Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

เสนอให้หลวงปู่มั่น เป็นบุคคลสำคัญของโลกปี 63 พร้อมนำหลักคำสอนบรรจุในหลักสูตรครู

Posted By มหัทธโน | 18 ม.ค. 62
1,872 Views

  Favorite

 

เสนอพระอาจารย์มั่น เป็นบุคคลสำคัญของโลกปี 63
พร้อมนำหลักคำสอน ของหลวงปู่มั่นมาบรรจุใส่ในหลักสูตรครู

 

เสนอชื่อหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก ปี 63 

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมในโอกาสสำคัญเพื่อเชิดชูเกียรติคุณในฐานะที่พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ซึ่งเป็นพระเถรานุเถระสายวิปัสสนากรรมฐานที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความเคารพนับถือ  โดยจะมีการดำเนินการเสนอชื่อพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ต่อยูเนสโกเป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี 2563
 

โดยก่อนหน้านี้ จะมีพระสงฆ์ 2 รูป ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกแล้ว ได้แก่ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส สมเด็จพระสังฆราชไทยพระองค์ที่ 7 แห่งวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และพระธรรมโกศาจารย์ หรือ พระพุทธทาสภิกขุ

 

เตรียมนำข้อปฏิบัติ คำสอนของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ไปบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอน และหลักสูตรครู 

 

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังได้น้อมนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องการศึกษา โดยทรงมีพระราชดำริเน้นย้ำให้เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างคนไทยให้เป็นคนดี เข้มแข็ง เป็นพลเมืองที่รู้จักหน้าที่  มีวินัย จิตสาธารณะ เป็นคนไทยที่มีความเข้มแข็งที่ทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศไทย ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้  ไม่คอรัปชั่น โดยจะมีการนำข้อปฏิบัติของพระอาจารย์มั่นมาปรับเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อบ่มเพาะคนไทยให้เป็นพลเมืองที่ดีต่อไป ดังเช่น
 

หลักสูตรคุรุศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ โดยจัดเป็นหนึ่งรายวิชาในหลักสูตรการศึกษาทั่วไป หัวข้อพลเมืองที่มีความเข้มแข็ง เพราะครูถือเป็นต้นน้ำในการสอนเด็ก และบ่มเพาะได้โดยตรง

 

รายวิชาของ สพฐ.
โดยจะเน้นให้มีวิชาด้านพลเมืองที่มีความเข้มแข็ง ทั้งข้อคิดและข้อปฏิบัติ เพื่อเป็นประโยชน์ทำให้คนไทยมีความสงบอยู่เย็นเป็นสุข สันติสุข สันติภาพ 

 

ฉลองชาตกาล 150 ปี ของหลวงปู่มั่น

 มีการจัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เช่น หนังสือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐาน หนังสือชีวประวัติหลวงปู่มั่น (ภาษาอังกฤษ) หนังสือหลักธรรมชุดศิลาจารึก จัดทำสารคดีชุด ตอน ตามรอยธุดงค์พระหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ และจัดทำแผ่นวีดิทัศน์ “ชีวิตพระป่า” ในภาคภาษาอังกฤษ รวมถึงจัดนิทรรศการเผยแผ่ประวัติและผลงานพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางกรุงเทพฯ  และส่วนภูมิภาค

 

โดยจะเริ่มจัดกิจกรรม ตั้งแต่ปี 2562 เป็นวาระครบรอบ 149 ปีชาตกาล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 ม.ค. นี้ ณ วัดที่มีความเกี่ยวข้องกับพระอาจารย์มั่น ประกอบด้วยวัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ  วัดเลียบ จ.อุบลราชธานี วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ วัดป่าดาราภิรมย์ จ.เชียงใหม่ วัดป่าอาจารย์มั่น จ.เชียงใหม่ วัดป่าบ้านเหล่า จ.เชียงราย วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร วัดป่าหนองผือนาใน จ.สกลนคร และวัดป่าสาละวัน จ.นครราชสีมา

 

รายละเอียดการจัดงาน 149 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ระหว่าง 19 - 20 มกราคมนี้ 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
  • Posted By
  • มหัทธโน
  • 2 Followers
  • Follow