ข้อสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ตุลาคม 2553
PAT 5 | 884 views

วิชา
PAT 5
ระดับชั้น
ม.6
จำนวน
150 ข้อ
เวลา
180 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ