หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 126 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCPB600062 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 3 10 ป.6 40.2K เริ่มทำข้อสอบ