CP-Meiji Tensai Pre-Test : สังคมศึกษา สอบเข้า ม. 1

วิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น
ประถมปลาย
จำนวน
50 ข้อ
เวลา
60 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ