แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 ชุดที่ 4

วิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น
ม.6
จำนวน
23 ข้อ
เวลา
20 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ