หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 15 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MA313510 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 50 ม.3 23K เริ่มทำข้อสอบ
MA313509 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ม. 3 50 ม.3 10.9K เริ่มทำข้อสอบ
MA313508 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 45 ม.3 13.3K เริ่มทำข้อสอบ
MA313507 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ม.3 50 ม.3 184 เริ่มทำข้อสอบ
MA313506 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.3 30 ม.3 26.5K เริ่มทำข้อสอบ
MA313495 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 5 45 ม.3 10 เริ่มทำข้อสอบ
MA313494 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 4 45 ม.3 56 เริ่มทำข้อสอบ
MA313493 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 3 45 ม.3 1.8K เริ่มทำข้อสอบ
MA313491 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 2 45 ม.3 6.6K เริ่มทำข้อสอบ
MA313490 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 1 45 ม.3 134 เริ่มทำข้อสอบ
MA313477 ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.3 50 ม.3 2.4K เริ่มทำข้อสอบ
MA313474 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 48 ม.3 22.9K เริ่มทำข้อสอบ
MA313471 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.3 30 ม.3 15.7K เริ่มทำข้อสอบ
KA013468 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 45 ม.3 3.6K เริ่มทำข้อสอบ
MA313465 ข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ม.3 50 ม.3 3.5K เริ่มทำข้อสอบ