หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 82 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THPB413434 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน 20 ป.4 1.4K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413433 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 20 ป.4 774 เริ่มทำข้อสอบ
THPB413432 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การผันวรรณยุกต์ 15 ป.4 21.4K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413431 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง มาตราตัวสะกด 20 ป.4 31.9K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413430 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง มารยาทในการอ่าน 8 ป.4 19.2K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413429 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การสะกดคำ 10 ป.4 16.7K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413367 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง คำพ้องรูป คำพ้องเสียง 13 ป.4 25.3K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413366 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง อักษรนำ 12 ป.4 13.5K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413365 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง คำที่มีความหมายเหมือนกัน 10 ป.4 9.2K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413364 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การพูดในโอกาสต่างๆ 8 ป.4 7.1K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413363 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง ประโยคที่ใช้ในการสื่อสาร 10 ป.4 10K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413362 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง ลักษณนาม 15 ป.4 9.3K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413361 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง กระบวนการเขียน 6 ป.4 8.3K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413208 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง ภาษาถิ่น 12 ป.4 41.5K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413207 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การใช้สระ 20 ป.4 16.3K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413152 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง อักษรสามหมู่ 15 ป.4 38.9K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413151 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การเขียนจดหมาย 20 ป.4 29.9K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413150 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การตั้งคำถามจากการฟังและการอ่าน 8 ป.4 15.8K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413149 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง อ่านข้อมูลจากแผนผัง แผนภาพ แผนภูมิ 10 ป.4 11.8K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413148 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การเขียนบันทึกแบบต่าง ๆ 15 ป.4 8K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413147 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การคัดลายมือ 8 ป.4 13.7K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413146 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง มารยาทในการเขียน 6 ป.4 19.4K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413145 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การเขียนย่อความ 12 ป.4 15K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413143 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง พระอภัยมณี 14 ป.4 27.3K เริ่มทำข้อสอบ
THPB413142 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง นิทานพื้นบ้าน 12 ป.4 16K เริ่มทำข้อสอบ