สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3 ชุดที่1

วิชา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้น
ป.3
จำนวน
20 ข้อ
เวลา
30 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ