ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาไทย (ปี 2554) ชุดที่ 1

วิชา
ภาษาไทย
ระดับชั้น
ป.6
จำนวน
14 ข้อ
เวลา
30 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ