ข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ตุลาคม 2553

วิชา
GAT ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้น
ม.6
จำนวน
60 ข้อ
เวลา
90 นาที
ผู้ออกข้อสอบ
ทรูปลูกปัญญา
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ