้ฝีมือแรงงานเป็นไปด้วยความเชื่อมั่นสูง และยุติธรรม และป้องกันการเอารัดเอาเปรียบ และการหลอกลวง ซึ่งปัจจุบัน กรมแรงงาน และหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงาน ได้พยายามดำเนินการเรื่องนี้ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

๔. การให้มีระบบข้อมูลเรื่องแนวโน้มของอาชีพต่างๆ ความต้องการของตลาด ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่แม่นตรงฉับไว ที่กระจายอย่างทั่วถึง จะทำให้ประชาชนไหวตัว ปรับตัว ปรับอาชีพ ปรับฝีมือและปรับวิธีทำงานได้ ทันท่วงที ทำให้เกิดความมั่นคงและมั่นใจในการทำงาน ปัจจุบันระบบข้อมูลด้านวิทยุมีประสิทธิภาพสูง และครอบคลุมทุกส่วนของประเทศแล้ว กิจการด้านโทรทัศน์ได้รับการปรับปรุงด้านเครือข่ายไปมาก ซึ่งตามแผนจะครอบคลุมทุกพื้นที่ในอนาคตอันใกล้ จะมีปัญหาอยู่บ้าง ในเรื่องราคาเครื่องรับวิทยุยังสูง ยากที่ชาวชนบทจะมีโดยทั่วถึง ระบบข้อมูลที่ยังขาดอยู่มากในชนบทคือ ข้อมูลทางด้านสิ่งพิมพ์ ซึ่งจะต้องส่งเสริมกันอีกมาก การขาดระบบข้อมูลด้านสิ่งพิมพ์นี้ทำให้ชาวชนบท เสียเปรียบชาวเมือง ซึ่งมีข้อมูลจากสิ่งพิมพ์ ในการพัฒนาคน และพัฒนาอาชีพ เพื่อประโยชน์สุข ตามระบอบประชาธิปไตยเป็นอย่างมาก

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 1 Followers
  • Follow