แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 3

วิชา
คณิตศาสตร์
ระดับชั้น
ป.6
จำนวน
66 ข้อ
เวลา
60 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ