ป.6

UPSKILL O-NET ป. 6 วิชาภาษาอังกฤษ

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: LAPB613519

จำนวนข้อ

: 120 ข้อ

วิชา

: ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 5 พ.ย. 61 เวลา 13:44 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/120
คำถาม :

Look at the picture.       What are the children doing?

2

ข้อที่ 2/120
คำถาม :

Look at the picture and answer the question.       Where are they?

3

ข้อที่ 3/120
คำถาม :

Look at the picture and answer the question.       Which is NOT TRUE about this picture?

4

ข้อที่ 4/120
คำถาม :

Which word has the same vowel sound as “to"?

5

ข้อที่ 5/120
คำถาม :

Which pair of word has the same vowel sound?

6

ข้อที่ 6/120
คำถาม :

Which question has a different intonation from the others?

7

ข้อที่ 7/120
คำถาม :

Your grandparents give you a birthday card. What will you say?

8

ข้อที่ 8/120
คำถาม :

You go to school with your mother in the morning. You meet your teacher on the bus. What should you and your mother do?

9

ข้อที่ 9/120
คำถาม :

Cara and Roger went to the beach last Sunday. You want to ask them about their trip. Which question is the most suitable for this situation?

10

ข้อที่ 10/120
คำถาม :

You want to get more protein. Which food should you eat?

11

ข้อที่ 11/120
คำถาม :

Your friends are vegetarians. Which menu would they prefer?

12

ข้อที่ 12/120
คำถาม :

People who are diabetic patient should avoid _______________. Which choice is the best answer?

13

ข้อที่ 13/120
คำถาม :

Which festivals are Thai culture?

14

ข้อที่ 14/120
คำถาม :

Which season does Thailand NOT have?

15

ข้อที่ 15/120
คำถาม :

In the morning, you see the Buddhists making merit. In the evening, they go to the temple to hold the candlelight procession around the temple three times. What festival do they celebrate?

16

ข้อที่ 16/120
คำถาม :

Look at the picture. What is correct about this sign?

17

ข้อที่ 17/120
คำถาม :

Look at the picture.       You can see this sign …………. .

18

ข้อที่ 18/120
คำถาม :

Look at the picture. Jane has a dog and her dog is not friendly to people. She wants to warn people not to play with her dog, so she put the sign on. Which sign should it be?

19

ข้อที่ 19/120
คำถาม :

Twenty percent of customers of iPhone prefer dark color to light color.
represents the customer who loves dark color. Which graph is correct?

 

20

ข้อที่ 20/120
คำถาม :

Look at the bar chart. Which application was the most popular in October 2018?

21

ข้อที่ 21/120
คำถาม :

Look at the bar chart. Which is NOT correct about the graph?

22

ข้อที่ 22/120
คำถาม :

Read the poster then answer questions       Which sentence is correct about the poster?

23

ข้อที่ 23/120
คำถาม :

Read the poster then answer questions       Who should work for this job?

24

ข้อที่ 24/120
คำถาม :

Read the poster then answer questions     Family Day! Meet at the playground at 9:00. Would you like to donate clothes, toys or other items for charity?

Please bring some!
Lunch time is 12:00.

Don’t forget to bring food to share.   What will happen on that day?

25

ข้อที่ 25/120
คำถาม :

 Look at the map to answer question     Where is the police station?

26

ข้อที่ 26/120
คำถาม :

Look at the map to answer question     Which sentence is incorrect?

27

ข้อที่ 27/120
คำถาม :

Look at the map to answer question     From home, how does Harry go to the Park?

28

ข้อที่ 28/120
คำถาม :

Read the passage then answer questions.   “Dusit Zoo” was originally a botanical garden called "Khao Din Wana”. It was established in 1895. At first the garden was part of the palace used for the private enjoyment of the royal family and palace staff. Later, it was expanded and improved for the enjoyment of the general public. In 1983, "Khao Din Wana" was renovated and transformed into the zoo by transferring various animals such as; crocodiles and monkeys from SuanSaranrom. Finally, the name of "Khao Din Wana" has been changed to "Dusit Zoo" and was open to public since then. Which animal can be found at Dusit zoo?

29

ข้อที่ 29/120
คำถาม :

Read the passage then answer questions.   “Dusit Zoo” was originally a botanical garden called "Khao Din Wana”. It was established in 1895. At first the garden was part of the palace used for the private enjoyment of the royal family and palace staff. Later, it was expanded and improved for the enjoyment of the general public. In 1983, "Khao Din Wana" was renovated and transformed into the zoo by transferring various animals such as; crocodiles and monkeys from SuanSaranrom. Finally, the name of "Khao Din Wana" has been changed to "Dusit Zoo" and was open to public since then. When the zoo first open to public?

30

ข้อที่ 30/120
คำถาม :

Read the passage then answer questions.   “Dusit Zoo” was originally a botanical garden called "Khao Din Wana”. It was established in 1895. At first the garden was part of the palace used for the private enjoyment of the royal family and palace staff. Later, it was expanded and improved for the enjoyment of the general public. In 1983, "Khao Din Wana" was renovated and transformed into the zoo by transferring various animals such as; crocodiles and monkeys from SuanSaranrom. Finally, the name of "Khao Din Wana" has been changed to "Dusit Zoo" and was open to public since then. How “Khao Din Wana” was transformed into the zoo?

31

ข้อที่ 31/120
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversation.                   Teacher: ……………………………………………….                 Student:  I’m in Pratomsuksa6.

32

ข้อที่ 32/120
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversation.                   A:  Stephen looks very happy today.                 B:  Why? Any good news?                 A:  He got all A this semester!                 B:  Wow! …………………………………………….

33

ข้อที่ 33/120
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversation.                   A:  What’s your plan for this weekend?                 B: …………………………………………

34

ข้อที่ 34/120
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversation.                   A:  Do you mind passing me the salt?                 B: ………………………………….

35

ข้อที่ 35/120
คำถาม :

In English class.                   You want to go to the bathroom. You say ………………………….. .

36

ข้อที่ 36/120
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversation.                 At the shop.                 Laura:     Excuse me. Do you have a ………36……….. size? This one is too small.                 Shop Assistant:     ………………37…………………. I’ll check the stock for you.                 Laura:     Thank you.                 /////////// 5 minutes later //////////                 Shop Assistant:     Sorry madam. We don’t have size 40 for that color.                 Laura:     Do you have ………38…………?                 Shop Assistant:     Sure, we have all other colors in stock.                             

37

ข้อที่ 37/120
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversation.                 At the shop.                 Laura:     Excuse me. Do you have a ………36……….. size? This one is too small.                 Shop Assistant:     ………………37…………………. I’ll check the stock for you.                 Laura:     Thank you.                 /////////// 5 minutes later //////////                 Shop Assistant:     Sorry madam. We don’t have size 40 for that color.                 Laura:     Do you have ………38…………?                 Shop Assistant:     Sure, we have all other colors in stock.             

38

ข้อที่ 38/120
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversation.                 At the shop.                 Laura:     Excuse me. Do you have a ………36……….. size? This one is too small.                 Shop Assistant:     ………………37…………………. I’ll check the stock for you.                 Laura:     Thank you.                 /////////// 5 minutes later //////////                 Shop Assistant:     Sorry madam. We don’t have size 40 for that color.                 Laura:     Do you have ………38…………?                 Shop Assistant:     Sure, we have all other colors in stock.                             

39

ข้อที่ 39/120
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversation.                                 At home                                 Daughter:   Please Mom, ……………39……………….?                                 Mom:        No, darling. You can’t. It’s almost midnight. You should ………..……40………..………       

40

ข้อที่ 40/120
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversation.                                  At home                                 Daughter:  Please Mom, ……………39……………….?                                 Mom:       No, darling. You can’t. It’s almost midnight. You should ………..……40………..………

41

ข้อที่ 41/120
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversation.

    At the restaurant

Waitress:  Hello, I will be your waitress today. ………….41…………..

Pauline:    Yes. I would like an iced coffee, please.

Jane:       And………..42………...

Waitress:  OK 2 iced coffees, here you are………..43............., or would you like a few more minutes?

Pauline:    I think we are ready to order. I will have the chicken soup to start, and the steak with fries and the mixed vegetables.

Waitress:  …………44…………rare, medium, or well done?

Pauline:   I would like it well done, please.

Jane:      I do not want a starter. I would like to have the fried chicken with fries and a side salad please.

Waitress: Your meals will be here shortly.

Waitress: Here are your meals. If you need anything else, just ask. ………..45………….

 

42

ข้อที่ 42/120
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversation.

    At the restaurant

Waitress:  Hello, I will be your waitress today. ………….41…………..

Pauline:    Yes. I would like an iced coffee, please.

Jane:       And………..42………...

Waitress:  OK 2 iced coffees, here you are………..43............., or would you like a few more minutes?

Pauline:    I think we are ready to order. I will have the chicken soup to start, and the steak with fries and the mixed vegetables.

Waitress:  …………44…………rare, medium, or well done?

Pauline:   I would like it well done, please.

Jane:      I do not want a starter. I would like to have the fried chicken with fries and a side salad please.

Waitress: Your meals will be here shortly.

Waitress: Here are your meals. If you need anything else, just ask. ………..45………….

43

ข้อที่ 43/120
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversation.

    At the restaurant

Waitress:  Hello, I will be your waitress today. ………….41…………..

Pauline:    Yes. I would like an iced coffee, please.

Jane:       And………..42………...

Waitress:  OK 2 iced coffees, here you are………..43............., or would you like a few more minutes?

Pauline:    I think we are ready to order. I will have the chicken soup to start, and the steak with fries and the mixed vegetables.

Waitress:  …………44…………rare, medium, or well done?

Pauline:   I would like it well done, please.

Jane:      I do not want a starter. I would like to have the fried chicken with fries and a side salad please.

Waitress: Your meals will be here shortly.

Waitress: Here are your meals. If you need anything else, just ask. ………..45………….

 

44

ข้อที่ 44/120
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversation.

    At the restaurant

Waitress:  Hello, I will be your waitress today. ………….41…………..

Pauline:    Yes. I would like an iced coffee, please.

Jane:       And………..42………...

Waitress:  OK 2 iced coffees, here you are………..43............., or would you like a few more minutes?

Pauline:    I think we are ready to order. I will have the chicken soup to start, and the steak with fries and the mixed vegetables.

Waitress:  …………44…………rare, medium, or well done?

Pauline:   I would like it well done, please.

Jane:      I do not want a starter. I would like to have the fried chicken with fries and a side salad please.

Waitress: Your meals will be here shortly.

Waitress: Here are your meals. If you need anything else, just ask. ………..45………….

 

45

ข้อที่ 45/120
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversation.

    At the restaurant

Waitress:  Hello, I will be your waitress today. ………….41…………..

Pauline:    Yes. I would like an iced coffee, please.

Jane:       And………..42………...

Waitress:  OK 2 iced coffees, here you are………..43............., or would you like a few more minutes?

Pauline:    I think we are ready to order. I will have the chicken soup to start, and the steak with fries and the mixed vegetables.

Waitress:  …………44…………rare, medium, or well done?

Pauline:   I would like it well done, please.

Jane:      I do not want a starter. I would like to have the fried chicken with fries and a side salad please.

Waitress: Your meals will be here shortly.

Waitress: Here are your meals. If you need anything else, just ask. ………..45………….

 

46

ข้อที่ 46/120
คำถาม :

Peter goes to the market with his mother. They buy a few ____________.

47

ข้อที่ 47/120
คำถาม :

Anna looks very serious. So I ask _______ if she need some help.

48

ข้อที่ 48/120
คำถาม :

At this moment, the students ______________ in the cafeteria.

49

ข้อที่ 49/120
คำถาม :

Emma goes to the hospital _________ she has got stomachache.

50

ข้อที่ 50/120
คำถาม :

I’m very happy today because last night I slept very ________.

51

ข้อที่ 51/120
คำถาม :

Choose the best answer to fill in the passage.   My name is Hans. I am a…….51…….. I live in London, I have a brother and a sister. ……52…… sister is a university student. She is medicine. She is going to be a doctor. My brother doesn't want …….53…….to university. Because he wants to be a mechanic like me. He comes …..54….. helps me in my shop on Sundays. He hasn't finished his education yet. After his education, he is thinking of his own business. He wants to do it ……….55……….

52

ข้อที่ 52/120
คำถาม :

Choose the best answer to fill in the passage.   My name is Hans. I am a…….51…….. I live in London, I have a brother and a sister. ……52…… sister is a university student. She is medicine. She is going to be a doctor. My brother doesn't want …….53…….to university. Because he wants to be a mechanic like me. He comes …..54….. helps me in my shop on Sundays. He hasn't finished his education yet. After his education, he is thinking of his own business. He wants to do it ……….55……….

53

ข้อที่ 53/120
คำถาม :

Choose the best answer to fill in the passage.   My name is Hans. I am a…….51…….. I live in London, I have a brother and a sister. ……52…… sister is a university student. She is medicine. She is going to be a doctor. My brother doesn't want …….53…….to university. Because he wants to be a mechanic like me. He comes …..54….. helps me in my shop on Sundays. He hasn't finished his education yet. After his education, he is thinking of his own business. He wants to do it ……….55……….

54

ข้อที่ 54/120
คำถาม :

Choose the best answer to fill in the passage.   My name is Hans. I am a…….51…….. I live in London, I have a brother and a sister. ……52…… sister is a university student. She is medicine. She is going to be a doctor. My brother doesn't want …….53…….to university. Because he wants to be a mechanic like me. He comes …..54….. helps me in my shop on Sundays. He hasn't finished his education yet. After his education, he is thinking of his own business. He wants to do it ……….55……….

55

ข้อที่ 55/120
คำถาม :

Choose the best answer to fill in the passage.   My name is Hans. I am a…….51…….. I live in London, I have a brother and a sister. ……52…… sister is a university student. She is medicine. She is going to be a doctor. My brother doesn't want …….53…….to university. Because he wants to be a mechanic like me. He comes …..54….. helps me in my shop on Sundays. He hasn't finished his education yet. After his education, he is thinking of his own business. He wants to do it ……….55……….

56

ข้อที่ 56/120
คำถาม :

56 – 60 Choose the best answer to fill in the passage.   ……………56………….., one thing you can do is to build up your vocabulary. In order to ……….57………, you have to practice a lot. I’m afraid there is not ……….58…….. But there are many effective ways. First of all, you should read a lot. When you read, you can try to guess the meanings of unknown words. If you cannot, then look up the definition in a dictionary. Another way of building vocabulary is to watch movies in English………..59……….. Keep a vocabulary notebook and write down a few words each day. Keep in mind that you have to………60……….

57

ข้อที่ 57/120
คำถาม :

56 – 60 Choose the best answer to fill in the passage.   ……………56………….., one thing you can do is to build up your vocabulary. In order to ……….57………, you have to practice a lot. I’m afraid there is not ……….58…….. But there are many effective ways. First of all, you should read a lot. When you read, you can try to guess the meanings of unknown words. If you cannot, then look up the definition in a dictionary. Another way of building vocabulary is to watch movies in English………..59……….. Keep a vocabulary notebook and write down a few words each day. Keep in mind that you have to………60……….

58

ข้อที่ 58/120
คำถาม :

56 – 60 Choose the best answer to fill in the passage.   ……………56………….., one thing you can do is to build up your vocabulary. In order to ……….57………, you have to practice a lot. I’m afraid there is not ……….58…….. But there are many effective ways. First of all, you should read a lot. When you read, you can try to guess the meanings of unknown words. If you cannot, then look up the definition in a dictionary. Another way of building vocabulary is to watch movies in English………..59……….. Keep a vocabulary notebook and write down a few words each day. Keep in mind that you have to………60……….

59

ข้อที่ 59/120
คำถาม :

56 – 60 Choose the best answer to fill in the passage.   ……………56………….., one thing you can do is to build up your vocabulary. In order to ……….57………, you have to practice a lot. I’m afraid there is not ……….58…….. But there are many effective ways. First of all, you should read a lot. When you read, you can try to guess the meanings of unknown words. If you cannot, then look up the definition in a dictionary. Another way of building vocabulary is to watch movies in English………..59……….. Keep a vocabulary notebook and write down a few words each day. Keep in mind that you have to………60……….

60

ข้อที่ 60/120
คำถาม :

56 – 60 Choose the best answer to fill in the passage.   ……………56………….., one thing you can do is to build up your vocabulary. In order to ……….57………, you have to practice a lot. I’m afraid there is not ……….58…….. But there are many effective ways. First of all, you should read a lot. When you read, you can try to guess the meanings of unknown words. If you cannot, then look up the definition in a dictionary. Another way of building vocabulary is to watch movies in English………..59……….. Keep a vocabulary notebook and write down a few words each day. Keep in mind that you have to………60……….

61

ข้อที่ 61/120
คำถาม :

Look at the picture.       What are the children doing?

62

ข้อที่ 62/120
คำถาม :

Look at the picture and answer the question.       Where are they?

63

ข้อที่ 63/120
คำถาม :

Look at the picture and answer the question.       Which is NOT TRUE about this picture?

64

ข้อที่ 64/120
คำถาม :

Which word has the same vowel sound as “to"?

65

ข้อที่ 65/120
คำถาม :

Which pair of word has the same vowel sound?

66

ข้อที่ 66/120
คำถาม :

Which question has a different intonation from the others?

67

ข้อที่ 67/120
คำถาม :

Your grandparents give you a birthday card. What will you say?

68

ข้อที่ 68/120
คำถาม :

You go to school with your mother in the morning. You meet your teacher on the bus. What should you and your mother do?

69

ข้อที่ 69/120
คำถาม :

Cara and Roger went to the beach last Sunday. You want to ask them about their trip. Which question is the most suitable for this situation?

70

ข้อที่ 70/120
คำถาม :

You want to get more protein. Which food should you eat?

71

ข้อที่ 71/120
คำถาม :

Your friends are vegetarians. Which menu would they prefer?

72

ข้อที่ 72/120
คำถาม :

People who are diabetic patient should avoid _______________. Which choice is the best answer?

73

ข้อที่ 73/120
คำถาม :

Which festivals are Thai culture?

74

ข้อที่ 74/120
คำถาม :

Which season does Thailand NOT have?

75

ข้อที่ 75/120
คำถาม :

In the morning, you see the Buddhists making merit. In the evening, they go to the temple to hold the candlelight procession around the temple three times. What festival do they celebrate?

76

ข้อที่ 76/120
คำถาม :

Look at the picture. What is correct about this sign?

77

ข้อที่ 77/120
คำถาม :

Look at the picture.       You can see this sign …………. .

78

ข้อที่ 78/120
คำถาม :

Look at the picture. Jane has a dog and her dog is not friendly to people. She wants to warn people not to play with her dog, so she put the sign on. Which sign should it be?

79

ข้อที่ 79/120
คำถาม :

Twenty percent of customers of iPhone prefer dark color to light color.
represents the customer who loves dark color. Which graph is correct?

 

80

ข้อที่ 80/120
คำถาม :

Look at the bar chart. Which application was the most popular in October 2018?

81

ข้อที่ 81/120
คำถาม :

Look at the bar chart. Which is NOT correct about the graph?

82

ข้อที่ 82/120
คำถาม :

Read the poster then answer questions       Which sentence is correct about the poster?

83

ข้อที่ 83/120
คำถาม :

Read the poster then answer questions       Who should work for this job?

84

ข้อที่ 84/120
คำถาม :

Read the poster then answer questions     Family Day! Meet at the playground at 9:00. Would you like to donate clothes, toys or other items for charity?

Please bring some!
Lunch time is 12:00.

Don’t forget to bring food to share.   What will happen on that day?

85

ข้อที่ 85/120
คำถาม :

 Look at the map to answer question     Where is the police station?

86

ข้อที่ 86/120
คำถาม :

Look at the map to answer question     Which sentence is incorrect?

87

ข้อที่ 87/120
คำถาม :

Look at the map to answer question     From home, how does Harry go to the Park?

88

ข้อที่ 88/120
คำถาม :

Read the passage then answer questions.   “Dusit Zoo” was originally a botanical garden called "Khao Din Wana”. It was established in 1895. At first the garden was part of the palace used for the private enjoyment of the royal family and palace staff. Later, it was expanded and improved for the enjoyment of the general public. In 1983, "Khao Din Wana" was renovated and transformed into the zoo by transferring various animals such as; crocodiles and monkeys from SuanSaranrom. Finally, the name of "Khao Din Wana" has been changed to "Dusit Zoo" and was open to public since then. Which animal can be found at Dusit zoo?

89

ข้อที่ 89/120
คำถาม :

Read the passage then answer questions.   “Dusit Zoo” was originally a botanical garden called "Khao Din Wana”. It was established in 1895. At first the garden was part of the palace used for the private enjoyment of the royal family and palace staff. Later, it was expanded and improved for the enjoyment of the general public. In 1983, "Khao Din Wana" was renovated and transformed into the zoo by transferring various animals such as; crocodiles and monkeys from SuanSaranrom. Finally, the name of "Khao Din Wana" has been changed to "Dusit Zoo" and was open to public since then. When the zoo first open to public?

90

ข้อที่ 90/120
คำถาม :

Read the passage then answer questions.   “Dusit Zoo” was originally a botanical garden called "Khao Din Wana”. It was established in 1895. At first the garden was part of the palace used for the private enjoyment of the royal family and palace staff. Later, it was expanded and improved for the enjoyment of the general public. In 1983, "Khao Din Wana" was renovated and transformed into the zoo by transferring various animals such as; crocodiles and monkeys from SuanSaranrom. Finally, the name of "Khao Din Wana" has been changed to "Dusit Zoo" and was open to public since then. How “Khao Din Wana” was transformed into the zoo?

91

ข้อที่ 91/120
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversation.                   Teacher: ……………………………………………….                 Student:  I’m in Pratomsuksa6.

92

ข้อที่ 92/120
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversation.                   A:  Stephen looks very happy today.                 B:  Why? Any good news?                 A:  He got all A this semester!                 B:  Wow! …………………………………………….

93

ข้อที่ 93/120
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversation.                   A:  What’s your plan for this weekend?                 B: …………………………………………

94

ข้อที่ 94/120
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversation.                   A:  Do you mind passing me the salt?                 B: ………………………………….

95

ข้อที่ 95/120
คำถาม :

In English class.                   You want to go to the bathroom. You say ………………………….. .

96

ข้อที่ 96/120
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversation.                 At the shop.                 Laura:     Excuse me. Do you have a ………36……….. size? This one is too small.                 Shop Assistant:     ………………37…………………. I’ll check the stock for you.                 Laura:     Thank you.                 /////////// 5 minutes later //////////                 Shop Assistant:     Sorry madam. We don’t have size 40 for that color.                 Laura:     Do you have ………38…………?                 Shop Assistant:     Sure, we have all other colors in stock.                             

97

ข้อที่ 97/120
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversation.                 At the shop.                 Laura:     Excuse me. Do you have a ………36……….. size? This one is too small.                 Shop Assistant:     ………………37…………………. I’ll check the stock for you.                 Laura:     Thank you.                 /////////// 5 minutes later //////////                 Shop Assistant:     Sorry madam. We don’t have size 40 for that color.                 Laura:     Do you have ………38…………?                 Shop Assistant:     Sure, we have all other colors in stock.             

98

ข้อที่ 98/120
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversation.                 At the shop.                 Laura:     Excuse me. Do you have a ………36……….. size? This one is too small.                 Shop Assistant:     ………………37…………………. I’ll check the stock for you.                 Laura:     Thank you.                 /////////// 5 minutes later //////////                 Shop Assistant:     Sorry madam. We don’t have size 40 for that color.                 Laura:     Do you have ………38…………?                 Shop Assistant:     Sure, we have all other colors in stock.                             

99

ข้อที่ 99/120
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversation.                                 At home                                 Daughter:   Please Mom, ……………39……………….?                                 Mom:        No, darling. You can’t. It’s almost midnight. You should ………..……40………..………       

100

ข้อที่ 100/120
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversation.                                  At home                                 Daughter:  Please Mom, ……………39……………….?                                 Mom:       No, darling. You can’t. It’s almost midnight. You should ………..……40………..………

101

ข้อที่ 101/120
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversation.

    At the restaurant

Waitress:  Hello, I will be your waitress today. ………….41…………..

Pauline:    Yes. I would like an iced coffee, please.

Jane:       And………..42………...

Waitress:  OK 2 iced coffees, here you are………..43............., or would you like a few more minutes?

Pauline:    I think we are ready to order. I will have the chicken soup to start, and the steak with fries and the mixed vegetables.

Waitress:  …………44…………rare, medium, or well done?

Pauline:   I would like it well done, please.

Jane:      I do not want a starter. I would like to have the fried chicken with fries and a side salad please.

Waitress: Your meals will be here shortly.

Waitress: Here are your meals. If you need anything else, just ask. ………..45………….

 

102

ข้อที่ 102/120
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversation.

    At the restaurant

Waitress:  Hello, I will be your waitress today. ………….41…………..

Pauline:    Yes. I would like an iced coffee, please.

Jane:       And………..42………...

Waitress:  OK 2 iced coffees, here you are………..43............., or would you like a few more minutes?

Pauline:    I think we are ready to order. I will have the chicken soup to start, and the steak with fries and the mixed vegetables.

Waitress:  …………44…………rare, medium, or well done?

Pauline:   I would like it well done, please.

Jane:      I do not want a starter. I would like to have the fried chicken with fries and a side salad please.

Waitress: Your meals will be here shortly.

Waitress: Here are your meals. If you need anything else, just ask. ………..45………….

103

ข้อที่ 103/120
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversation.

    At the restaurant

Waitress:  Hello, I will be your waitress today. ………….41…………..

Pauline:    Yes. I would like an iced coffee, please.

Jane:       And………..42………...

Waitress:  OK 2 iced coffees, here you are………..43............., or would you like a few more minutes?

Pauline:    I think we are ready to order. I will have the chicken soup to start, and the steak with fries and the mixed vegetables.

Waitress:  …………44…………rare, medium, or well done?

Pauline:   I would like it well done, please.

Jane:      I do not want a starter. I would like to have the fried chicken with fries and a side salad please.

Waitress: Your meals will be here shortly.

Waitress: Here are your meals. If you need anything else, just ask. ………..45………….

 

104

ข้อที่ 104/120
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversation.

    At the restaurant

Waitress:  Hello, I will be your waitress today. ………….41…………..

Pauline:    Yes. I would like an iced coffee, please.

Jane:       And………..42………...

Waitress:  OK 2 iced coffees, here you are………..43............., or would you like a few more minutes?

Pauline:    I think we are ready to order. I will have the chicken soup to start, and the steak with fries and the mixed vegetables.

Waitress:  …………44…………rare, medium, or well done?

Pauline:   I would like it well done, please.

Jane:      I do not want a starter. I would like to have the fried chicken with fries and a side salad please.

Waitress: Your meals will be here shortly.

Waitress: Here are your meals. If you need anything else, just ask. ………..45………….

 

105

ข้อที่ 105/120
คำถาม :

Choose the correct answer to complete the conversation.

    At the restaurant

Waitress:  Hello, I will be your waitress today. ………….41…………..

Pauline:    Yes. I would like an iced coffee, please.

Jane:       And………..42………...

Waitress:  OK 2 iced coffees, here you are………..43............., or would you like a few more minutes?

Pauline:    I think we are ready to order. I will have the chicken soup to start, and the steak with fries and the mixed vegetables.

Waitress:  …………44…………rare, medium, or well done?

Pauline:   I would like it well done, please.

Jane:      I do not want a starter. I would like to have the fried chicken with fries and a side salad please.

Waitress: Your meals will be here shortly.

Waitress: Here are your meals. If you need anything else, just ask. ………..45………….

 

106

ข้อที่ 106/120
คำถาม :

Peter goes to the market with his mother. They buy a few ____________.

107

ข้อที่ 107/120
คำถาม :

Anna looks very serious. So I ask _______ if she need some help.

108

ข้อที่ 108/120
คำถาม :

At this moment, the students ______________ in the cafeteria.

109

ข้อที่ 109/120
คำถาม :

Emma goes to the hospital _________ she has got stomachache.

110

ข้อที่ 110/120
คำถาม :

I’m very happy today because last night I slept very ________.

111

ข้อที่ 111/120
คำถาม :

Choose the best answer to fill in the passage.   My name is Hans. I am a…….51…….. I live in London, I have a brother and a sister. ……52…… sister is a university student. She is medicine. She is going to be a doctor. My brother doesn't want …….53…….to university. Because he wants to be a mechanic like me. He comes …..54….. helps me in my shop on Sundays. He hasn't finished his education yet. After his education, he is thinking of his own business. He wants to do it ……….55……….

112

ข้อที่ 112/120
คำถาม :

Choose the best answer to fill in the passage.   My name is Hans. I am a…….51…….. I live in London, I have a brother and a sister. ……52…… sister is a university student. She is medicine. She is going to be a doctor. My brother doesn't want …….53…….to university. Because he wants to be a mechanic like me. He comes …..54….. helps me in my shop on Sundays. He hasn't finished his education yet. After his education, he is thinking of his own business. He wants to do it ……….55……….

113

ข้อที่ 113/120
คำถาม :

Choose the best answer to fill in the passage.   My name is Hans. I am a…….51…….. I live in London, I have a brother and a sister. ……52…… sister is a university student. She is medicine. She is going to be a doctor. My brother doesn't want …….53…….to university. Because he wants to be a mechanic like me. He comes …..54….. helps me in my shop on Sundays. He hasn't finished his education yet. After his education, he is thinking of his own business. He wants to do it ……….55……….

114

ข้อที่ 114/120
คำถาม :

Choose the best answer to fill in the passage.   My name is Hans. I am a…….51…….. I live in London, I have a brother and a sister. ……52…… sister is a university student. She is medicine. She is going to be a doctor. My brother doesn't want …….53…….to university. Because he wants to be a mechanic like me. He comes …..54….. helps me in my shop on Sundays. He hasn't finished his education yet. After his education, he is thinking of his own business. He wants to do it ……….55……….

115

ข้อที่ 115/120
คำถาม :

Choose the best answer to fill in the passage.   My name is Hans. I am a…….51…….. I live in London, I have a brother and a sister. ……52…… sister is a university student. She is medicine. She is going to be a doctor. My brother doesn't want …….53…….to university. Because he wants to be a mechanic like me. He comes …..54….. helps me in my shop on Sundays. He hasn't finished his education yet. After his education, he is thinking of his own business. He wants to do it ……….55……….

116

ข้อที่ 116/120
คำถาม :

56 – 60 Choose the best answer to fill in the passage.   ……………56………….., one thing you can do is to build up your vocabulary. In order to ……….57………, you have to practice a lot. I’m afraid there is not ……….58…….. But there are many effective ways. First of all, you should read a lot. When you read, you can try to guess the meanings of unknown words. If you cannot, then look up the definition in a dictionary. Another way of building vocabulary is to watch movies in English………..59……….. Keep a vocabulary notebook and write down a few words each day. Keep in mind that you have to………60……….

117

ข้อที่ 117/120
คำถาม :

56 – 60 Choose the best answer to fill in the passage.   ……………56………….., one thing you can do is to build up your vocabulary. In order to ……….57………, you have to practice a lot. I’m afraid there is not ……….58…….. But there are many effective ways. First of all, you should read a lot. When you read, you can try to guess the meanings of unknown words. If you cannot, then look up the definition in a dictionary. Another way of building vocabulary is to watch movies in English………..59……….. Keep a vocabulary notebook and write down a few words each day. Keep in mind that you have to………60……….

118

ข้อที่ 118/120
คำถาม :

56 – 60 Choose the best answer to fill in the passage.   ……………56………….., one thing you can do is to build up your vocabulary. In order to ……….57………, you have to practice a lot. I’m afraid there is not ……….58…….. But there are many effective ways. First of all, you should read a lot. When you read, you can try to guess the meanings of unknown words. If you cannot, then look up the definition in a dictionary. Another way of building vocabulary is to watch movies in English………..59……….. Keep a vocabulary notebook and write down a few words each day. Keep in mind that you have to………60……….

119

ข้อที่ 119/120
คำถาม :

56 – 60 Choose the best answer to fill in the passage.   ……………56………….., one thing you can do is to build up your vocabulary. In order to ……….57………, you have to practice a lot. I’m afraid there is not ……….58…….. But there are many effective ways. First of all, you should read a lot. When you read, you can try to guess the meanings of unknown words. If you cannot, then look up the definition in a dictionary. Another way of building vocabulary is to watch movies in English………..59……….. Keep a vocabulary notebook and write down a few words each day. Keep in mind that you have to………60……….

120

ข้อที่ 120/120
คำถาม :

56 – 60 Choose the best answer to fill in the passage.   ……………56………….., one thing you can do is to build up your vocabulary. In order to ……….57………, you have to practice a lot. I’m afraid there is not ……….58…….. But there are many effective ways. First of all, you should read a lot. When you read, you can try to guess the meanings of unknown words. If you cannot, then look up the definition in a dictionary. Another way of building vocabulary is to watch movies in English………..59……….. Keep a vocabulary notebook and write down a few words each day. Keep in mind that you have to………60……….

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน