การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.3 การทำงานของคอมพิวเตอร์

วิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น
ม.3
จำนวน
10 ข้อ
เวลา
20 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ