หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 44 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MB613460 ข้อสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู มีนาคม 2554 150 ม.6 1.8K เริ่มทำข้อสอบ
MB613459 ข้อสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ตุลาคม 2553 150 ม.6 1K เริ่มทำข้อสอบ
MB613458 แนวข้อสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 2561 120 ม.6 102.9K เริ่มทำข้อสอบ
MB613373 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่ 6 12 ม.6 53 เริ่มทำข้อสอบ
MB613372 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่ 5 11 ม.6 1.3K เริ่มทำข้อสอบ
MB613371 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่ 4 13 ม.6 750 เริ่มทำข้อสอบ
KA013370 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่ 3 20 ม.6 890 เริ่มทำข้อสอบ
MB613369 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่ 2 20 ม.6 716 เริ่มทำข้อสอบ
MB613368 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่ 1 20 ม.6 2.2K เริ่มทำข้อสอบ
MB613360 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2551 ชุดที่ 5 16 ม.6 10 เริ่มทำข้อสอบ
MB613359 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2551 ชุดที่ 4 16 ม.6 988 เริ่มทำข้อสอบ
MB613358 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2551 ชุดที่ 3 17 ม.6 25 เริ่มทำข้อสอบ
MB613357 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2551 ชุดที่ 2 25 ม.6 1.3K เริ่มทำข้อสอบ
MB613356 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2551 ชุดที่ 1 25 ม.6 4.2K เริ่มทำข้อสอบ
MB613203 แนวข้อสอบ PAT 5 ชุดที่ 7 20 ม.6 3.3K เริ่มทำข้อสอบ
MB613202 แนวข้อสอบ PAT 5 ชุดที่ 6 20 ม.6 1.8K เริ่มทำข้อสอบ
MB613201 แนวข้อสอบ PAT 5 ชุดที่ 5 20 ม.6 1.8K เริ่มทำข้อสอบ
MB613200 แนวข้อสอบ PAT 5 ชุดที่ 4 20 ม.6 3.3K เริ่มทำข้อสอบ
MB613198 แนวข้อสอบ PAT 5 ชุดที่ 3 20 ม.6 14.7K เริ่มทำข้อสอบ
MB613186 แนวข้อสอบ PAT 5 ชุดที่ 2 25 ม.6 3.1K เริ่มทำข้อสอบ
MB613185 แนวข้อสอบ PAT 5 ชุดที่ 1 25 ม.6 7.1K เริ่มทำข้อสอบ
MB613162 ข้อสอบ PAT 5 ปี 2554 ชุดที่ 10 15 ม.6 1K เริ่มทำข้อสอบ
MB613161 ข้อสอบ PAT 5 ปี 2554 ชุดที่ 9 15 ม.6 900 เริ่มทำข้อสอบ
MB613160 ข้อสอบ PAT 5 ปี 2554 ชุดที่ 8 15 ม.6 779 เริ่มทำข้อสอบ
MB613159 ข้อสอบ PAT 5 ปี 2554 ชุดที่ 7 15 ม.6 772 เริ่มทำข้อสอบ