ข้อที่ 1.

จังหวัดใดดังต่อไปนี้ มีแนวโน้มประสบภัยพิบัติคลื่นสึนามิ