แนวข้อสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 2561
PAT 5 | 90.5K views

วิชา
PAT 5
ระดับชั้น
ม.6
จำนวน
120 ข้อ
เวลา
180 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ