ข้อสอบ Listening ชุดที่ 2 (ระดับ intermediate)

วิชา
ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น
ม.3
จำนวน
5 ข้อ
เวลา
15 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ