หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 71 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
LAMA313537 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม. 3 ชุดที่ 2 50 ม.3 9.7K เริ่มทำข้อสอบ
LAMA313535 ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3 ปี 2561 50 ม.3 6.3K เริ่มทำข้อสอบ
LAMA313525 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม. 3 ชุดที่ 1 50 ม.3 0 เริ่มทำข้อสอบ
LAMA313339 ข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ชุดที่ 3 15 ม.3 30.9K เริ่มทำข้อสอบ
LAMA313337 ข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ชุดที่ 2 15 ม.3 12.3K เริ่มทำข้อสอบ
LAMA313334 ข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ชุดที่ 1 20 ม.3 36.6K เริ่มทำข้อสอบ
LAMA313077 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาอังกฤษ Grammar&Vocabulary ปี 2559 19 ม.3 60K เริ่มทำข้อสอบ
LAMA313076 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาอังกฤษ Conversation ปี 2559 16 ม.3 51.6K เริ่มทำข้อสอบ
LAMA313075 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ Conversation ปี2559 โดยสถาบัน aims 10 ม.3 50.3K เริ่มทำข้อสอบ
LAMA313027 ภาษาอังกฤษ ม.3 English for excellence 30 ม.3 19.3K เริ่มทำข้อสอบ
LAMA312169 ข้อสอบ Reading ชุดที่ 5 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 37.9K เริ่มทำข้อสอบ
LAMA312168 ข้อสอบ Reading ชุดที่ 4 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 19.5K เริ่มทำข้อสอบ
LAMA312167 ข้อสอบ Reading ชุดที่ 3 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 19.3K เริ่มทำข้อสอบ
LAMA312166 ข้อสอบ Reading ชุดที่ 2 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 17.3K เริ่มทำข้อสอบ
LAMA312165 ข้อสอบ Reading ชุดที่ 1 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 163K เริ่มทำข้อสอบ
LAMA312159 ข้อสอบ Writing ชุดที่ 5 (ระดับ intermediate) 17 ม.3 10.2K เริ่มทำข้อสอบ
LAMA312158 ข้อสอบ Writing ชุดที่ 4 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 6.8K เริ่มทำข้อสอบ
LAMA312157 ข้อสอบ Writing ชุดที่ 3 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 6.2K เริ่มทำข้อสอบ
LAMA312156 ข้อสอบ Writing ชุดที่ 2 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 7.5K เริ่มทำข้อสอบ
LAMA312154 ข้อสอบ Writing ชุดที่ 1 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 27.4K เริ่มทำข้อสอบ
LAMA312147 ข้อสอบ Speaking ชุดที่ 5 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 7.6K เริ่มทำข้อสอบ
LAMA312139 ข้อสอบ Speaking ชุดที่ 4 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 6.7K เริ่มทำข้อสอบ
LAMA312138 ข้อสอบ Speaking ชุดที่ 3 (ระดับ intermediate) 14 ม.3 4.2K เริ่มทำข้อสอบ
LAMA312137 ข้อสอบ Speaking ชุดที่ 2 (ระดับ intermediate) 15 ม.3 4.7K เริ่มทำข้อสอบ
LAMA312136 ข้อสอบ Speaking ชุดที่ 1 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 12.4K เริ่มทำข้อสอบ