แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 ชุดที่ 3

วิชา
ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น
ป.6
จำนวน
60 ข้อ
เวลา
90 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ