แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ป. 6 ชุด 2
O-NET | 76 views

วิชา
O-NET
ระดับชั้น
ป.6
จำนวน
32 ข้อ
เวลา
60 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ