ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 581 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THMA211827 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 2 เรื่อง การวิเคราะห์สารจากสื่อที่เลือกฟังและดู 10 ม.2 21.1K
THMA311824 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง พระบรมราโชวาท 10 ม.3 81.6K
THPA211814 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง มาตรแม่ กม 10 ป.2 3.5K
THMA211812 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 2 เรื่อง สื่อสารด้วยการเขียน 10 ม.2 30.5K
THMA311801 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง อิศรญาณภาษิต 10 ม.3 90.7K
THMA211800 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 2 เรื่อง การคัดลายมือ 10 ม.2 27.4K
THMA111799 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง หลักภาษาไทย ชุดที่ 1 10 ม.1 177.8K
THPA211794 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง มาตราแม่ กง 10 ป.2 3.8K
THPA311790 ข้อสอบภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง ลักษณนาม 10 ป.3 50.1K
THMA211785 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 2 เรื่อง ชีวิตประจำวันกับการอ่าน 10 ม.2 24K
THPA211781 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 มาตราแม่ ก กา 10 ป.2 69.6K
THMA311776 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง บทพากย์เอราวัณ ชุดที่ 1 10 ม.3 56.1K
THMA111772 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง หลักภาษาไทย ชุดที่ 2 10 ม.1 124.6K
THMA211771 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 2 เรื่อง การอ่านออกเสียง 10 ม.2 42.1K
THPA311756 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ 5 ป.3 3.7K
THPA311751 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง หลักภาษาไทย 20 ป.3 82.4K
THPB611651 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 29 5 ป.6 135.7K
THPA211552 แนวข้อสอบ LAS ภาษาไทย ชั้น ป. 2 ปี 2550 ชุดที่ 2 15 ป.2 161.7K
THPA211551 แนวข้อสอบ LAS ภาษาไทย ชั้น ป. 2 ปี 2550 ชุดที่ 1 15 ป.2 42.7K
THPA211530 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง การอ่าน และตีความ 5 ป.2 58.4K
THPB511527 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง คำประสม 5 ป.5 83.4K
THMA111522 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง สมิงพระรามอาสา 5 ม.1 52.8K
THMB411476 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 4 เรื่อง บทสนทนา 15 ม.4 70.4K
THPB611432 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 8 10 ป.6 308.5K
THPB611426 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป. 6 5 ป.6 145.6K