ม.6

TCAS Up Skill : GAT ภาษาอังกฤษ

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MB613515

จำนวนข้อ

: 120 ข้อ

วิชา

: GAT ภาษาอังกฤษ

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 30 ต.ค. 61 เวลา 14:49 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/120
คำถาม :

Choose the best answer. At the convenient store (1-5) Salesperson:          Good afternoon, Sir. _____1_____? Andy:                   Yes, I’d like to get a refund for this shirt. Salesperson:          _____2_____, Sir, because it was on sale. Andy:                   Then, can I talk to the manager? Salesperson:          I’m sorry. He’s not in right now. Er… _____3_____, Sir? Andy:                   There’s an ink spot on the collar. Salesperson:          I’m terribly sorry. _____4_____. Andy:                   Can’t I really get a refund? Salesperson:        _____5_____, Sir. We can only exchange it for you. Andy:             All right, then. Thank you.
 

2

ข้อที่ 2/120
คำถาม :

Choose the best answer. At the convenient store (1-5) Salesperson:          Good afternoon, Sir. _____1_____? Andy:                   Yes, I’d like to get a refund for this shirt. Salesperson:          _____2_____, Sir, because it was on sale. Andy:                   Then, can I talk to the manager? Salesperson:          I’m sorry. He’s not in right now. Er… _____3_____, Sir? Andy:                   There’s an ink spot on the collar. Salesperson:          I’m terribly sorry. _____4_____. Andy:                   Can’t I really get a refund? Salesperson:        _____5_____, Sir. We can only exchange it for you. Andy:             All right, then. Thank you.
 

3

ข้อที่ 3/120
คำถาม :

Choose the best answer. At the convenient store (1-5) Salesperson:          Good afternoon, Sir. _____1_____? Andy:                   Yes, I’d like to get a refund for this shirt. Salesperson:          _____2_____, Sir, because it was on sale. Andy:                   Then, can I talk to the manager? Salesperson:          I’m sorry. He’s not in right now. Er… _____3_____, Sir? Andy:                   There’s an ink spot on the collar. Salesperson:          I’m terribly sorry. _____4_____. Andy:                   Can’t I really get a refund? Salesperson:        _____5_____, Sir. We can only exchange it for you. Andy:             All right, then. Thank you.

4

ข้อที่ 4/120
คำถาม :

Choose the best answer. At the convenient store (1-5) Salesperson:          Good afternoon, Sir. _____1_____? Andy:                   Yes, I’d like to get a refund for this shirt. Salesperson:          _____2_____, Sir, because it was on sale. Andy:                   Then, can I talk to the manager? Salesperson:          I’m sorry. He’s not in right now. Er… _____3_____, Sir? Andy:                   There’s an ink spot on the collar. Salesperson:          I’m terribly sorry. _____4_____. Andy:                   Can’t I really get a refund? Salesperson:        _____5_____, Sir. We can only exchange it for you. Andy:             All right, then. Thank you.

5

ข้อที่ 5/120
คำถาม :

Choose the best answer. At the convenient store (1-5) Salesperson:          Good afternoon, Sir. _____1_____? Andy:                   Yes, I’d like to get a refund for this shirt. Salesperson:          _____2_____, Sir, because it was on sale. Andy:                   Then, can I talk to the manager? Salesperson:          I’m sorry. He’s not in right now. Er… _____3_____, Sir? Andy:                   There’s an ink spot on the collar. Salesperson:          I’m terribly sorry. _____4_____. Andy:                   Can’t I really get a refund? Salesperson:        _____5_____, Sir. We can only exchange it for you. Andy:             All right, then. Thank you.
 

6

ข้อที่ 6/120
คำถาม :

Choose the best answer. Taking online classes (6-10) Alex:         Hey, Sandy, how are your classes this semester? Sandy:      _____6_____!  And I’m taking some of them online. It’s a different way of studying, and I really enjoy it. Alex:         _____7_____. How is an online class different from a regular class? Sandy:      _____8_____. You get your assignments by downloading them from the Web. And you turn in your work by posting it online. You can contact the teacher through e-mail. Alex:         Do you think you learn as much from an online class as from a regular one? Sandy:      _____9_____. Online classes actually require more self-study than regular classes so I have to spend more time to learn all the materials. Alex:        So overall, _____10_____? Sandy:     Oh, I like to take both.
 

7

ข้อที่ 7/120
คำถาม :

Choose the best answer. Taking online classes (6-10) Alex:         Hey, Sandy, how are your classes this semester? Sandy:      _____6_____!  And I’m taking some of them online. It’s a different way of studying, and I really enjoy it. Alex:         _____7_____. How is an online class different from a regular class? Sandy:      _____8_____. You get your assignments by downloading them from the Web. And you turn in your work by posting it online. You can contact the teacher through e-mail. Alex:         Do you think you learn as much from an online class as from a regular one? Sandy:      _____9_____. Online classes actually require more self-study than regular classes so I have to spend more time to learn all the materials. Alex:        So overall, _____10_____? Sandy:     Oh, I like to take both.

8

ข้อที่ 8/120
คำถาม :

Choose the best answer. Taking online classes (6-10) Alex:         Hey, Sandy, how are your classes this semester? Sandy:      _____6_____!  And I’m taking some of them online. It’s a different way of studying, and I really enjoy it. Alex:         _____7_____. How is an online class different from a regular class? Sandy:      _____8_____. You get your assignments by downloading them from the Web. And you turn in your work by posting it online. You can contact the teacher through e-mail. Alex:         Do you think you learn as much from an online class as from a regular one? Sandy:      _____9_____. Online classes actually require more self-study than regular classes so I have to spend more time to learn all the materials. Alex:        So overall, _____10_____? Sandy:     Oh, I like to take both.

9

ข้อที่ 9/120
คำถาม :

Choose the best answer. Taking online classes (6-10) Alex:         Hey, Sandy, how are your classes this semester? Sandy:      _____6_____!  And I’m taking some of them online. It’s a different way of studying, and I really enjoy it. Alex:         _____7_____. How is an online class different from a regular class? Sandy:      _____8_____. You get your assignments by downloading them from the Web. And you turn in your work by posting it online. You can contact the teacher through e-mail. Alex:         Do you think you learn as much from an online class as from a regular one? Sandy:      _____9_____. Online classes actually require more self-study than regular classes so I have to spend more time to learn all the materials. Alex:        So overall, _____10_____? Sandy:     Oh, I like to take both.

10

ข้อที่ 10/120
คำถาม :

Choose the best answer. Taking online classes (6-10) Alex:         Hey, Sandy, how are your classes this semester? Sandy:      _____6_____!  And I’m taking some of them online. It’s a different way of studying, and I really enjoy it. Alex:         _____7_____. How is an online class different from a regular class? Sandy:      _____8_____. You get your assignments by downloading them from the Web. And you turn in your work by posting it online. You can contact the teacher through e-mail. Alex:         Do you think you learn as much from an online class as from a regular one? Sandy:      _____9_____. Online classes actually require more self-study than regular classes so I have to spend more time to learn all the materials. Alex:        So overall, _____10_____? Sandy:     Oh, I like to take both.

11

ข้อที่ 11/120
คำถาม :

Choose the best answer. At the gym (11-15) Laura:                 Hi, my name is Laura. I’m new here. _____11_____? Receptionist:        Sure. I can give you a tour of the gym and explain the rules. Laura:                 Great. _____12_____. Where do we start? Receptionist:        First, you have to show your member card, and you can use any machine  you like. Makesure that you wear proper shoes. _____13_____ They’re not safe. Laura:                 _____14_____ Oh, can we go into this room first? Receptionist:        Of course. _____15_____.
 

12

ข้อที่ 12/120
คำถาม :

Choose the best answer. At the gym (11-15) Laura:                 Hi, my name is Laura. I’m new here. _____11_____? Receptionist:        Sure. I can give you a tour of the gym and explain the rules. Laura:                 Great. _____12_____. Where do we start? Receptionist:        First, you have to show your member card, and you can use any machine  you like. Makesure that you wear proper shoes. _____13_____ They’re not safe. Laura:                 _____14_____ Oh, can we go into this room first? Receptionist:        Of course. _____15_____.
 

13

ข้อที่ 13/120
คำถาม :

Choose the best answer. At the gym (11-15) Laura:                 Hi, my name is Laura. I’m new here. _____11_____? Receptionist:        Sure. I can give you a tour of the gym and explain the rules. Laura:                 Great. _____12_____. Where do we start? Receptionist:        First, you have to show your member card, and you can use any machine  you like. Makesure that you wear proper shoes. _____13_____ They’re not safe. Laura:                 _____14_____ Oh, can we go into this room first? Receptionist:        Of course. _____15_____.

14

ข้อที่ 14/120
คำถาม :

Choose the best answer. At the gym (11-15) Laura:                 Hi, my name is Laura. I’m new here. _____11_____? Receptionist:        Sure. I can give you a tour of the gym and explain the rules. Laura:                 Great. _____12_____. Where do we start? Receptionist:        First, you have to show your member card, and you can use any machine  you like. Makesure that you wear proper shoes. _____13_____ They’re not safe. Laura:                 _____14_____ Oh, can we go into this room first? Receptionist:        Of course. _____15_____.

15

ข้อที่ 15/120
คำถาม :

Choose the best answer. At the gym (11-15) Laura:                 Hi, my name is Laura. I’m new here. _____11_____? Receptionist:        Sure. I can give you a tour of the gym and explain the rules. Laura:                 Great. _____12_____. Where do we start? Receptionist:        First, you have to show your member card, and you can use any machine  you like. Makesure that you wear proper shoes. _____13_____ They’re not safe. Laura:                 _____14_____ Oh, can we go into this room first? Receptionist:        Of course. _____15_____.

16

ข้อที่ 16/120
คำถาม :

Choose the best answer. Swamps, canals, rivers, and lakes are known to be common__________ for crocodiles.
 
 

17

ข้อที่ 17/120
คำถาม :

Choose the best answer. The fire that destroyed hundreds of houses and buildings was __________ set by a    woman who wanted to claim 2-million-baht fire insurance.

18

ข้อที่ 18/120
คำถาม :

Choose the best answer. Lack of healthy food, fresh air, and proper exercise can result in young children being     __________ physical problems.
 

19

ข้อที่ 19/120
คำถาม :

Choose the best answer. Due to political unrest in the area, the __________ of people was expected to take place     at any moment.
 

20

ข้อที่ 20/120
คำถาม :

Choose the best answer. With multiple __________ ranging from flaxseed cookies to wheat biscuits, this bakery     has become popular for lovers of organic snacks.
 

21

ข้อที่ 21/120
คำถาม :

Choose the best answer. When travelling to other countries, it is important to remember which behavior is     __________ and which is __________.
 

22

ข้อที่ 22/120
คำถาม :

Choose the best answer. While the venom of some snakes is __________ to humans, that of others could be  __________.
 

23

ข้อที่ 23/120
คำถาม :

Choose the best answer. Mobile phones were created to make life more __________, but they are actually    beginning to __________ with the lives of some users.
 

24

ข้อที่ 24/120
คำถาม :

Choose the best answer. A good website must be easy to __________ because if visitors can’t find what they want     quickly, they will go to a website of a __________.
 

25

ข้อที่ 25/120
คำถาม :

Choose the best answer. We should be very __________ about judging a person to be __________ ill just because     he or she acts in a way that we cannot understand.
 

26

ข้อที่ 26/120
คำถาม :

Choose the alternative which has the same meaning as the underlined word in the given sentence. Idaho teenagers cross the state line to work in fast-food restaurants in Washington.
 

27

ข้อที่ 27/120
คำถาม :

 Choose the alternative which has the same meaning as the underlined word in the given sentence. A terrible thought struck her; her husband might have been the killer.
 
 

28

ข้อที่ 28/120
คำถาม :

Choose the alternative which has the same meaning as the underlined word in the given sentence. Spring is seen as a time of growth, renewal, and rebirth.
 

29

ข้อที่ 29/120
คำถาม :

Choose the alternative which has the same meaning as the underlined word in the given sentence. You can’t fool my mother; her sharp eyes miss nothing

30

ข้อที่ 30/120
คำถาม :

Choose the alternative which has the same meaning as the underlined word in the given sentence. I might have to find a new apartment; my landlord has raised the rent.
 

31

ข้อที่ 31/120
คำถาม :

Choose the best answer.
Passage 1 (Items 31-36)         Sometimes just “saving” in general is not enough incentiveto keep families on the budget track. You need a goal to get started. To use a diet analogy, it’s easier tolose 10 pounds when your high school reunion is around the corner. A goal not onlygives a family something to reach for, it makes a savings plan short term.         Knowing you don’t have to give something up forever makes the sacrifice easier.Once you’ve reached your goal, you can abandon your strategy or apply those savingsto a new object.         That approach worked for Cynthia McIntyre, who launched a search for extrasavings after she spotted an antique table that fit perfectly in her living room – butnot in her budget.         McIntyre went over her checkbook carefully and realized she was buying 10books every month. A lifelong reader, she couldn’t wait to rush out and snap up a newrelease. “It was a $400-a-year habit,” she says. The worst part was, many of the booksdidn’t live up to the reviews and McIntyre gave them away. Now she gets the latestbestsellers from the local library. “Reading them a little later doesn’t spoil the story,”she concludes.   “Knowing you don’t have to give something up forever makes the sacrifice easier”    in paragraph 2 means that __________.
 
 

32

ข้อที่ 32/120
คำถาม :

Choose the best answer.
Passage 1 (Items 31-36)         Sometimes just “saving” in general is not enough incentiveto keep families on the budget track. You need a goal to get started. To use a diet analogy, it’s easier tolose 10 pounds when your high school reunion is around the corner. A goal not onlygives a family something to reach for, it makes a savings plan short term.         Knowing you don’t have to give something up forever makes the sacrifice easier.Once you’ve reached your goal, you can abandon your strategy or apply those savingsto a new object.         That approach worked for Cynthia McIntyre, who launched a search for extrasavings after she spotted an antique table that fit perfectly in her living room – butnot in her budget.         McIntyre went over her checkbook carefully and realized she was buying 10books every month. A lifelong reader, she couldn’t wait to rush out and snap up a newrelease. “It was a $400-a-year habit,” she says. The worst part was, many of the booksdidn’t live up to the reviews and McIntyre gave them away. Now she gets the latestbestsellers from the local library. “Reading them a little later doesn’t spoil the story,”she concludes.   The word “abandon” in paragraph 2 means __________.
 
 

33

ข้อที่ 33/120
คำถาม :

Choose the best answer.
Passage 1 (Items 31-36)         Sometimes just “saving” in general is not enough incentiveto keep families on the budget track. You need a goal to get started. To use a diet analogy, it’s easier tolose 10 pounds when your high school reunion is around the corner. A goal not onlygives a family something to reach for, it makes a savings plan short term.         Knowing you don’t have to give something up forever makes the sacrifice easier.Once you’ve reached your goal, you can abandon your strategy or apply those savingsto a new object.         That approach worked for Cynthia McIntyre, who launched a search for extrasavings after she spotted an antique table that fit perfectly in her living room – butnot in her budget.         McIntyre went over her checkbook carefully and realized she was buying 10books every month. A lifelong reader, she couldn’t wait to rush out and snap up a newrelease. “It was a $400-a-year habit,” she says. The worst part was, many of the booksdidn’t live up to the reviews and McIntyre gave them away. Now she gets the latestbestsellers from the local library. “Reading them a little later doesn’t spoil the story,”she concludes.   According to the passage, in order to save money effectively, one should     __________.
 

34

ข้อที่ 34/120
คำถาม :

Choose the best answer.
Passage 1 (Items 31-36)         Sometimes just “saving” in general is not enough incentiveto keep families on the budget track. You need a goal to get started. To use a diet analogy, it’s easier tolose 10 pounds when your high school reunion is around the corner. A goal not onlygives a family something to reach for, it makes a savings plan short term.         Knowing you don’t have to give something up forever makes the sacrifice easier.Once you’ve reached your goal, you can abandon your strategy or apply those savingsto a new object.         That approach worked for Cynthia McIntyre, who launched a search for extrasavings after she spotted an antique table that fit perfectly in her living room – butnot in her budget.         McIntyre went over her checkbook carefully and realized she was buying 10books every month. A lifelong reader, she couldn’t wait to rush out and snap up a newrelease. “It was a $400-a-year habit,” she says. The worst part was, many of the booksdidn’t live up to the reviews and McIntyre gave them away. Now she gets the latestbestsellers from the local library. “Reading them a little later doesn’t spoil the story,”she concludes.   The writer compares the intention to save money with __________.
 

35

ข้อที่ 35/120
คำถาม :

Choose the best answer.
Passage 1 (Items 31-36)         Sometimes just “saving” in general is not enough incentiveto keep families on the budget track. You need a goal to get started. To use a diet analogy, it’s easier tolose 10 pounds when your high school reunion is around the corner. A goal not onlygives a family something to reach for, it makes a savings plan short term.         Knowing you don’t have to give something up forever makes the sacrifice easier.Once you’ve reached your goal, you can abandon your strategy or apply those savingsto a new object.         That approach worked for Cynthia McIntyre, who launched a search for extrasavings after she spotted an antique table that fit perfectly in her living room – butnot in her budget.         McIntyre went over her checkbook carefully and realized she was buying 10books every month. A lifelong reader, she couldn’t wait to rush out and snap up a newrelease. “It was a $400-a-year habit,” she says. The worst part was, many of the booksdidn’t live up to the reviews and McIntyre gave them away. Now she gets the latestbestsellers from the local library. “Reading them a little later doesn’t spoil the story,”she concludes.   McIntyre who is a lifelong reader is trying to __________.
 
 

36

ข้อที่ 36/120
คำถาม :

Choose the best answer.
Passage 1 (Items 31-36)         Sometimes just “saving” in general is not enough incentiveto keep families on the budget track. You need a goal to get started. To use a diet analogy, it’s easier tolose 10 pounds when your high school reunion is around the corner. A goal not onlygives a family something to reach for, it makes a savings plan short term.         Knowing you don’t have to give something up forever makes the sacrifice easier.Once you’ve reached your goal, you can abandon your strategy or apply those savingsto a new object.         That approach worked for Cynthia McIntyre, who launched a search for extrasavings after she spotted an antique table that fit perfectly in her living room – butnot in her budget.         McIntyre went over her checkbook carefully and realized she was buying 10books every month. A lifelong reader, she couldn’t wait to rush out and snap up a newrelease. “It was a $400-a-year habit,” she says. The worst part was, many of the booksdidn’t live up to the reviews and McIntyre gave them away. Now she gets the latestbestsellers from the local library. “Reading them a little later doesn’t spoil the story,”she concludes.   The purpose of the passage is to _________

37

ข้อที่ 37/120
คำถาม :

Choose the best answer. Passage 2 (Items 37-41)           Race riots, air pollution, filthy rivers, and inadequate public transportation are not the 20th century inventions.           Charles Andrian and Ernest Griffith visited small towns and delved into historical-society records, local newspapers, and the memoirs of old community leaders to show that city governments faced the same problems 100 years ago as they do now.           “Pollution was a very important problem, particularly with regard to the water supply in the 19th century,” Adrian notes. “City governments were handicapped because they didn’t know how diseases were spread.  They knew some diseases were communicable, but it wasn’t until the 1890’s that the germ theory was developed.”           Those of us who complain about automobile’s poisonous fumes tend to forget about the pollution that was caused by horses.  According to Andrian, “It took a long time to develop methods of controlling the pollution problem horses create—the horses wouldn’t cooperate.”           Public-planning agencies did not exist until the 20th century, and land developers built town after town without leaving space for greenery.  Thomas Jefferson designed a couple of towns using a checker-board approach with alternate squares vacant and developed land.  In Jeffersonville, Indiana, which was one of his models, there had never been a demand for land for building houses.
  The phrase “delved into” (line 3) means __________.

38

ข้อที่ 38/120
คำถาม :

Choose the best answer. Passage 2 (Items 37-41)           Race riots, air pollution, filthy rivers, and inadequate public transportation are not the 20th century inventions.           Charles Andrian and Ernest Griffith visited small towns and delved into historical-society records, local newspapers, and the memoirs of old community leaders to show that city governments faced the same problems 100 years ago as they do now.           “Pollution was a very important problem, particularly with regard to the water supply in the 19th century,” Adrian notes. “City governments were handicapped because they didn’t know how diseases were spread.  They knew some diseases were communicable, but it wasn’t until the 1890’s that the germ theory was developed.”           Those of us who complain about automobile’s poisonous fumes tend to forget about the pollution that was caused by horses.  According to Andrian, “It took a long time to develop methods of controlling the pollution problem horses create—the horses wouldn’t cooperate.”           Public-planning agencies did not exist until the 20th century, and land developers built town after town without leaving space for greenery.  Thomas Jefferson designed a couple of towns using a checker-board approach with alternate squares vacant and developed land.  In Jeffersonville, Indiana, which was one of his models, there had never been a demand for land for building houses.
  The phrase “some diseases were communicable” (line 8) means they __________.

39

ข้อที่ 39/120
คำถาม :

Choose the best answer. Passage 2 (Items 37-41)           Race riots, air pollution, filthy rivers, and inadequate public transportation are not the 20th century inventions.           Charles Andrian and Ernest Griffith visited small towns and delved into historical-society records, local newspapers, and the memoirs of old community leaders to show that city governments faced the same problems 100 years ago as they do now.           “Pollution was a very important problem, particularly with regard to the water supply in the 19th century,” Adrian notes. “City governments were handicapped because they didn’t know how diseases were spread.  They knew some diseases were communicable, but it wasn’t until the 1890’s that the germ theory was developed.”           Those of us who complain about automobile’s poisonous fumes tend to forget about the pollution that was caused by horses.  According to Andrian, “It took a long time to develop methods of controlling the pollution problem horses create—the horses wouldn’t cooperate.”           Public-planning agencies did not exist until the 20th century, and land developers built town after town without leaving space for greenery.  Thomas Jefferson designed a couple of towns using a checker-board approach with alternate squares vacant and developed land.  In Jeffersonville, Indiana, which was one of his models, there had never been a demand for land for building houses.
  It can be implied from paragraph 4 that __________.
 

40

ข้อที่ 40/120
คำถาม :

Choose the best answer. Passage 2 (Items 37-41)           Race riots, air pollution, filthy rivers, and inadequate public transportation are not the 20th century inventions.           Charles Andrian and Ernest Griffith visited small towns and delved into historical-society records, local newspapers, and the memoirs of old community leaders to show that city governments faced the same problems 100 years ago as they do now.           “Pollution was a very important problem, particularly with regard to the water supply in the 19th century,” Adrian notes. “City governments were handicapped because they didn’t know how diseases were spread.  They knew some diseases were communicable, but it wasn’t until the 1890’s that the germ theory was developed.”           Those of us who complain about automobile’s poisonous fumes tend to forget about the pollution that was caused by horses.  According to Andrian, “It took a long time to develop methods of controlling the pollution problem horses create—the horses wouldn’t cooperate.”           Public-planning agencies did not exist until the 20th century, and land developers built town after town without leaving space for greenery.  Thomas Jefferson designed a couple of towns using a checker-board approach with alternate squares vacant and developed land.  In Jeffersonville, Indiana, which was one of his models, there had never been a demand for land for building houses.
  “A checker-board approach” (line 15) means __________.
 
 

41

ข้อที่ 41/120
คำถาม :

Choose the best answer. Passage 2 (Items 37-41)           Race riots, air pollution, filthy rivers, and inadequate public transportation are not the 20th century inventions.           Charles Andrian and Ernest Griffith visited small towns and delved into historical-society records, local newspapers, and the memoirs of old community leaders to show that city governments faced the same problems 100 years ago as they do now.           “Pollution was a very important problem, particularly with regard to the water supply in the 19th century,” Adrian notes. “City governments were handicapped because they didn’t know how diseases were spread.  They knew some diseases were communicable, but it wasn’t until the 1890’s that the germ theory was developed.”           Those of us who complain about automobile’s poisonous fumes tend to forget about the pollution that was caused by horses.  According to Andrian, “It took a long time to develop methods of controlling the pollution problem horses create—the horses wouldn’t cooperate.”           Public-planning agencies did not exist until the 20th century, and land developers built town after town without leaving space for greenery.  Thomas Jefferson designed a couple of towns using a checker-board approach with alternate squares vacant and developed land.  In Jeffersonville, Indiana, which was one of his models, there had never been a demand for land for building houses.
  Which statement best expresses the overall idea of the passage?
 

42

ข้อที่ 42/120
คำถาม :

Choose the best answer. Passage 3 (Items 42-45)


          A study presented in proceedings of the National Academy of Sciences, USA,indicates that broccoli, grown under the right conditions, contains sulforaphaneglucosinolate (SGS), a substance that may boost the body’s natural defense systemsagainst cancer and even kill cancer cells. But you would have to eat pounds ofbroccoli to get enough SGS to be effective. Continued food research by John HopkinsUniversity, Baltimore, and the USDA, however, found that three-day-old broccoliseedlings contain a concentrated amount of SGS — 20 times the amount found inbroccoli — so only an ounce provides the same benefits. Sold as BroccoSprouts, theseedlings are grown under controlled conditions to ensure SGS content, and can beused on salads, sandwiches and omelets for a “zingy” taste. They have been patentedby John Hopkins University, and 19 growers nationwide are licensed to grow them.BroccoSprouts are available in select grocery and health food stores nationwide.

  The best heading for this passage is __________.
 

43

ข้อที่ 43/120
คำถาม :

  Choose the best answer. Passage 3 (Items 42-45)


          A study presented in proceedings of the National Academy of Sciences, USA,indicates that broccoli, grown under the right conditions, contains sulforaphaneglucosinolate (SGS), a substance that may boost the body’s natural defense systemsagainst cancer and even kill cancer cells. But you would have to eat pounds ofbroccoli to get enough SGS to be effective. Continued food research by John HopkinsUniversity, Baltimore, and the USDA, however, found that three-day-old broccoliseedlings contain a concentrated amount of SGS — 20 times the amount found inbroccoli — so only an ounce provides the same benefits. Sold as BroccoSprouts, theseedlings are grown under controlled conditions to ensure SGS content, and can beused on salads, sandwiches and omelets for a “zingy” taste. They have been patentedby John Hopkins University, and 19 growers nationwide are licensed to grow them.BroccoSprouts are available in select grocery and health food stores nationwide.

  The verb “boost” (line 3) can be best replaced by __________.
 
 

44

ข้อที่ 44/120
คำถาม :

  Choose the best answer. Passage 3 (Items 42-45)


          A study presented in proceedings of the National Academy of Sciences, USA,indicates that broccoli, grown under the right conditions, contains sulforaphaneglucosinolate (SGS), a substance that may boost the body’s natural defense systemsagainst cancer and even kill cancer cells. But you would have to eat pounds ofbroccoli to get enough SGS to be effective. Continued food research by John HopkinsUniversity, Baltimore, and the USDA, however, found that three-day-old broccoliseedlings contain a concentrated amount of SGS — 20 times the amount found inbroccoli — so only an ounce provides the same benefits. Sold as BroccoSprouts, theseedlings are grown under controlled conditions to ensure SGS content, and can beused on salads, sandwiches and omelets for a “zingy” taste. They have been patentedby John Hopkins University, and 19 growers nationwide are licensed to grow them.BroccoSprouts are available in select grocery and health food stores nationwide.

  According to the passage, the SGS in an ounce of young broccoli seedlings__________.
 
 

45

ข้อที่ 45/120
คำถาม :

Choose the best answer. Passage 3 (Items 42-45)


          A study presented in proceedings of the National Academy of Sciences, USA,indicates that broccoli, grown under the right conditions, contains sulforaphaneglucosinolate (SGS), a substance that may boost the body’s natural defense systemsagainst cancer and even kill cancer cells. But you would have to eat pounds ofbroccoli to get enough SGS to be effective. Continued food research by John HopkinsUniversity, Baltimore, and the USDA, however, found that three-day-old broccoliseedlings contain a concentrated amount of SGS — 20 times the amount found inbroccoli — so only an ounce provides the same benefits. Sold as BroccoSprouts, theseedlings are grown under controlled conditions to ensure SGS content, and can beused on salads, sandwiches and omelets for a “zingy” taste. They have been patentedby John Hopkins University, and 19 growers nationwide are licensed to grow them.BroccoSprouts are available in select grocery and health food stores nationwide.

  The pronoun “They” (line 10) refers to__________.
 

46

ข้อที่ 46/120
คำถาม :

Choose the underlined part that is grammatically wrong.   (1) Due to rapid increase (2) in use of BTS, the Transportation Department (3) is seriously (4) considered (5) expanding the system in the near future.
 

47

ข้อที่ 47/120
คำถาม :

Choose the underlined part that is grammatically wrong. (1) Because of increased (2) competition from (3) other airlines, Worldwide Airlines (4) haveagain (5) lowered its ticket prices.
 

48

ข้อที่ 48/120
คำถาม :

Choose the underlined part that is grammatically wrong. (1) Although her initial (2) interestwas (3) in musical composition, Georgia Douglas Johnson (4) gradual turned (5) toward lyric poetry.
 
 

49

ข้อที่ 49/120
คำถาม :

Choose the underlined part that is grammatically wrong. Last year, (1) the majority of candidates (2) are dropping out of the race (3) before the actual election (4) because they (5) no longer had the funds or the will to campaign.
 
 

50

ข้อที่ 50/120
คำถาม :

Choose the underlined part that is grammatically wrong. (1) Most Chinese (2) wear surgical masks to protect (3) theirs from the serious air pollution in (4) almost all (5) major cities.
 
 

51

ข้อที่ 51/120
คำถาม :

Choose the best answer.            Self-esteem is the confidence and worth that you feel about yourself. Your self-esteem _____51_____ everything you do, think, feel, and are. It is, in fact, one of the most important factorsin your overall _____52_____ . How well you feel physically, mentally and socially can affect your self-esteem. In turn, your _____53_____ of self-esteem can directly affect your physical, mental, and social health.            Some of the massagesabout who you are and _____54_____ come from outside yourself. They are called external messages. _____55_____ from inside yourself. They are called internal messages.
 

52

ข้อที่ 52/120
คำถาม :

Choose the best answer.            Self-esteem is the confidence and worth that you feel about yourself. Your self-esteem _____51_____ everything you do, think, feel, and are. It is, in fact, one of the most important factorsin your overall _____52_____ . How well you feel physically, mentally and socially can affect your self-esteem. In turn, your _____53_____ of self-esteem can directly affect your physical, mental, and social health.            Some of the massagesabout who you are and _____54_____ come from outside yourself. They are called external messages. _____55_____ from inside yourself. They are called internal messages.
 

53

ข้อที่ 53/120
คำถาม :

Choose the best answer.            Self-esteem is the confidence and worth that you feel about yourself. Your self-esteem _____51_____ everything you do, think, feel, and are. It is, in fact, one of the most important factorsin your overall _____52_____ . How well you feel physically, mentally and socially can affect your self-esteem. In turn, your _____53_____ of self-esteem can directly affect your physical, mental, and social health.            Some of the massagesabout who you are and _____54_____ come from outside yourself. They are called external messages. _____55_____ from inside yourself. They are called internal messages.
 

54

ข้อที่ 54/120
คำถาม :

Choose the best answer.            Self-esteem is the confidence and worth that you feel about yourself. Your self-esteem _____51_____ everything you do, think, feel, and are. It is, in fact, one of the most important factorsin your overall _____52_____ . How well you feel physically, mentally and socially can affect your self-esteem. In turn, your _____53_____ of self-esteem can directly affect your physical, mental, and social health.            Some of the massagesabout who you are and _____54_____ come from outside yourself. They are called external messages. _____55_____ from inside yourself. They are called internal messages.
 

55

ข้อที่ 55/120
คำถาม :

Choose the best answer.            Self-esteem is the confidence and worth that you feel about yourself. Your self-esteem _____51_____ everything you do, think, feel, and are. It is, in fact, one of the most important factorsin your overall _____52_____ . How well you feel physically, mentally and socially can affect your self-esteem. In turn, your _____53_____ of self-esteem can directly affect your physical, mental, and social health.            Some of the massagesabout who you are and _____54_____ come from outside yourself. They are called external messages. _____55_____ from inside yourself. They are called internal messages.

56

ข้อที่ 56/120
คำถาม :

Choose the best answer.               (A) ____________________.(B)Different species, stocks, races, or breeds can be combined to produce a hybrid. (C)The mule is a goodexample of a hybrid of two different species. (D)It is the result of a mating betweena jackass(maledonkey) and a mare (female horse).(E)Plant and animal hybrids sometimes occur in nature. ____________________. (F)The naming of hybrid animals depends on the sex and species of the parents.(G)There are several reasons for creating hybrid plants: hybrids are usually larger andhealthier than eitherof their parents. (H)The best hybrids produce more grain of fruit than their parents.They are also hardier and more resistant to disease.(I)Through hybridization, plant growers can create plants with special features. (J)Plant growers can take a kind of tree that has tasty fruit butsuffersfrom cold weather and cross it with a tree that has poor fruit but doesn’t suffer from thecold. (K) ____________________.   Which one should be put in (A) as the topic sentence for this paragraph?
 
 

57

ข้อที่ 57/120
คำถาม :

Choose the best answer.               (A) ____________________.(B)Different species, stocks, races, or breeds can be combined to produce a hybrid. (C)The mule is a goodexample of a hybrid of two different species. (D)It is the result of a mating betweena jackass(maledonkey) and a mare (female horse).(E)Plant and animal hybrids sometimes occur in nature. ____________________. (F)The naming of hybrid animals depends on the sex and species of the parents.(G)There are several reasons for creating hybrid plants: hybrids are usually larger andhealthier than eitherof their parents. (H)The best hybrids produce more grain of fruit than their parents.They are also hardier and more resistant to disease.(I)Through hybridization, plant growers can create plants with special features. (J)Plant growers can take a kind of tree that has tasty fruit butsuffersfrom cold weather and cross it with a tree that has poor fruit but doesn’t suffer from thecold. (K) ____________________.   Which sentence can be added after Sentence (E) to make a good paragraph?
 
 

58

ข้อที่ 58/120
คำถาม :

Choose the best answer.               (A) ____________________.(B)Different species, stocks, races, or breeds can be combined to produce a hybrid. (C)The mule is a goodexample of a hybrid of two different species. (D)It is the result of a mating betweena jackass(maledonkey) and a mare (female horse).(E)Plant and animal hybrids sometimes occur in nature. ____________________. (F)The naming of hybrid animals depends on the sex and species of the parents.(G)There are several reasons for creating hybrid plants: hybrids are usually larger andhealthier than eitherof their parents. (H)The best hybrids produce more grain of fruit than their parents.They are also hardier and more resistant to disease.(I)Through hybridization, plant growers can create plants with special features. (J)Plant growers can take a kind of tree that has tasty fruit butsuffersfrom cold weather and cross it with a tree that has poor fruit but doesn’t suffer from thecold. (K) ____________________.   Which sentence does NOT really belong in this paragraph?

59

ข้อที่ 59/120
คำถาม :

Choose the best answer.               (A) ____________________.(B)Different species, stocks, races, or breeds can be combined to produce a hybrid. (C)The mule is a goodexample of a hybrid of two different species. (D)It is the result of a mating betweena jackass(maledonkey) and a mare (female horse).(E)Plant and animal hybrids sometimes occur in nature. ____________________. (F)The naming of hybrid animals depends on the sex and species of the parents.(G)There are several reasons for creating hybrid plants: hybrids are usually larger andhealthier than eitherof their parents. (H)The best hybrids produce more grain of fruit than their parents.They are also hardier and more resistant to disease.(I)Through hybridization, plant growers can create plants with special features. (J)Plant growers can take a kind of tree that has tasty fruit butsuffersfrom cold weather and cross it with a tree that has poor fruit but doesn’t suffer from thecold. (K) ____________________.   Which one has the closest meaning to the highlighted part in Sentence (H)?

60

ข้อที่ 60/120
คำถาม :

Choose the best answer.               (A) ____________________.(B)Different species, stocks, races, or breeds can be combined to produce a hybrid. (C)The mule is a goodexample of a hybrid of two different species. (D)It is the result of a mating betweena jackass(maledonkey) and a mare (female horse).(E)Plant and animal hybrids sometimes occur in nature. ____________________. (F)The naming of hybrid animals depends on the sex and species of the parents.(G)There are several reasons for creating hybrid plants: hybrids are usually larger andhealthier than eitherof their parents. (H)The best hybrids produce more grain of fruit than their parents.They are also hardier and more resistant to disease.(I)Through hybridization, plant growers can create plants with special features. (J)Plant growers can take a kind of tree that has tasty fruit butsuffersfrom cold weather and cross it with a tree that has poor fruit but doesn’t suffer from thecold. (K) ____________________.   What would be the best concluding sentence for this paragraph?

61

ข้อที่ 61/120
คำถาม :

Choose the best answer. At the convenient store (1-5) Salesperson:          Good afternoon, Sir. _____1_____? Andy:                   Yes, I’d like to get a refund for this shirt. Salesperson:          _____2_____, Sir, because it was on sale. Andy:                   Then, can I talk to the manager? Salesperson:          I’m sorry. He’s not in right now. Er… _____3_____, Sir? Andy:                   There’s an ink spot on the collar. Salesperson:          I’m terribly sorry. _____4_____. Andy:                   Can’t I really get a refund? Salesperson:        _____5_____, Sir. We can only exchange it for you. Andy:             All right, then. Thank you.
 

62

ข้อที่ 62/120
คำถาม :

Choose the best answer. At the convenient store (1-5) Salesperson:          Good afternoon, Sir. _____1_____? Andy:                   Yes, I’d like to get a refund for this shirt. Salesperson:          _____2_____, Sir, because it was on sale. Andy:                   Then, can I talk to the manager? Salesperson:          I’m sorry. He’s not in right now. Er… _____3_____, Sir? Andy:                   There’s an ink spot on the collar. Salesperson:          I’m terribly sorry. _____4_____. Andy:                   Can’t I really get a refund? Salesperson:        _____5_____, Sir. We can only exchange it for you. Andy:             All right, then. Thank you.
 

63

ข้อที่ 63/120
คำถาม :

Choose the best answer. At the convenient store (1-5) Salesperson:          Good afternoon, Sir. _____1_____? Andy:                   Yes, I’d like to get a refund for this shirt. Salesperson:          _____2_____, Sir, because it was on sale. Andy:                   Then, can I talk to the manager? Salesperson:          I’m sorry. He’s not in right now. Er… _____3_____, Sir? Andy:                   There’s an ink spot on the collar. Salesperson:          I’m terribly sorry. _____4_____. Andy:                   Can’t I really get a refund? Salesperson:        _____5_____, Sir. We can only exchange it for you. Andy:             All right, then. Thank you.

64

ข้อที่ 64/120
คำถาม :

Choose the best answer. At the convenient store (1-5) Salesperson:          Good afternoon, Sir. _____1_____? Andy:                   Yes, I’d like to get a refund for this shirt. Salesperson:          _____2_____, Sir, because it was on sale. Andy:                   Then, can I talk to the manager? Salesperson:          I’m sorry. He’s not in right now. Er… _____3_____, Sir? Andy:                   There’s an ink spot on the collar. Salesperson:          I’m terribly sorry. _____4_____. Andy:                   Can’t I really get a refund? Salesperson:        _____5_____, Sir. We can only exchange it for you. Andy:             All right, then. Thank you.

65

ข้อที่ 65/120
คำถาม :

Choose the best answer. At the convenient store (1-5) Salesperson:          Good afternoon, Sir. _____1_____? Andy:                   Yes, I’d like to get a refund for this shirt. Salesperson:          _____2_____, Sir, because it was on sale. Andy:                   Then, can I talk to the manager? Salesperson:          I’m sorry. He’s not in right now. Er… _____3_____, Sir? Andy:                   There’s an ink spot on the collar. Salesperson:          I’m terribly sorry. _____4_____. Andy:                   Can’t I really get a refund? Salesperson:        _____5_____, Sir. We can only exchange it for you. Andy:             All right, then. Thank you.
 

66

ข้อที่ 66/120
คำถาม :

Choose the best answer. Taking online classes (6-10) Alex:         Hey, Sandy, how are your classes this semester? Sandy:      _____6_____!  And I’m taking some of them online. It’s a different way of studying, and I really enjoy it. Alex:         _____7_____. How is an online class different from a regular class? Sandy:      _____8_____. You get your assignments by downloading them from the Web. And you turn in your work by posting it online. You can contact the teacher through e-mail. Alex:         Do you think you learn as much from an online class as from a regular one? Sandy:      _____9_____. Online classes actually require more self-study than regular classes so I have to spend more time to learn all the materials. Alex:        So overall, _____10_____? Sandy:     Oh, I like to take both.
 

67

ข้อที่ 67/120
คำถาม :

Choose the best answer. Taking online classes (6-10) Alex:         Hey, Sandy, how are your classes this semester? Sandy:      _____6_____!  And I’m taking some of them online. It’s a different way of studying, and I really enjoy it. Alex:         _____7_____. How is an online class different from a regular class? Sandy:      _____8_____. You get your assignments by downloading them from the Web. And you turn in your work by posting it online. You can contact the teacher through e-mail. Alex:         Do you think you learn as much from an online class as from a regular one? Sandy:      _____9_____. Online classes actually require more self-study than regular classes so I have to spend more time to learn all the materials. Alex:        So overall, _____10_____? Sandy:     Oh, I like to take both.

68

ข้อที่ 68/120
คำถาม :

Choose the best answer. Taking online classes (6-10) Alex:         Hey, Sandy, how are your classes this semester? Sandy:      _____6_____!  And I’m taking some of them online. It’s a different way of studying, and I really enjoy it. Alex:         _____7_____. How is an online class different from a regular class? Sandy:      _____8_____. You get your assignments by downloading them from the Web. And you turn in your work by posting it online. You can contact the teacher through e-mail. Alex:         Do you think you learn as much from an online class as from a regular one? Sandy:      _____9_____. Online classes actually require more self-study than regular classes so I have to spend more time to learn all the materials. Alex:        So overall, _____10_____? Sandy:     Oh, I like to take both.

69

ข้อที่ 69/120
คำถาม :

Choose the best answer. Taking online classes (6-10) Alex:         Hey, Sandy, how are your classes this semester? Sandy:      _____6_____!  And I’m taking some of them online. It’s a different way of studying, and I really enjoy it. Alex:         _____7_____. How is an online class different from a regular class? Sandy:      _____8_____. You get your assignments by downloading them from the Web. And you turn in your work by posting it online. You can contact the teacher through e-mail. Alex:         Do you think you learn as much from an online class as from a regular one? Sandy:      _____9_____. Online classes actually require more self-study than regular classes so I have to spend more time to learn all the materials. Alex:        So overall, _____10_____? Sandy:     Oh, I like to take both.

70

ข้อที่ 70/120
คำถาม :

Choose the best answer. Taking online classes (6-10) Alex:         Hey, Sandy, how are your classes this semester? Sandy:      _____6_____!  And I’m taking some of them online. It’s a different way of studying, and I really enjoy it. Alex:         _____7_____. How is an online class different from a regular class? Sandy:      _____8_____. You get your assignments by downloading them from the Web. And you turn in your work by posting it online. You can contact the teacher through e-mail. Alex:         Do you think you learn as much from an online class as from a regular one? Sandy:      _____9_____. Online classes actually require more self-study than regular classes so I have to spend more time to learn all the materials. Alex:        So overall, _____10_____? Sandy:     Oh, I like to take both.

71

ข้อที่ 71/120
คำถาม :

Choose the best answer. At the gym (11-15) Laura:                 Hi, my name is Laura. I’m new here. _____11_____? Receptionist:        Sure. I can give you a tour of the gym and explain the rules. Laura:                 Great. _____12_____. Where do we start? Receptionist:        First, you have to show your member card, and you can use any machine  you like. Makesure that you wear proper shoes. _____13_____ They’re not safe. Laura:                 _____14_____ Oh, can we go into this room first? Receptionist:        Of course. _____15_____.
 

72

ข้อที่ 72/120
คำถาม :

Choose the best answer. At the gym (11-15) Laura:                 Hi, my name is Laura. I’m new here. _____11_____? Receptionist:        Sure. I can give you a tour of the gym and explain the rules. Laura:                 Great. _____12_____. Where do we start? Receptionist:        First, you have to show your member card, and you can use any machine  you like. Makesure that you wear proper shoes. _____13_____ They’re not safe. Laura:                 _____14_____ Oh, can we go into this room first? Receptionist:        Of course. _____15_____.
 

73

ข้อที่ 73/120
คำถาม :

Choose the best answer. At the gym (11-15) Laura:                 Hi, my name is Laura. I’m new here. _____11_____? Receptionist:        Sure. I can give you a tour of the gym and explain the rules. Laura:                 Great. _____12_____. Where do we start? Receptionist:        First, you have to show your member card, and you can use any machine  you like. Makesure that you wear proper shoes. _____13_____ They’re not safe. Laura:                 _____14_____ Oh, can we go into this room first? Receptionist:        Of course. _____15_____.

74

ข้อที่ 74/120
คำถาม :

Choose the best answer. At the gym (11-15) Laura:                 Hi, my name is Laura. I’m new here. _____11_____? Receptionist:        Sure. I can give you a tour of the gym and explain the rules. Laura:                 Great. _____12_____. Where do we start? Receptionist:        First, you have to show your member card, and you can use any machine  you like. Makesure that you wear proper shoes. _____13_____ They’re not safe. Laura:                 _____14_____ Oh, can we go into this room first? Receptionist:        Of course. _____15_____.

75

ข้อที่ 75/120
คำถาม :

Choose the best answer. At the gym (11-15) Laura:                 Hi, my name is Laura. I’m new here. _____11_____? Receptionist:        Sure. I can give you a tour of the gym and explain the rules. Laura:                 Great. _____12_____. Where do we start? Receptionist:        First, you have to show your member card, and you can use any machine  you like. Makesure that you wear proper shoes. _____13_____ They’re not safe. Laura:                 _____14_____ Oh, can we go into this room first? Receptionist:        Of course. _____15_____.

76

ข้อที่ 76/120
คำถาม :

Choose the best answer. Swamps, canals, rivers, and lakes are known to be common__________ for crocodiles.
 
 

77

ข้อที่ 77/120
คำถาม :

Choose the best answer. The fire that destroyed hundreds of houses and buildings was __________ set by a    woman who wanted to claim 2-million-baht fire insurance.

78

ข้อที่ 78/120
คำถาม :

Choose the best answer. Lack of healthy food, fresh air, and proper exercise can result in young children being     __________ physical problems.
 

79

ข้อที่ 79/120
คำถาม :

Choose the best answer. Due to political unrest in the area, the __________ of people was expected to take place     at any moment.
 

80

ข้อที่ 80/120
คำถาม :

Choose the best answer. With multiple __________ ranging from flaxseed cookies to wheat biscuits, this bakery     has become popular for lovers of organic snacks.
 

81

ข้อที่ 81/120
คำถาม :

Choose the best answer. When travelling to other countries, it is important to remember which behavior is     __________ and which is __________.
 

82

ข้อที่ 82/120
คำถาม :

Choose the best answer. While the venom of some snakes is __________ to humans, that of others could be  __________.
 

83

ข้อที่ 83/120
คำถาม :

Choose the best answer. Mobile phones were created to make life more __________, but they are actually    beginning to __________ with the lives of some users.
 

84

ข้อที่ 84/120
คำถาม :

Choose the best answer. A good website must be easy to __________ because if visitors can’t find what they want     quickly, they will go to a website of a __________.
 

85

ข้อที่ 85/120
คำถาม :

Choose the best answer. We should be very __________ about judging a person to be __________ ill just because     he or she acts in a way that we cannot understand.
 

86

ข้อที่ 86/120
คำถาม :

Choose the alternative which has the same meaning as the underlined word in the given sentence. Idaho teenagers cross the state line to work in fast-food restaurants in Washington.
 

87

ข้อที่ 87/120
คำถาม :

 Choose the alternative which has the same meaning as the underlined word in the given sentence. A terrible thought struck her; her husband might have been the killer.
 
 

88

ข้อที่ 88/120
คำถาม :

Choose the alternative which has the same meaning as the underlined word in the given sentence. Spring is seen as a time of growth, renewal, and rebirth.
 

89

ข้อที่ 89/120
คำถาม :

Choose the alternative which has the same meaning as the underlined word in the given sentence. You can’t fool my mother; her sharp eyes miss nothing

90

ข้อที่ 90/120
คำถาม :

Choose the alternative which has the same meaning as the underlined word in the given sentence. I might have to find a new apartment; my landlord has raised the rent.
 

91

ข้อที่ 91/120
คำถาม :

Choose the best answer.
Passage 1 (Items 31-36)         Sometimes just “saving” in general is not enough incentiveto keep families on the budget track. You need a goal to get started. To use a diet analogy, it’s easier tolose 10 pounds when your high school reunion is around the corner. A goal not onlygives a family something to reach for, it makes a savings plan short term.         Knowing you don’t have to give something up forever makes the sacrifice easier.Once you’ve reached your goal, you can abandon your strategy or apply those savingsto a new object.         That approach worked for Cynthia McIntyre, who launched a search for extrasavings after she spotted an antique table that fit perfectly in her living room – butnot in her budget.         McIntyre went over her checkbook carefully and realized she was buying 10books every month. A lifelong reader, she couldn’t wait to rush out and snap up a newrelease. “It was a $400-a-year habit,” she says. The worst part was, many of the booksdidn’t live up to the reviews and McIntyre gave them away. Now she gets the latestbestsellers from the local library. “Reading them a little later doesn’t spoil the story,”she concludes.   “Knowing you don’t have to give something up forever makes the sacrifice easier”    in paragraph 2 means that __________.
 
 

92

ข้อที่ 92/120
คำถาม :

Choose the best answer.
Passage 1 (Items 31-36)         Sometimes just “saving” in general is not enough incentiveto keep families on the budget track. You need a goal to get started. To use a diet analogy, it’s easier tolose 10 pounds when your high school reunion is around the corner. A goal not onlygives a family something to reach for, it makes a savings plan short term.         Knowing you don’t have to give something up forever makes the sacrifice easier.Once you’ve reached your goal, you can abandon your strategy or apply those savingsto a new object.         That approach worked for Cynthia McIntyre, who launched a search for extrasavings after she spotted an antique table that fit perfectly in her living room – butnot in her budget.         McIntyre went over her checkbook carefully and realized she was buying 10books every month. A lifelong reader, she couldn’t wait to rush out and snap up a newrelease. “It was a $400-a-year habit,” she says. The worst part was, many of the booksdidn’t live up to the reviews and McIntyre gave them away. Now she gets the latestbestsellers from the local library. “Reading them a little later doesn’t spoil the story,”she concludes.   The word “abandon” in paragraph 2 means __________.
 
 

93

ข้อที่ 93/120
คำถาม :

Choose the best answer.
Passage 1 (Items 31-36)         Sometimes just “saving” in general is not enough incentiveto keep families on the budget track. You need a goal to get started. To use a diet analogy, it’s easier tolose 10 pounds when your high school reunion is around the corner. A goal not onlygives a family something to reach for, it makes a savings plan short term.         Knowing you don’t have to give something up forever makes the sacrifice easier.Once you’ve reached your goal, you can abandon your strategy or apply those savingsto a new object.         That approach worked for Cynthia McIntyre, who launched a search for extrasavings after she spotted an antique table that fit perfectly in her living room – butnot in her budget.         McIntyre went over her checkbook carefully and realized she was buying 10books every month. A lifelong reader, she couldn’t wait to rush out and snap up a newrelease. “It was a $400-a-year habit,” she says. The worst part was, many of the booksdidn’t live up to the reviews and McIntyre gave them away. Now she gets the latestbestsellers from the local library. “Reading them a little later doesn’t spoil the story,”she concludes.   According to the passage, in order to save money effectively, one should     __________.
 

94

ข้อที่ 94/120
คำถาม :

Choose the best answer.
Passage 1 (Items 31-36)         Sometimes just “saving” in general is not enough incentiveto keep families on the budget track. You need a goal to get started. To use a diet analogy, it’s easier tolose 10 pounds when your high school reunion is around the corner. A goal not onlygives a family something to reach for, it makes a savings plan short term.         Knowing you don’t have to give something up forever makes the sacrifice easier.Once you’ve reached your goal, you can abandon your strategy or apply those savingsto a new object.         That approach worked for Cynthia McIntyre, who launched a search for extrasavings after she spotted an antique table that fit perfectly in her living room – butnot in her budget.         McIntyre went over her checkbook carefully and realized she was buying 10books every month. A lifelong reader, she couldn’t wait to rush out and snap up a newrelease. “It was a $400-a-year habit,” she says. The worst part was, many of the booksdidn’t live up to the reviews and McIntyre gave them away. Now she gets the latestbestsellers from the local library. “Reading them a little later doesn’t spoil the story,”she concludes.   The writer compares the intention to save money with __________.
 

95

ข้อที่ 95/120
คำถาม :

Choose the best answer.
Passage 1 (Items 31-36)         Sometimes just “saving” in general is not enough incentiveto keep families on the budget track. You need a goal to get started. To use a diet analogy, it’s easier tolose 10 pounds when your high school reunion is around the corner. A goal not onlygives a family something to reach for, it makes a savings plan short term.         Knowing you don’t have to give something up forever makes the sacrifice easier.Once you’ve reached your goal, you can abandon your strategy or apply those savingsto a new object.         That approach worked for Cynthia McIntyre, who launched a search for extrasavings after she spotted an antique table that fit perfectly in her living room – butnot in her budget.         McIntyre went over her checkbook carefully and realized she was buying 10books every month. A lifelong reader, she couldn’t wait to rush out and snap up a newrelease. “It was a $400-a-year habit,” she says. The worst part was, many of the booksdidn’t live up to the reviews and McIntyre gave them away. Now she gets the latestbestsellers from the local library. “Reading them a little later doesn’t spoil the story,”she concludes.   McIntyre who is a lifelong reader is trying to __________.
 
 

96

ข้อที่ 96/120
คำถาม :

Choose the best answer.
Passage 1 (Items 31-36)         Sometimes just “saving” in general is not enough incentiveto keep families on the budget track. You need a goal to get started. To use a diet analogy, it’s easier tolose 10 pounds when your high school reunion is around the corner. A goal not onlygives a family something to reach for, it makes a savings plan short term.         Knowing you don’t have to give something up forever makes the sacrifice easier.Once you’ve reached your goal, you can abandon your strategy or apply those savingsto a new object.         That approach worked for Cynthia McIntyre, who launched a search for extrasavings after she spotted an antique table that fit perfectly in her living room – butnot in her budget.         McIntyre went over her checkbook carefully and realized she was buying 10books every month. A lifelong reader, she couldn’t wait to rush out and snap up a newrelease. “It was a $400-a-year habit,” she says. The worst part was, many of the booksdidn’t live up to the reviews and McIntyre gave them away. Now she gets the latestbestsellers from the local library. “Reading them a little later doesn’t spoil the story,”she concludes.   The purpose of the passage is to _________

97

ข้อที่ 97/120
คำถาม :

Choose the best answer. Passage 2 (Items 37-41)           Race riots, air pollution, filthy rivers, and inadequate public transportation are not the 20th century inventions.           Charles Andrian and Ernest Griffith visited small towns and delved into historical-society records, local newspapers, and the memoirs of old community leaders to show that city governments faced the same problems 100 years ago as they do now.           “Pollution was a very important problem, particularly with regard to the water supply in the 19th century,” Adrian notes. “City governments were handicapped because they didn’t know how diseases were spread.  They knew some diseases were communicable, but it wasn’t until the 1890’s that the germ theory was developed.”           Those of us who complain about automobile’s poisonous fumes tend to forget about the pollution that was caused by horses.  According to Andrian, “It took a long time to develop methods of controlling the pollution problem horses create—the horses wouldn’t cooperate.”           Public-planning agencies did not exist until the 20th century, and land developers built town after town without leaving space for greenery.  Thomas Jefferson designed a couple of towns using a checker-board approach with alternate squares vacant and developed land.  In Jeffersonville, Indiana, which was one of his models, there had never been a demand for land for building houses.
  The phrase “delved into” (line 3) means __________.

98

ข้อที่ 98/120
คำถาม :

Choose the best answer. Passage 2 (Items 37-41)           Race riots, air pollution, filthy rivers, and inadequate public transportation are not the 20th century inventions.           Charles Andrian and Ernest Griffith visited small towns and delved into historical-society records, local newspapers, and the memoirs of old community leaders to show that city governments faced the same problems 100 years ago as they do now.           “Pollution was a very important problem, particularly with regard to the water supply in the 19th century,” Adrian notes. “City governments were handicapped because they didn’t know how diseases were spread.  They knew some diseases were communicable, but it wasn’t until the 1890’s that the germ theory was developed.”           Those of us who complain about automobile’s poisonous fumes tend to forget about the pollution that was caused by horses.  According to Andrian, “It took a long time to develop methods of controlling the pollution problem horses create—the horses wouldn’t cooperate.”           Public-planning agencies did not exist until the 20th century, and land developers built town after town without leaving space for greenery.  Thomas Jefferson designed a couple of towns using a checker-board approach with alternate squares vacant and developed land.  In Jeffersonville, Indiana, which was one of his models, there had never been a demand for land for building houses.
  The phrase “some diseases were communicable” (line 8) means they __________.

99

ข้อที่ 99/120
คำถาม :

Choose the best answer. Passage 2 (Items 37-41)           Race riots, air pollution, filthy rivers, and inadequate public transportation are not the 20th century inventions.           Charles Andrian and Ernest Griffith visited small towns and delved into historical-society records, local newspapers, and the memoirs of old community leaders to show that city governments faced the same problems 100 years ago as they do now.           “Pollution was a very important problem, particularly with regard to the water supply in the 19th century,” Adrian notes. “City governments were handicapped because they didn’t know how diseases were spread.  They knew some diseases were communicable, but it wasn’t until the 1890’s that the germ theory was developed.”           Those of us who complain about automobile’s poisonous fumes tend to forget about the pollution that was caused by horses.  According to Andrian, “It took a long time to develop methods of controlling the pollution problem horses create—the horses wouldn’t cooperate.”           Public-planning agencies did not exist until the 20th century, and land developers built town after town without leaving space for greenery.  Thomas Jefferson designed a couple of towns using a checker-board approach with alternate squares vacant and developed land.  In Jeffersonville, Indiana, which was one of his models, there had never been a demand for land for building houses.
  It can be implied from paragraph 4 that __________.
 

100

ข้อที่ 100/120
คำถาม :

Choose the best answer. Passage 2 (Items 37-41)           Race riots, air pollution, filthy rivers, and inadequate public transportation are not the 20th century inventions.           Charles Andrian and Ernest Griffith visited small towns and delved into historical-society records, local newspapers, and the memoirs of old community leaders to show that city governments faced the same problems 100 years ago as they do now.           “Pollution was a very important problem, particularly with regard to the water supply in the 19th century,” Adrian notes. “City governments were handicapped because they didn’t know how diseases were spread.  They knew some diseases were communicable, but it wasn’t until the 1890’s that the germ theory was developed.”           Those of us who complain about automobile’s poisonous fumes tend to forget about the pollution that was caused by horses.  According to Andrian, “It took a long time to develop methods of controlling the pollution problem horses create—the horses wouldn’t cooperate.”           Public-planning agencies did not exist until the 20th century, and land developers built town after town without leaving space for greenery.  Thomas Jefferson designed a couple of towns using a checker-board approach with alternate squares vacant and developed land.  In Jeffersonville, Indiana, which was one of his models, there had never been a demand for land for building houses.
  “A checker-board approach” (line 15) means __________.
 
 

101

ข้อที่ 101/120
คำถาม :

Choose the best answer. Passage 2 (Items 37-41)           Race riots, air pollution, filthy rivers, and inadequate public transportation are not the 20th century inventions.           Charles Andrian and Ernest Griffith visited small towns and delved into historical-society records, local newspapers, and the memoirs of old community leaders to show that city governments faced the same problems 100 years ago as they do now.           “Pollution was a very important problem, particularly with regard to the water supply in the 19th century,” Adrian notes. “City governments were handicapped because they didn’t know how diseases were spread.  They knew some diseases were communicable, but it wasn’t until the 1890’s that the germ theory was developed.”           Those of us who complain about automobile’s poisonous fumes tend to forget about the pollution that was caused by horses.  According to Andrian, “It took a long time to develop methods of controlling the pollution problem horses create—the horses wouldn’t cooperate.”           Public-planning agencies did not exist until the 20th century, and land developers built town after town without leaving space for greenery.  Thomas Jefferson designed a couple of towns using a checker-board approach with alternate squares vacant and developed land.  In Jeffersonville, Indiana, which was one of his models, there had never been a demand for land for building houses.
  Which statement best expresses the overall idea of the passage?
 

102

ข้อที่ 102/120
คำถาม :

Choose the best answer. Passage 3 (Items 42-45)


          A study presented in proceedings of the National Academy of Sciences, USA,indicates that broccoli, grown under the right conditions, contains sulforaphaneglucosinolate (SGS), a substance that may boost the body’s natural defense systemsagainst cancer and even kill cancer cells. But you would have to eat pounds ofbroccoli to get enough SGS to be effective. Continued food research by John HopkinsUniversity, Baltimore, and the USDA, however, found that three-day-old broccoliseedlings contain a concentrated amount of SGS — 20 times the amount found inbroccoli — so only an ounce provides the same benefits. Sold as BroccoSprouts, theseedlings are grown under controlled conditions to ensure SGS content, and can beused on salads, sandwiches and omelets for a “zingy” taste. They have been patentedby John Hopkins University, and 19 growers nationwide are licensed to grow them.BroccoSprouts are available in select grocery and health food stores nationwide.

  The best heading for this passage is __________.
 

103

ข้อที่ 103/120
คำถาม :

  Choose the best answer. Passage 3 (Items 42-45)


          A study presented in proceedings of the National Academy of Sciences, USA,indicates that broccoli, grown under the right conditions, contains sulforaphaneglucosinolate (SGS), a substance that may boost the body’s natural defense systemsagainst cancer and even kill cancer cells. But you would have to eat pounds ofbroccoli to get enough SGS to be effective. Continued food research by John HopkinsUniversity, Baltimore, and the USDA, however, found that three-day-old broccoliseedlings contain a concentrated amount of SGS — 20 times the amount found inbroccoli — so only an ounce provides the same benefits. Sold as BroccoSprouts, theseedlings are grown under controlled conditions to ensure SGS content, and can beused on salads, sandwiches and omelets for a “zingy” taste. They have been patentedby John Hopkins University, and 19 growers nationwide are licensed to grow them.BroccoSprouts are available in select grocery and health food stores nationwide.

  The verb “boost” (line 3) can be best replaced by __________.
 
 

104

ข้อที่ 104/120
คำถาม :

  Choose the best answer. Passage 3 (Items 42-45)


          A study presented in proceedings of the National Academy of Sciences, USA,indicates that broccoli, grown under the right conditions, contains sulforaphaneglucosinolate (SGS), a substance that may boost the body’s natural defense systemsagainst cancer and even kill cancer cells. But you would have to eat pounds ofbroccoli to get enough SGS to be effective. Continued food research by John HopkinsUniversity, Baltimore, and the USDA, however, found that three-day-old broccoliseedlings contain a concentrated amount of SGS — 20 times the amount found inbroccoli — so only an ounce provides the same benefits. Sold as BroccoSprouts, theseedlings are grown under controlled conditions to ensure SGS content, and can beused on salads, sandwiches and omelets for a “zingy” taste. They have been patentedby John Hopkins University, and 19 growers nationwide are licensed to grow them.BroccoSprouts are available in select grocery and health food stores nationwide.

  According to the passage, the SGS in an ounce of young broccoli seedlings__________.
 
 

105

ข้อที่ 105/120
คำถาม :

Choose the best answer. Passage 3 (Items 42-45)


          A study presented in proceedings of the National Academy of Sciences, USA,indicates that broccoli, grown under the right conditions, contains sulforaphaneglucosinolate (SGS), a substance that may boost the body’s natural defense systemsagainst cancer and even kill cancer cells. But you would have to eat pounds ofbroccoli to get enough SGS to be effective. Continued food research by John HopkinsUniversity, Baltimore, and the USDA, however, found that three-day-old broccoliseedlings contain a concentrated amount of SGS — 20 times the amount found inbroccoli — so only an ounce provides the same benefits. Sold as BroccoSprouts, theseedlings are grown under controlled conditions to ensure SGS content, and can beused on salads, sandwiches and omelets for a “zingy” taste. They have been patentedby John Hopkins University, and 19 growers nationwide are licensed to grow them.BroccoSprouts are available in select grocery and health food stores nationwide.

  The pronoun “They” (line 10) refers to__________.
 

106

ข้อที่ 106/120
คำถาม :

Choose the underlined part that is grammatically wrong.   (1) Due to rapid increase (2) in use of BTS, the Transportation Department (3) is seriously (4) considered (5) expanding the system in the near future.
 

107

ข้อที่ 107/120
คำถาม :

Choose the underlined part that is grammatically wrong. (1) Because of increased (2) competition from (3) other airlines, Worldwide Airlines (4) haveagain (5) lowered its ticket prices.
 

108

ข้อที่ 108/120
คำถาม :

Choose the underlined part that is grammatically wrong. (1) Although her initial (2) interestwas (3) in musical composition, Georgia Douglas Johnson (4) gradual turned (5) toward lyric poetry.
 
 

109

ข้อที่ 109/120
คำถาม :

Choose the underlined part that is grammatically wrong. Last year, (1) the majority of candidates (2) are dropping out of the race (3) before the actual election (4) because they (5) no longer had the funds or the will to campaign.
 
 

110

ข้อที่ 110/120
คำถาม :

Choose the underlined part that is grammatically wrong. (1) Most Chinese (2) wear surgical masks to protect (3) theirs from the serious air pollution in (4) almost all (5) major cities.
 
 

111

ข้อที่ 111/120
คำถาม :

Choose the best answer.            Self-esteem is the confidence and worth that you feel about yourself. Your self-esteem _____51_____ everything you do, think, feel, and are. It is, in fact, one of the most important factorsin your overall _____52_____ . How well you feel physically, mentally and socially can affect your self-esteem. In turn, your _____53_____ of self-esteem can directly affect your physical, mental, and social health.            Some of the massagesabout who you are and _____54_____ come from outside yourself. They are called external messages. _____55_____ from inside yourself. They are called internal messages.
 

112

ข้อที่ 112/120
คำถาม :

Choose the best answer.            Self-esteem is the confidence and worth that you feel about yourself. Your self-esteem _____51_____ everything you do, think, feel, and are. It is, in fact, one of the most important factorsin your overall _____52_____ . How well you feel physically, mentally and socially can affect your self-esteem. In turn, your _____53_____ of self-esteem can directly affect your physical, mental, and social health.            Some of the massagesabout who you are and _____54_____ come from outside yourself. They are called external messages. _____55_____ from inside yourself. They are called internal messages.
 

113

ข้อที่ 113/120
คำถาม :

Choose the best answer.            Self-esteem is the confidence and worth that you feel about yourself. Your self-esteem _____51_____ everything you do, think, feel, and are. It is, in fact, one of the most important factorsin your overall _____52_____ . How well you feel physically, mentally and socially can affect your self-esteem. In turn, your _____53_____ of self-esteem can directly affect your physical, mental, and social health.            Some of the massagesabout who you are and _____54_____ come from outside yourself. They are called external messages. _____55_____ from inside yourself. They are called internal messages.
 

114

ข้อที่ 114/120
คำถาม :

Choose the best answer.            Self-esteem is the confidence and worth that you feel about yourself. Your self-esteem _____51_____ everything you do, think, feel, and are. It is, in fact, one of the most important factorsin your overall _____52_____ . How well you feel physically, mentally and socially can affect your self-esteem. In turn, your _____53_____ of self-esteem can directly affect your physical, mental, and social health.            Some of the massagesabout who you are and _____54_____ come from outside yourself. They are called external messages. _____55_____ from inside yourself. They are called internal messages.
 

115

ข้อที่ 115/120
คำถาม :

Choose the best answer.            Self-esteem is the confidence and worth that you feel about yourself. Your self-esteem _____51_____ everything you do, think, feel, and are. It is, in fact, one of the most important factorsin your overall _____52_____ . How well you feel physically, mentally and socially can affect your self-esteem. In turn, your _____53_____ of self-esteem can directly affect your physical, mental, and social health.            Some of the massagesabout who you are and _____54_____ come from outside yourself. They are called external messages. _____55_____ from inside yourself. They are called internal messages.

116

ข้อที่ 116/120
คำถาม :

Choose the best answer.               (A) ____________________.(B)Different species, stocks, races, or breeds can be combined to produce a hybrid. (C)The mule is a goodexample of a hybrid of two different species. (D)It is the result of a mating betweena jackass(maledonkey) and a mare (female horse).(E)Plant and animal hybrids sometimes occur in nature. ____________________. (F)The naming of hybrid animals depends on the sex and species of the parents.(G)There are several reasons for creating hybrid plants: hybrids are usually larger andhealthier than eitherof their parents. (H)The best hybrids produce more grain of fruit than their parents.They are also hardier and more resistant to disease.(I)Through hybridization, plant growers can create plants with special features. (J)Plant growers can take a kind of tree that has tasty fruit butsuffersfrom cold weather and cross it with a tree that has poor fruit but doesn’t suffer from thecold. (K) ____________________.   Which one should be put in (A) as the topic sentence for this paragraph?
 
 

117

ข้อที่ 117/120
คำถาม :

Choose the best answer.               (A) ____________________.(B)Different species, stocks, races, or breeds can be combined to produce a hybrid. (C)The mule is a goodexample of a hybrid of two different species. (D)It is the result of a mating betweena jackass(maledonkey) and a mare (female horse).(E)Plant and animal hybrids sometimes occur in nature. ____________________. (F)The naming of hybrid animals depends on the sex and species of the parents.(G)There are several reasons for creating hybrid plants: hybrids are usually larger andhealthier than eitherof their parents. (H)The best hybrids produce more grain of fruit than their parents.They are also hardier and more resistant to disease.(I)Through hybridization, plant growers can create plants with special features. (J)Plant growers can take a kind of tree that has tasty fruit butsuffersfrom cold weather and cross it with a tree that has poor fruit but doesn’t suffer from thecold. (K) ____________________.   Which sentence can be added after Sentence (E) to make a good paragraph?
 
 

118

ข้อที่ 118/120
คำถาม :

Choose the best answer.               (A) ____________________.(B)Different species, stocks, races, or breeds can be combined to produce a hybrid. (C)The mule is a goodexample of a hybrid of two different species. (D)It is the result of a mating betweena jackass(maledonkey) and a mare (female horse).(E)Plant and animal hybrids sometimes occur in nature. ____________________. (F)The naming of hybrid animals depends on the sex and species of the parents.(G)There are several reasons for creating hybrid plants: hybrids are usually larger andhealthier than eitherof their parents. (H)The best hybrids produce more grain of fruit than their parents.They are also hardier and more resistant to disease.(I)Through hybridization, plant growers can create plants with special features. (J)Plant growers can take a kind of tree that has tasty fruit butsuffersfrom cold weather and cross it with a tree that has poor fruit but doesn’t suffer from thecold. (K) ____________________.   Which sentence does NOT really belong in this paragraph?

119

ข้อที่ 119/120
คำถาม :

Choose the best answer.               (A) ____________________.(B)Different species, stocks, races, or breeds can be combined to produce a hybrid. (C)The mule is a goodexample of a hybrid of two different species. (D)It is the result of a mating betweena jackass(maledonkey) and a mare (female horse).(E)Plant and animal hybrids sometimes occur in nature. ____________________. (F)The naming of hybrid animals depends on the sex and species of the parents.(G)There are several reasons for creating hybrid plants: hybrids are usually larger andhealthier than eitherof their parents. (H)The best hybrids produce more grain of fruit than their parents.They are also hardier and more resistant to disease.(I)Through hybridization, plant growers can create plants with special features. (J)Plant growers can take a kind of tree that has tasty fruit butsuffersfrom cold weather and cross it with a tree that has poor fruit but doesn’t suffer from thecold. (K) ____________________.   Which one has the closest meaning to the highlighted part in Sentence (H)?

120

ข้อที่ 120/120
คำถาม :

Choose the best answer.               (A) ____________________.(B)Different species, stocks, races, or breeds can be combined to produce a hybrid. (C)The mule is a goodexample of a hybrid of two different species. (D)It is the result of a mating betweena jackass(maledonkey) and a mare (female horse).(E)Plant and animal hybrids sometimes occur in nature. ____________________. (F)The naming of hybrid animals depends on the sex and species of the parents.(G)There are several reasons for creating hybrid plants: hybrids are usually larger andhealthier than eitherof their parents. (H)The best hybrids produce more grain of fruit than their parents.They are also hardier and more resistant to disease.(I)Through hybridization, plant growers can create plants with special features. (J)Plant growers can take a kind of tree that has tasty fruit butsuffersfrom cold weather and cross it with a tree that has poor fruit but doesn’t suffer from thecold. (K) ____________________.   What would be the best concluding sentence for this paragraph?

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน