แนวข้อสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ ชุดที่15

วิชา
ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น
ม.3
จำนวน
13 ข้อ
เวลา
25 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ