ข้อที่ 1.

ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจากการเลียนแบบผลิตภัณฑ์อื่น คือ ผลิตภัณฑ์ใหม่แบบใด