Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

วัดไทย

Posted By Plookpedia | 07 มิ.ย. 60
2,210 Views

  Favorite

วัดไทย

      เด็ก ๆ รู้ไหมว่า เหตุใดเราควรไปวัด โดยเฉพาะในวันธรรมสวนะ หรือวันพระ เราไปวัด เพื่อฟังพระเทศนาสั่งสอนธรรมะของพระพุทธเจ้า เราไปวัด เพื่อไปกราบพระ เราสวดมนต์ เราทำจิตใจให้สงบนิ่ง ตั้งใจคิดดี และตั้งใจละเว้นความชั่ว  เราไปวัด เพื่อไปกราบบูชาดวงแก้ว ๓ ดวง หรือพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ 

 

วัดไทย


      เมื่อไปวัด เราจะเห็นว่า ภายในวัดมีเจดีย์ ปรางค์ โบสถ์ วิหาร หอไตร หอระฆัง ศาลาการเปรียญ รวมทั้งกุฏิ ซึ่งเป็นที่พำนักของภิกษุ และสามเณร ภายในบริเวณวัดมักมีความสงบร่มรื่น เด็ก ๆ ที่ไปวัดเสมอ ๆ ก็จะประสบแต่ความดีงาม เป็นมงคลแก่ชีวิตของตน

 

วัดไทย

 

 

 

 

วัดไทย หมายถึง วัดพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ถือเป็นศาสนสถาน ของพุทธศาสนิกชน คือ เป็นสถานที่สำหรับสงฆ์และฆราวาสปฏิบัติศาสนกิจร่วมกัน นอกจากนี้ยังเป็นปูชนียสถาน คือ มีสิ่งที่ควรเคารพบูชาอันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้า ได้แก่ พระพุทธรูป ซึ่งประดิษฐานอยู่ในโบสถ์ วิหาร และมณฑป พระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งบรรจุอยู่ในพระสถูปเจดีย์ และพระปรางค์ และพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเก็บรักษาไว้ในหอพระธรรม หรือหอไตร อีกทั้งวัดยังเป็นที่พำนักอาศัยของพระสงฆ์ด้วย

 

วัดไทย

 

        วัดไทยส่วนใหญ่แบ่งบริเวณภายในวัดออกเป็น ๒ เขตใหญ่ๆ คือ เขตพุทธาวาส เป็นพื้นที่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของเจดีย์ ปรางค์ โบสถ์ วิหาร และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ซึ่งใช้เป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันของสงฆ์และฆราวาส กับเขตสังฆาวาส เป็นพื้นที่ ซึ่งเป็นที่พำนักของภิกษุ และสามเณร 
ในแต่ละเขตมีอาคารสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่ควรทราบ ดังนี้

๑. เขตพุทธาวาส 

 • อุโบสถหรือโบสถ์ เป็นสถานที่ที่พระสงฆ์ประชุมทำสังฆกรรมต่าง ๆ เช่น การทำอุโบสถ การอุปสมบท และการกรานกฐิน การทำอุโบสถหมายถึง การที่พระสงฆ์ทุกรูปในวัดหนึ่ง ๆ มาประชุมพร้อมกัน เพื่อสวดปาติโมกข์ คือ สวดพระพุทธบัญญัติว่าด้วยวินัยของสงฆ์ ๒๒๗ ข้อ เป็นประจำทุก ๆ วันอุโบสถ หรือวันพระ ซึ่งกำหนดทางจันทรคติเป็นวันขึ้น ๘ ค่ำ และ ๑๕ ค่ำ กับวันแรม ๘ ค่ำ และ ๑๕ ค่ำ อาคารที่เป็นอุโบสถ มีเครื่องหมายเป็นที่สังเกตได้ คือ มีใบเสมาปักไว้ล้อมรอบตัวอุโบสถ ตามปกติปักไว้รวม ๘ ทิศ ภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปซึ่งเรียกว่า พระประธาน

 

วัดไทย

 

 • วิหาร ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป รวมทั้งอาจใช้ประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ ด้วย บางวัดอาจมีวิหารได้มากกว่า ๑ หลัง โดยมีขนาดและรูปทรงต่าง ๆ กัน ขึ้นอยู่กับประโยชน์ใช้สอย และมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป ได้แก่ วิหารหลวง วิหารทิศ วิหารคด วิหารราย เป็นต้น

 

วัดไทย

 

 • พระสถูปเจดีย์ และพระปรางค์ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ แต่เนื่องจากในปัจจุบัน ตามวัดต่าง ๆ มีการสร้างพระสถูปเจดีย์ และพระปรางค์เป็นจำนวนมาก พระสถูปเจดีย์ และพระปรางค์บางองค์ จึงมิได้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ แต่บรรจุพระพุทธรูปไว้แทน พระสถูปเจดีย์มีทั้งแบบทรงกรวยกลม และแบบทรงกรวยสี่เหลี่ยม นอกจากนี้ ยังมีแบบยอดทรงดอกบัวตูม ซึ่งพบมากในจังหวัดสุโขทัย ส่วนพระปรางค์มีทั้งปรางค์เดี่ยว ปรางค์ ๓ องค์ และปรางค์ ๕ องค์ 
 • หอพระธรรม หรือหอไตร เป็นอาคารที่เก็บรักษาคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาเล่าเรียน ฯลฯ 

 

วัดไทย

 

๒. เขตสังฆาวาส 

 • กุฏิ เป็นที่อยู่อาศัยของภิกษุ และสามเณร 
 • ศาลาการเปรียญ ใช้เป็นสถานที่สำหรับภิกษุ และสามเณร ศึกษาพระพุทธศาสนา รวมทั้งพุทธศาสนิกชนสามารถใช้ประโยชน์ ในการบำเพ็ญกุศลในวันธรรมสวนะด้วย 
 • หอกลอง และหอระฆัง ใช้เป็นที่บอกเวลาแก่พระสงฆ์ เพื่อการทำวัตรปฏิบัติประจำวัน อาจสร้างเป็นหอเดียวรวมกัน หรือแยกเป็น ๒ หอ ก็ได้  ฯลฯ

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป

Content

1
วัด : ศาสนสถานไทย
วัดไทย วัดโดยทั่วไปหมายถึง สถานที่ทางศาสนา สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ รวมทั้งเป็นที่พำนักของสงฆ์และนักบวช ส่วนคำว่าวัดไทยหมายถึง วัดทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังหมายความรวมถึง วัดที
962 Views
2
สิ่งปลูกสร้างประเภทปูชนียสถาน
สิ่งปลูกสร้างประเภทปูชนียสถาน สิ่งปลูกสร้างประเภทปูชนียสถาน คือ สถานที่ประดิษฐานสิ่งสำคัญ อันควรแก่การนับถือ และการบูชา ในพระพุทธศาสนา คือ พระบรมสารีริกธาตุ หรือพระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งนิยมสร้างขึ้นเป็น ๒ ประเภท คือ พระสถูปเจดีย์ และพระมหาธาตุเจ
499 Views
3
สิ่งปลูกสร้างประเภทศาสนสถาน
สิ่งปลูกสร้างประเภทศาสนสถาน สิ่งปลูกสร้างประเภทศาสนสถาน ใช้เป็นสถานที่สำหรับพระสงฆ์ประชุมทำสังฆกรรม และทำพิธีต่าง ๆ ตามประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา ประกอบด้วยอาคารต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ๑. วิหาร คือ อาคารที่ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป คำว่า วิหา
788 Views
4
สิ่งปลูกสร้างในเขตสังฆาวาส
สิ่งปลูกสร้างในเขตสังฆาวาส ในเขตสังฆาวาสมีสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ๑. กุฏิ คือ เรือนหรือตึก สำหรับเป็นที่อยู่ของพระภิกษุ และสามเณร กุฏิทั่วไปมีลักษณะคล้ายกับเรือนทรงไทย ปลูกเป็นหลังยาว ๆ แล้วกั้นฝาประจันแบ่งเป็นห้อง ๆ เพื่อให้พระภิกษุ หรือสาม
432 Views
 • Posted By
 • Plookpedia
 • 1 Followers
 • Follow