หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 95 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCMA113052 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง กระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช ชุดที่ 4 20 ม.1 99.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA113051 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง กระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช ชุดที่ 3 20 ม.1 52.9K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA112493 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง บรรยากาศ ชุดที่ 2 6 ม.1 112.8K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA112386 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ 5 ม.1 110.4K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA112104 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช 5 ม.1 79.7K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA112103 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 3 5 ม.1 120.4K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA112102 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง ระบบลำเลียงในพืช 10 ม.1 52.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA111981 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง โครงสร้างของเซลล์ ชุดที่ 2 5 ม.1 35.8K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA111952 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง โครงสร้างของเซลล์ ชุดที่ 1 10 ม.1 42K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA111901 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง บรรยากาศ ชุดที่ 3 10 ม.1 41.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA111899 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง พลังงานความร้อน ชุดที่ 3 10 ม.1 84.2K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA111898 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง กระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช ชุดที่ 2 10 ม.1 25.3K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA111897 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง สมบัติของสารและการจำแนกสาร ชุดที่ 3 10 ม.1 36.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA111880 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง กระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช ชุดที่ 1 10 ม.1 15.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA111879 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต ชุดที่ 4 18 ม.1 17.4K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA111850 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง การสร้างอาหารของพืช 10 ม.1 14.7K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA111845 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต ชุดที่ 2 10 ม.1 8.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA111786 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต ชุดที่ 3 10 ม.1 288.8K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA111717 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง พลังงานความร้อน ชุดที่ 2 5 ม.1 20.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA111711 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง เซลล์ ชุดที่ 4 10 ม.1 55.8K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA111635 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 35 15 ม.1 29.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA111625 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง เซลล์และโครงสร้างของเซลล์ 10 ม.1 17K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA111541 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต 10 ม.1 12.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA111320 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง ลมฟ้าอากาศ 10 ม.1 85.6K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA111272 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง เมฆ 10 ม.1 65K เริ่มทำข้อสอบ