ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษาไทย ชุดที่ 17

วิชา
สอบบรรจุ
ระดับชั้น
ไม่ระบุระดับชั้น
จำนวน
20 ข้อ
เวลา
20 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ