ข้อที่ 1.

สังคมที่ให้ความสำคัญกับการดูแล ผู้ด้อยโอกาส คนยากจน คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความยุติธรรมและความเสมอภาค น่าจะเป็นสังคมที่มีดุลยภาพตามข้อใด