แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 6 ชุุดที่ 2

วิชา
วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น
ม.6
จำนวน
58 ข้อ
เวลา
120 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ