หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 127 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCPB609958 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ร่างกายของเรา ชุดที่ 4 20 ป.6 29.6K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB609880 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ ชุดที่ 7 5 ป.6 24.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB608934 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ชุดที่4 20 ป.6 107.6K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB608545 แนวข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 1 20 ป.6 412.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB607570 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง เสียง 6 ป.6 54.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB606281 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง พลังงาน 11 ป.6 55.4K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB606280 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง โครงงานและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 15 ป.6 53K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB606279 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง อวกาศ ชุดที่ 4 15 ป.6 65.2K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB606278 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง สุริยุปราคา จันทรุปราคา 10 ป.6 55.6K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB606277 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ฤดูกาลต่าง ๆ 10 ป.6 56.2K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB606276 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ ชุดที่ 3 15 ป.6 58.7K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB606275 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง สารรอบตัวเรา และอันตรายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 16 ป.6 44.9K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB606274 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ ชุดที่ 1 15 ป.6 53.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB606251 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ห่วงโซ่อาหาร ชุดที่ 3 15 ป.6 83K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB606240 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง การเจริญเติบโตของร่างกาย ชุดที่ 2 15 ป.6 59.3K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB606239 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ระบบอวัยวะในร่างกาย ชุดที่ 3 15 ป.6 82.7K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB606214 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ระบบและการทำงานของอวัยวะของสัตว์ 15 ป.6 13.9K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB606213 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า 14 ป.6 23.2K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB606212 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ข้างขึ้นข้างแรม 11 ป.6 34.4K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB605656 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ธาตุต่าง ๆ 20 ป.6 21.2K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB603317 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ร่างกายมนุษย์ 10 ป.6 89.2K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB603316 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ชีวิตสัตว์ 15 ป.6 49.6K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB603239 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง อาหารและโภชนาการ 5 ป.6 69.2K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB603177 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 16 4 ป.6 97.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB02579 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง อวกาศ ชุดที่ 1 5 ป.6 37.5K เริ่มทำข้อสอบ